• El decret de reestructuració de l’EAPC organitza la institució creada el 1912 en tres grans subdireccions per implantar un model de prestigi de formació del personal de les administracions públiques catalanes
El Govern ha aprovat la reestructuració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), amb la finalitat de potenciar la formació en alta direcció i la recerca de la institució, optimitzar-ne la formació contínua professionalitzadora i millorar-ne la projecció exterior. L’EAPC va ser creada el 1912 per Enric Prat de la Riba i recuperada el 1979, i l'objectiu és que esdevingui el motor dels canvis futurs en l’organització del sector públic català.
 
L’EAPC passa a organitzar-se a partir d’ara en tres grans subdireccions, des de les quals afronta el repte estratègic d’implantar un model unitari i de prestigi orientat a la formació acadèmica, política, administrativa i humanista del personal del sector públic català.
 
L’Escola també es fixa com a eixos prioritaris adequar l’oferta de serveis i recursos a les exigències polítiques i socials actuals, d’una banda, i reforçar les xarxes internacionals amb centres homòlegs i acadèmics posicionant-se entre els principals referents internacionals en la formació i la recerca en l’àmbit públic, de l’altra. Amb aquest objectiu, l'EAPC i l'École Nationale d'Administration (ENA) van acordar la setmana passada diverses línies de col·laboració entre les quals destaquen la programació de cursos a l'Escola impartits per professorat de l'ENA, intercanvis entre l'alumnat de les dues institucions, així com la publicació d'articles a les revistes editades pels dos centres. Aquesta col·laboració va lligada a la reformulació del Mestratge en Alta Funció Directiva.
 
Estructura de les tres subdireccions
La nova Subdirecció General de Recerca i de Formació en Alta Direcció s’encarrega de la formació en el tercer cicle, així com dels àmbits d‘innovació i qualitat i de recerca, lligant-ho al sistema universitari català i els principals grups de recerca del país. Entre les seves funcions figura la direcció i avaluació de programes d’alta direcció pública, màsters i postgraus; la promoció de la recerca o la gestió del coneixement en matèria de la gestió pública, i la coordinació de la formació adreçada a alts càrrecs i personal directiu. La Subdirecció s’organitza en dues àrees, corresponents al Servei de Recerca, Documentació i Publicacions i al Servei de Formació en Alta Direcció.
 
La Subdirecció General de Formació i Suport a la Selecció, per la seva part, passa a denominar-se Subdirecció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora. Entre les funcions de la Subdirecció hi ha el foment de la qualitat pedagògica de la formació; l’elaboració del pla de formació estratègica de la Generalitat; o la identificació de les estratègies per a la captació de talent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 
Finalment, la tercera de les àrees en què s’organitza l’EAPC és la Subdirecció General d’Administració, Serveis i Projecció Externa, l’antiga Subdirecció General de Recerca i Gestió. És competència d’aquesta Subdirecció dirigir la gestió econòmica, pressupostària i de personal; coordinar projectes d’administració electrònica i aplicació de les tecnologies de la informació; o garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública, entre d’altres, a més de fer-se càrrec de les relacions internacionals.
 
El decret de reestructuració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya també preveu la supressió de l’Àrea de Processos de Selecció, les funcions de la qual passen a ser assumides a partir d’ara per la Subdirecció General de Gestió de Personal de la Direcció General de Funció Pública.