• Es tracta de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la del règim jurídic del sector públic
  • L’Executiu català estima que les dues normes vulneren competències en aquest àmbit de la Generalitat reconegudes a l’Estatut així com l’autonomia per organitzar la mateixa Administració i les seves institucions
 
El Govern ha aprovat interposar recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de dues normes estatals en matèria d’Administració pública: la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. El recurs de l’Executiu estima que les dues lleis vulneren les competències de la Generalitat reconegudes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art.159 i 150 de l’EAC), així com l’autonomia per a l’organització de les seves pròpies institucions.
 
En relació amb la llei de règim jurídic del sector públic, l’Executiu recorre contra la imposició a les administracions autonòmiques i locals de la regulació detallada del sector públic estatal respecte als consorcis; l’exigència de la certificació a l’inventari d’Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Social per obtenir NIF per part de l’Agència Tributària; el règim d’adscripció de les fundacions, la durada màxima dels convenis administratius, o el Punt d’Accés General Electrònic de l’Administració, entre d’altres.
 
Pel que fa a la llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Govern ha interposat recurs davant del Tribunal Constitucional perquè estima no constitucional l’exigència del rang de llei per establir normativament tràmits addicionals en el procediment administratiu; la imposició de models dels poders que es poden inscriure al Registre electrònic d’apoderaments; la limitació a un sol Punt d’Accés General Electrònic de l’Administració, l’obligació de publicar al BOE les notificacions infructuoses, així com el sistema d’adhesió a les plataformes tecnològiques establertes a l’efecte per l’Administració General de l’Estat, entre d’altres.
 
Els dos recursos del Govern es produeixen després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi emès els dictàmens preceptius en relació amb l’ajustament de les dues normes a la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.