• El Pla de Govern  incorpora el Pla de xoc social, que compta amb el suport de la majoria absoluta del Parlament de Catalunya
  • El document estableix 20 àmbits d’actuació, 79 objectius desenvolupats en 750 mesures executives, legislatives i normatives
  • El Pla incorpora 288 indicadors de seguiment que permetran avaluar al llarg de la legislatura i de manera transparent el nivell d’acompliment dels objectius fixats
  • Algunes de les mesures, com el blindatge de les partides socials en els propers pressupostos; la posada en marxa de la Línia 9 a l’aeroport o la creació del Departament d’Exteriors, ja han estat implementades pel Govern durant els primers mesos de legislatura
El Consell Executiu ha aprovat el Pla de Govern per a l’XI legislatura, el document que marca el full de ruta de l’Executiu per assolir un país més just fonamentat en un nou estat del benestar, amb més i millor ocupació i unes bones pràctiques que garanteixin la regeneració democràtica. Aquest són els tres eixos programàtics en què s’estructura el Pla, 20 àmbits d’actuació i 750 mesures executives, legislatives i normatives, acompanyades d’indicadors que permetran avaluar al llarg de la legislatura i de manera transparent el nivell d’assoliment dels objectius fixats.
 
El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà el Govern, més enllà de la seva activitat ordinària. És un instrument de planificació transversal de tots els departaments que l’Executiu es compromet a tirar endavant aquesta legislatura. El Pla de Govern per  l’XI legislatura s’ha elaborat a partir del programa de Govern presentat durant el debat d’investidura i incorpora el Pla de xoc social subscrit per la majoria absoluta del Parlament i desenvolupat en resolucions concretes durant el Ple d’emergència social celebrat el mes de març passat.
 
A banda de ser un element de planificació, també permet retre compte de l’actuació del Govern, avaluar el compliment dels compromisos adoptats i garantir la transparència en les relacions amb la ciutadania. En aquest sentit, el Pla incorpora una sèrie d’indicadors que valoraran l’acompliment i el desenvolupament de les mesures al llarg de la legislatura. Es tracta d’indicadors d’accés públic que, per tant, permeten mesurar amb total transparència el grau d’acompliment de l’acció de Govern.
 
El document s’estructura en 3 eixos desenvolupats en 79 objectius i 750 mesures executives, legislatives i normatives:
 
·         Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom
·         Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones
·         Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica
 
Eix 1: Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom
 
Durant el debat d’investidura, el president Carles Puigdemont va establir com a primera prioritat del Govern la construcció d’un país més just, amb una mirada clara sobre la protecció dels més pobres i vulnerables. En aquest sentit, el Pla vol fomentar una societat cohesionada que doni suport a les famílies i estructurar millor els serveis d’atenció i protecció a la infància i l’adolescència. Per això el Govern es compromet a tirar endavant la  reforma de la renda mínima d’inserció cap a una renda garantida de ciutadania.  En l’àmbit de la protecció social, el Govern promourà la creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, eina d’eficiència administrativa necessària dins l’arquitectura institucional de la Generalitat de Catalunya.
 
Pel que fa a les polítiques d’habitatge, durant la present legislatura el Govern treballarà per eradicar els desnonaments de les famílies vulnerables, ampliarà el parc d’habitatge social i continuarà garantint el servei dels subministraments bàsics a les persones vulnerables.
 
En l’àmbit de l’educació, el Govern vol garantir una escola catalana inclusiva i d’èxit educatiu amb l’impuls d’una educació competencial que doni resposta a les futures necessitats formatives, amb un model educatiu propi basat en el plurilingüisme i amb el català com a llengua vehicular, tot aprofundint en l’autonomia de centres i en la promoció d’un sistema eductiu inclusiu i d’atenció a la diversitat. Per tot això durant aquest període seguirà desenvolupant la Llei d’educació de Catalunya  i apostarà per consolidar un model català de la formació professional amb atenció especial a l’FP Dual.
 
En el terreny de la salut, el Govern continuarà treballant per garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu, sostenible, de qualitat i d’excel·lència i, per tant, basat en l’R+D+I. En el marc del procés d’elaboració de la nova Llei de Salut i Social de Catalunya, es crearan i s’impulsaran espais de debat per assolir un consens polític i social entre tots els agents per consensuar les bases del nou sistema sanitari català.
 
Sensible a la situació dels refugiats arreu del món i en especial a la crisi humanitària dels refugiats sirians a les fronteres europees, el Govern continuarà treballant en l’estratègia d’acollida a les persones refugiades i en aquest sentit es compromet a dissenyar i gestionar de manera integral les polítiques de migracions així com l’acollida a les persones demandant de protecció internacional o refugi.
 
Finalment i en relació amb les polítiques culturals, es fomentarà la millora de l’accés a la cultura com un dels seus objectius principals, s’implementarà el Carnet cultural de Catalunya enconcert amb totes les administracions implicades, s’impulsarà la internacionalització de la cultura catalana i es vetllarà perquè el català sigui reconegut i acceptat com a llengua de ple dret en tots els organismes internacionals. Així mateix i en l’àmbit de l’esport, el Pla de Govern preveu, a banda de continuar treballant per garantir la presència de Catalunya al món en el camp esportiu, promoure l’activitat física i l’esport com a base de la política esportiva de Catalunya   a través del plans estratègics que abastin  el conjunt de la població.
 
Actuacions ja realitzades

Pel que fa les actuacions ja dutes a terme en aquest primer eix, cal subratllar el blindatge de les partides socials en els propers pressupostos, l’increment de la  dotació destinada a beques menjador, la posada en marxa de l’impost d’habitatges buits, la llei d’accés universal a l’assistència sanitària, la presentació del Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries, els convenis amb entitats financeres i cessió d’habitatges per a ús social, la realització d’un Ple sobre la pobresa, l’avançament de 33,4 M€ de fons propis per garantir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i la mobilització a favor de les persones refugiades.
 
Eix 2: Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones
 
El Govern considera que la Catalunya del futur ha de ser un país laboralment equiparable als països més avançats socialment de la UE. Per tant, la promoció de polítiques d’ocupació i l’establiment d’un sistema laboral capdavanter es converteixen en els objectius principals d’aquest segon eix, que es concretaran en actuacions com ara el desplegament de la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o el desplegament del Programa de Garantia Juvenil.
 
La política fiscal i financera és un element bàsic per garantir els serveis de l’estat del benestar i per facilitar els instruments que afavoreixen l’activitat econòmica. Per això el Govern desplegarà una sèrie de mesures i actuacions per augmentar els seus recursos i garantir l’autonomia financera de la Generalitat, com la renegociació dels tipus d’interès del FLA, la distribució del sostre del dèficit  o la reclamació dels incompliments de l’Estat amb la Generalitat. A més a  més, i com a punt fonamental per bastir les bases d’un futur estat, crearà la Hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, i es perseguirà el frau fiscal mitjançant un increment de les actuacions de control i inspecció.
 
L’acció de Govern en l’àmbit de l’empresa i competitivitat se centra en l’impuls de les activitats econòmiques que generen riquesa, cohesió social i ocupació de qualitat. L’objectiu és enfortir el teixit empresarial, la indústria, el turisme, el comerç i el sector de la energia. Pel que fa a política industrial, es consolidarà l’orientació sectorial mitjançant les mesures contingudes en el marc de l’Estratègia Europa 2020 i la RIS3CAT i es transformarà AVANÇSA en un instrument de coinversió en projectes de creixement. En l’àmbit del comerç, cal destacar el plantejament de la Llei de comerç, serveis i fires i, en turisme, els treballs de desplegament i avaluació del Pla Estratègic del Turisme de Catalunya, la consolidació del sistema de qualitat turística de Catalunya i l’aprovació del Reglament únic de turisme de Catalunya.
 
Els objectius d’aquesta legislatura en matèria d’universitats i recerca se situen a reforçar les polítiques de captació i retenció de talent a les universitats i centres de recerca. Igualment, s’analitzarà amb profunditat el finançament de les universitats i  la política de preus públics amb l’objectiu de dissenyar un Pla Integral de Beques per garantir l’equitat en l’accés a l’ensenyament públic.
 
En l’àmbit de les infraestructures, la mobilitat i l’urbanisme, el Govern impulsarà mesures que afavoreixin el transport públic a través de l’ampliació de la xarxa (L10 Zona Franca o FCG Sabadell i  la implantació de la T-Mobilitat. Es treballarà per garantir la connectivitat exterior del territori de manera competitiva i sostenible, en aquest sentit es vetllarà per l’entrada en servei del corredor Mediterrani i s’iniciarà el procés d’assumpció de les competències plenes en matèria ferroviària per garantir la qualitat del servei.
 
Finalment, en matèria de sostenibilitat i a fi de conservar, protegir i fomentar el patrimoni natural, es promourà el Pacte Nacional de l’Aigua, el Pla de millora de la qualitat de l’aire i s’impulsaran la llei de qualitat ambiental i la llei de biodiversitat.
 
Actuacions ja realitzades
A hores d’ara el Govern ja ha donat compliment a algunes de les mesures enumerades en aquest bloc, per exemple ha ampliat de 53 a 142 les oficines de la finestreta única tributària, ha tirat endavant el grup de treball per regular l’economia col·laborativa, ha refermat la seva defensa de l’Ebre davant el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro; ha creat el nou segell TECNIO que acredita proveïdors catalans de tecnologia; ha aprovat el projecte de llei de canvi climàtic; ha creat el programa d’Orientació Professional Personalitzada, ha posat en marxa la Línia 9 a l’aeroport i ha aprovat el Projecte de llei d’arquitectura.
 
Eix 3: Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica
 
El Govern considera que la regeneració democràtica, l’establiment de bones pràctiques en l’àmbit de l’Administració i la transparència són elements cabdals perquè el ciutadà recuperi la seva confiança en les institucions públiques.  Amb aquest convenciment el Govern aposta perquè l’Administració pública de Catalunya esdevingui una estructura d’estat capaç de donar resposta als reptes de la ciutadania en termes d’eficàcia i eficiència i per això en el seu Pla de Govern inclou mesures com ara el Pla de racionalització del sector públic, la implementació d’un sistema d’avaluació de compliment d’objectius i el disseny del model d’administració digital de Catalunya o el nou model de l’Escola Nacional d’Administració Pública i impulsarà la llei de governs locals.
 
Pel que fa a la transparència, el Govern es compromet a garantir l’aplicació efectiva  de la llei de transparència amb l’aprovació dels reglaments que la desenvolupen i promourà el desenvolupament de polítiques de dades obertes, com el Pla de Govern Obert. En matèria de lluita contra la corrupció, s’establirà un codi d’ètica d’alts càrrecs, un codi d’ètica d’empleats públics i s’implementaran mesures que contribueixin a la transparència de l’activitat contractual i de subvencions.
 
L’acció exterior és un àmbit prioritari per a l’actual govern i imprescindible per tenir una clara presència al món. Durant aquesta legislatura es treballarà per assegurar la presència de Catalunya en els grans debats internacionals i en els fòrums internacionals, s’elaborarà la llei de la Catalunya Exterior; s’ampliarà la xarxa de delegacions, i s’endegarà el Pla Nacional d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (PNODS) per assegurar la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.
 
En matèria de seguretat, el Pla de Govern inclou mesures destinades a consolidar el model de seguretat actual a través de la Llei de policia de Catalunya, l’ampliació de recursos del Cos de Mossos d’Esquadra o la implantació d’un nou Pla general de seguretat. Pel que fa a la justícia, el Govern treballarà per adequar l’Administració de justícia a les necessitats específiques del segle XXI amb mesures com per exemple la creació de la seu judicial electrònica de Catalunya, el disseny d’un nou model organitzatiu de l’oficina judicial o el desenvolupament del registre de grups d’interès.
 
En el terreny dels mitjans de comunicació, el Govern treballarà per fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la garantia de consolidació de l’espai nacional de comunicació a través del Pacte Nacional de l’Audiovisual. Finalment, el Govern vetllarà perquè el desplegament de les infraestructures de comunicació així com el seu ús es faci de forma segura, garantint la privacitat i seguretat dels ciutadans, empreses i Administració amb la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, la llei de ciberseguretat o el Pla Nacional de ciberseguretat de Catalunya.
 
Actuacions ja realitzades

Com en els eixos anteriors, el Govern ja ha dut a terme o ha iniciat l’execució d’algunes de les mesures enumerades anteriorment. Així, ha posat en marxa actuacions vinculades amb la coordinació de la lluita antiterrorista; línies d’actuació per implementar el vot electrònic dels catalans residents a l’estranger; una nova convocatòria FEDER de 45M€ per a projectes d’economia sostenible i protecció del medi ambient; la creació del Departament d’Exteriors; l’aprovació del Projecte de llei del llibre VIè del Codi civil de Catalunya, dedicat a les obligacions i els contractes; el reforç de l’estructura que haurà de permetre desenvolupar al màxim l’autogovern de Catalunya; l’increment de l’1% dels sous públics o la creació de la Comissió Interdepartamental de Transparencia i Govern Obert.

1  

Fitxers adjunts

Pla de Govern íntegre

Pla de Govern íntegre
PDF | 1559