• La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies exigeix a l’Estat “flexibilitzar els requisits d’incripció al Programa de Garantia Juvenil per incrementar el nombre de joves que volem adreçar a la reinserció laboral o retornar a la formació”
  • Bassa es reuneix amb les entitats que implementen el Programa a Lleida, on prop de 1.900 joves se n’han beneficiat, 2.926 s’hi ha inscrit, i 917 han trobat feina en el decurs de la participació en el Programa
Foto de la consellera
La consellera de Trebal, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha exigit a l’Estat “flexibilitzar els requisits d’incripció al Programa de Garantia Juvenil per augmentar el nombre de joves que, prioritàriament, volem adreçar a la reinserció laboral o a la formació”.
 
Dolors Bassa ha fet aquesta reclamació al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el decurs de la Trobada amb les entitats de Lleida que implementen el Programa de Garantia Juvenil a la demarcació lleidatana
 
“A Catalunya apostem i ens estem jugant molt amb la Garantia Juvenil però la falta de flexibilitat per part de l’Estat en la inscripció provoca que no tinguem tots els joves que voldriem”, ha afirmat la consellera de Treball, Afers Socials i Families.
 
“Ens falten les eines d’Estat per fer les polítiques que Catalunya necessita i que amb aquest Estat no podem fer”, ha subratllat Bassa, qui ha recordat que Europa finança el 50% del programa de polítiques actives del Fons Social Europeu, i l’altre meitat dels diners els posa Catalunya.
 
Per últim la consellera ha subratllat que la reclamació a l’Estat compta amb el suport dels sindicats CCOO, UGT, la patronal PIMEC, i les organitzacions municipalistes FMC i ACM, presents en el Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), des d’on s’ha enviat una carta a la ministra d’Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, reclamant la flexibilització del Programa de Garantia Juvenil.
 
 
Dades de Catalunya i Lleida
 
Actualment, a Catalunya, més de 38.700 joves s’han inscrit a la Garantia Juvenil, dels que 26.268 ja s’han beneficiat d’alguns dels programes i més de 12.100 han trobat una feina en el decurs de la Garantia Juvenil.
 
A la demarcació de Lleida, un total de 1.870 joves s’han beneficiat ja del programa de Garantia Juvenil implementat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur.
 
Fins ara, dels 2.926 joves inscrits a la Garantia Juvenil que complien els requisits a la demarcació de Lleida, un total de 1.870 s’han beneficiat ja d’alguns dels programes, i 917 joves han trobat una feina en el decurs de la seva inscripció a la Garantia Juvenil.
 
Els joves beneficiaris, que han de ser menors de 30 anys inscrits al programa que compleixin els requisits, tenen el compromís de la Generalitat de rebre ofertes de formació, feina, pràctiques laborals o emprenedoria, en un termini de quatre mesos des que van acabar la formació o van començar el període d’atur.
 
La Garantia Juvenil és un programa impulsat per la Unió Europea contra l’atur juvenil, dotat amb 6.000 milions d’euros distribuïts entre els estats membres segons les necessitats de cada mercat laboral. Catalunya compta amb 241 milions d’euros fins l’any 2020, entre fons propis i del Fons Social Europeu.
 
 
Actuacions realitzades amb joves a les comarques lleidatanes
 
Fins avui, 1.870 joves menors de 30 anys s’han beneficiat dels programes dissenyats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc de la Garantia Juvenil a la demarcació de Lleida. Algunes dades: 
  • 968  joves han rebut actuacions d’orientació i suport a la recerca de feina.
  • 363 joves, que no tenen l’ESO o amb un nivell competencial baix, participants en programes de Segona Oportunitat.
  • 291 joves participants en formació professionalitzadora com, per exemple, en l’àrea de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, i idiomes.
  • 85 joves participants en programes que inclouen la contractació com Cases d’Ofici o Fem Ocupació per Joves.
  • 214 joves participants en actuacions específiques de Garantia Juvenil mitjançant els programes integrals i singulars del territori.
  • 131 joves han participat en itineraris i programes per joves amb necessitats especials.
  • 55 joves han participat en programes de suport a la creació d’empreses.
 
 
Perfil dels 2.926 joves inscrits a la Garantia Juvenil a Lleida
 
 Edat
Rang d'edats
Nº de joves
%
De 16 a 19 anys
792
27%
De 20 a 24 anys
1279
                    44%
Majors de 25 anys
855
29%
 
 
Nivell formatiu
Nivell Formatiu
Nº de joves
%
Sense ESO
1498
51%
Amb ESO
647
22%
Batxillerat o FP Grau Mig
368
13%
FP Grau superior
157
5%
Estudis universitaris
256
9%
 
 
Cartera de Serveis Garantia Juvenil
 
Els programes estan inclosos en la Cartera de Serveis de la Garantia Juvenil  elaborats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic  d’Ocupació de Catalunya.
 
Els Serveis oferts als joves Pla es divideixen en tres grups en funció dels objectius: activar les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació; reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals d’aquest col·lectiu; i incrementar l’emprenedoria dels joves en els sistemes d’educació o formació com a via d’accés al mercat laboral.
 
 
A)   Activació dels joves
 
1.    Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil
 
Creada l’any passat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies disposa d’una xarxa de 73 impulsors, que s’amplia a 98 enguany, de la Garantia Juvenil arreu del territori català amb la col·laboració del SOC, la Direcció General de Joventut i les entitats locals (ajuntaments i consells comarcals).
 
La missió dels impulsors és promoure i difondre la Garantia Juvenil, així com explicar-la als potencials joves beneficiaris perquè s’inscriguin en el seu registre i, per tant, compleixin amb aquest requisit obligat per beneficiar-se dels diferents programes.
 
2.    Espais de Recerca de Feina
 
Els joves inscrits a la Garantia Juvenil, amb un objectiu professional definit, disposen d’Aules de Recerca de Feina arreu del territori on els orientadors els ajuden a presentar-se com a millor candidat a diverses ofertes de feina
 
Els Espais de Recerca de Feina posen a disposició dels joves demandants d’ocupació assessorament, recursos i eines per potenciar la recerca de feina i trobar un lloc de treball.
 
 
B)   Reforçar l’ocupabilitat i competències professionals dels joves
  
1.    Noves oportunitats per joves
 
Amb el principal objectiu de que els joves de 16 a 21 anys assoleixin una certificació i retornin a la formació reglada, aquest programa s’adreça a aquells joves que van abandonar prematurament la seva etapa formativa i no compten amb cap acreditació educativa.
 
Aquest programa es porta a terme a espais que ofereixen actuacions integrades d’orientació, formació i acompanyament, i es caracteritza per oferir als joves itineraris més llargs, fins a 30 mesos, per desenvolupar el seu projecte professional.
 
A més, les actuacions són personalitzades de manera que la formació i la metodologia s’adapten a les necessitats dels joves, que entren en contacte amb professions i empreses, sempre acompanyats i tutoritzats.
 
Així mateix, es desenvolupen noves accions dins els “Programes Integrals”, que amb els mateixos objectius que “Noves Oportunitats per joves” complementa el programa i estén les accions per tot el territori.
 
Finalment, el programa “Formació i Inserció”, impulsat conjuntament amb Departament d’Ensenyament permet a aquest col·lectiu de joves rebre formació general i professional que els ajudi a aconseguir una inserció social i laboral així com la seva continuïtat formativa.
 
2.    Fem Ocupació per a Joves
 
Aquest programa està dirigit a entitats locals, organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives de Catalunya, i empreses que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 24 anys, en situació d'atur, amb manca de qualificació especialitzada, i prioritàriament amb experiència professional.
 
L’objectiu és afavorir la inserció laboral dels joves en atur mitjançant quatre tipus d’actuacions ocupacionals com, per exemple, orientació, tutoria i acompanyament a la inserció; formació vinculada al contracte laboral i experiència professional amb contracte laboral, entre d’altres.
 
3.    Joves per l’Ocupació
 
Aquest programa té l’objectiu de donar suport a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades entre 16 i 24 anys, que hagin acabat o no l’Ensenyament Secundari Obligatori, amb accions combinades d’orientació, tutorització, formació i adquisició professional en empreses, i que facilita tant la inserció laboral a les empreses com fomenta el retorn d’aquests joves al sistema educatiu.
 
A diferència del “Fem Ocupació per a Joves”, orientat a la contractació de la persona, “Joves per l’Ocupació” posa més l’èmfasi en el retorn al sistema educatiu del jove i fa servir el contracte de treball com a recurs ocupacional per motivar la persona durant les dues fases del programa, que inclou tutorització, orientació, seguiment individualitzat i formació, per una banda, i adquisició d’experiència professional per una altra.
 
4.    Formació
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball per augmentar la qualificació de les persones treballadores, i afavorir la productivitat i competitivitat de les empreses.
 
Aquesta formació, de la que se’n poden beneficiar els joves inscrits a la Garantia Juvenil, dona un protagonisme especial als certificats de professionalitat, amb accions formatives d’entre 200 i 900 hores, depenent de l’especialitat, que són títols oficials que permeten acreditar les competències professionals dels treballadors.
 
5.    Projectes d’ocupació singulars
 
Amb el cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya, aquest programa potencia diferents actuacions ocupacionals i formatives específiques que es volen desenvolupar o ja s’estan fent arreu de Catalunya mitjançant actuacions coordinades i interrelacionades per incrementar les possibilitats d’inserció dels joves menors de 25 anys.
 
Les mesures integrades en aquests projectes, portats a terme per entitats públiques i privades, són de millora de la intermediació i de l’ocupabilitat, mesures d’estímul a la contractació i per a afavorir l’emprenedoria.
 
Aquest programa fomenta la creació del treball en xarxa amb entitats socials així com permet tirar endavant iniciatives de caràcter específic del territori on s’hi desenvolupen tenint molt en compte el col·lectiu i el sector econòmic de la zona. 
 
6.    Mobilitat transnacional
 
Els joves inscrits a la Garantia Juvenil poden optar a un programa europeu de mobilitat transnacional “LNT Mobility – Learning Network on Transnacional Mobility Measures for Disavantaged Youth and Young Adults”.
 
En concret, els joves poden tenir una experiència en forma de pràctiques en empreses de qualsevol país de la Unió Europea, segons la seva formació i capacitats, durant un període mínim de dos mesos.
 
Les entitats encarregades de la implementació del programa gestionen el reclutament i la preparació dels joves, l’estada a l’estranger, el seguiment posterior i estableixen un acord o conveni amb una entitat estrangera encarregada de proporcionar les pràctiques a les empreses.
 
 
C)   Emprenedoria
 
Els programes d’emprenedoria es divideixen en tres línies d’actuacions adreçades als joves.
 
Una primera per afavorir la incorporació al mercat de treball del joves inscrits a la Garantia Juvenil mitjançant accions per l’emprenedoria desenvolupades per  entitats expertes que faciliten als joves orientació, assessorament, tutorització, seguiment individualitat, i formació en habilitats empresarials.
 
Una segona, amb el mateix objectiu, però a través d’accions per economia social. Els col·lectius destinataris del programa són empreses cooperatives que facin socis treballadors a joves inscrits a la Garantia Juvenil que prèviament hagin estat subvencionades, i joves de la Garantia Juvenil contractats per cooperatives i empreses d’economia social.
 
I una tercera línia adreçada tant a joves de la Garantia Juvenil que es vulguin constituir com a persones treballadores autònomes, com  a aquells treballadors autònoms que contractin joves de la Garantia Juvenil en la seva empresa.