El Tribunal conclou que les actuacions d’intervenció social que facilitin la inclusió i la integració, la prevenció de situacions de risc i que promoguin la convivència ciutadana, s’emmarquen dins l’assistència social i són competència de la Generalitat de Catalunya
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha dictat sentència en data 23 de juny de 2016 estimant el recurs interposat per l’Advocacia de la  Generalitat de Catalunya a instàncies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies contra la Resolució, de data 10 de març de 2015, de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social  per la qual es convocava la concessió de subvencions per al desenvolupament de programes dirigits a persones immigrants.
 
D’acord amb la reiterada doctrina constitucional, que la sentència reprodueix citant la sentència del TC núm. 78/2014, de 28 de maig, es conclou que si bé el règim d’entrada i residència dels estrangers s’inscriuen dins l’àmbit competencial de l’Estat, les actuacions d’intervenció social que facilitin la inclusió i la integració, la prevenció de situacions de risc i que promoguin la convivència ciutadana, s’emmarquen dins l’assistència social i són competència de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 138 en relació a l’art 166 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 148.1.20 de la Constitució Espanyola.
 
La sentència declara la nul·litat de la convocatòria impulsada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
Les costes processals s’imposen a la part demandada en cas, l’Administració de l’Estat, a l’haver estat desestimades les seves pretensions de conformitat amb l’art 139 de la llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
 
Aquesta sentència s’afegeix a una sèrie de sentències del TSJM que, en aplicació de la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional sobre la distribució competencial, han anul·lat reiterades convocatòries estatals de subvencions en matèria d’integració d’immigrants.