• Adaptarà els impostos sobre grans establiments comercials i sobre l’emissió de gasos de l’aviació comercial a les recomanacions de la UE
  • Reformarà l’impost turístic d’acord amb les modificacions que s’havien inclòs a la llei d’acompanyament
El Govern de Generalitat té previst impulsar abans del 31 de juliol un conjunt d’iniciatives legislatives en matèria fiscal amb l’objectiu d’iniciar la seva tramitació parlamentària. El departament de Vice-presidència i d’Economia i Hisenda està treballant en una doble direcció: d’una banda, per recuperar els impostos propis derogats pel Tribunal Constitucional  (TC), és  a dir, l’Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i l’Impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear; i, de l’altra, per reformar alguns dels tributs propis vigents amb l’objectiu d’adaptar-los a les recomanacions de la Unió Europea, com l’Impost sobre les estades en establiments turístics, l’Impost sobre grans establiments comercials i l’Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial.
 
L’Impost sobre els dipòsits a les entitats de crèdit (llei 4/2014 de 4 d’abril) va ser derogat pel TC el 28 de maig del 2015, després d’un recurs presentat pel Govern espanyol. La Generalitat està estudiant la fórmula més adequada perquè el nou tribut sigui compatible amb l’impost que grava a les entitats financeres i que va crear el Govern de l’Estat poc temps després que la Generalitat aprovés el seu tribut. El tribut propi creat per la Generalitat l’any 2012 tenia una previsió de recaptació anual de 688 milions d’euros.
 
La Direcció General de Tributs de la Generalitat també està treballant per aprovar un nou projecte de Llei de l’Impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear que permetria recuperar la Llei 12/2014 d’1 d’octubre que va ser anul·lada pel TC el passat 14 d’abril. L’objectiu és redissenyar el tribut per evitar les interpretacions de doble imposició. La previsió de recaptació d’aquest impost abans de la suspensió era de 59 milions d’euros anuals.
 
Actualització dels tributs propis 

Durant les properes setmanes, el Govern de la Generalitat també té previst abordar la reforma d’alguns dels seus tributs propis amb l’objectiu d’actualitzar i millorar-ne la seva funcionalitat.
Pel que fa a l’Impost sobre les estades en establiments turístics, la voluntat de l‘executiu català és introduir les modificacions, majoritàriament de caràcter formal, que s’havien inclòs al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a l’exercici 2016, també coneguda com a “Llei d’acompanyament”,  i que no va tirar endavant en no superar el tràmit parlamentari.
Finalment, el Govern aprovarà un nou projecte de l’Impost sobre grans establiments comercials (llei 16/2000 de 29 de desembre) transformant-lo en un impost de caràcter ambiental, i un decret Llei de l’Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial (llei 12/2014 de 10 d’octubre). La finalitat és adaptar els dos tributs a les recomanacions de la unió Europea en matèria de competència.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 62