El Govern ha aprovat el decret llei que possibilita el retorn parcial de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, tal com es va acordar en la darrera Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat. Així, el decret preveu que el Govern abonarà al personal del sector públic de la Generalitat un 20,77% de l’import deixat de percebre, corresponent a 38 dies de la paga. L’abonament es farà en un sol pagament durant l’exercici de 2016.
 
Davant de l’escenari de pròrroga pressupostària, el Govern ha aprovat aquest decret llei perquè la tramitació d’una llei pel procediment d’urgència o de lectura única podria posposar els efectes de la norma més enllà de 2016. Amb aquesta mesura, l’Executiu català garanteix l’abonament parcial de la retribució extraordinària de 2012 dins d’aquest exercici.
 
El decret llei també deixa sense efecte la mesura retributiva per la qual les reduccions resultants de l’any 2012 s’han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres d’aquell any. Igualment, modifica la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives, per permetre als treballadors públics recuperar dies addicionals de vacances i d’assumptes personals per antiguitat, una mesura que dóna resposta al compromís del Govern de retornar als empleats públics les condicions laborals tan bon punt les condicions econòmiques i financeres de la Generalitat ho permetessin.
 
En compliment del Parlament i de la Mesa de la Funció Pública
 
Amb aquesta aprovació, el Govern dóna compliment a la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya del passat mes de gener, que instava a la recuperació dels drets laborals dels empleats públics, així com a l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat que va establir els termes de la devolució amb el consens entre els representants de l’Administració de la Generalitat  i les organitzacions sindicals.
 
La paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal de l’Administració de la Generalitat es va deixar de percebre en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, aprovat pel Govern espanyol el 13 de juliol de 2012 i amb afectació a totes les administracions públiques de l’Estat. El març de 2015, el Govern va retornar als empleats públics de la Generalitat l’import equivalent als primers 44 dies de la paga extraordinària i addicional de 2012, en compliment de l’article de la Llei 36/2014 de pressupostos generals de l’Estat, que així ho habilitava amb caràcter bàsic.