• En el web del Departament de Governació s’ha habilitat un espai d’informació amb les funcions, composició i activitat del Comitè i on també hi constarà la bústia ètica
Govern
El Comitè Assessor d’Ètica s’ha reunit avui per primer cop i ha aprovat el pla de treball fins al desembre d’enguany. Aquest Comitè, constituït avui, té com a objectiu garantir el compliment del Codi de conducta d’alts càrrecs i directius per contribuir a millorar i enfortir la relació de confiança de la ciutadania  envers la gestió dels afers públics.
 
En aquesta línia, el Comitè s’ha compromès a posar en marxa els canals de comunicació i d’informació necessaris per rebre consultes, observacions i suggeriments per part d’alts càrrecs i directius, així com la posada en funcionament de la bústia ètica per facilitar la formulació de queixes, tot garantint la confidencialitat i la traçabilitat. També s’establirà el procediment i es dissenyaran els circuits necessaris per emetre recomanacions i/o elaborar informes a petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per incompliment del Codi de conducta.
 
En el web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge s’ha habilitat un espai d’informació en relació amb les funcions, composició i activitat del Comitè Assessor d’Ètica Pública, on hi constarà també la bústia per a formular queixes en relació amb el compliment del Codi de conducta.
 
Integrants del Comitè

El Comitè Assessor d’Ètica està  integrat per les persones titulars de la Secretaria d'Administració i Funció Pública i de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, així com per tres persones funcionàries, llicenciades en dret, amb rang orgànic mínim de cap de servei o assimilat orgànicament, designades per les persones titulars dels Departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència;  i de Justícia, a proposta de la Secretaria d'Administració Pública i Funció Pública; de la Secretaria de Transparència i Govern Obert; i de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, respectivament.
 
Actualment, la presidència recau en la secretària d’Administració i Funció Publica, Meritxell Masó; la vicepresidència en el secretari de Transparència i Govern Obert, Jordi Foz; en són vocals la funcionària del Departament de Justícia, Gemma Capdevila i la funcionària del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Lorena Elvira; i la secretària del Comité és la funcionària del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Olinda Anía.
 
Formació per complir el requisits del Codi de conducta
 
El Comitè Assessor d'Ètica Pública  s’ha creat per l'Acord de Govern, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública.
 
A finals del mes passat, el Govern va organitzar les primeres jornades sobre el codi ètic i la gestió d’agendes, per iniciar el procés de difusió del marc general de les polítiques de transparència, que van comptar amb l’assistència de més de 430 persones, entre alts càrrecs, personal de secretaria i tècnic de la Generalitat.