El Govern posa en marxa el dispositiu de la Campanya Forestal 2014

query_builder   10 juny 2014 19:57

event_note Nota de premsa

El Govern posa en marxa el dispositiu de la Campanya Forestal 2014

FOTO
  • El conseller Espadaler ha explicat que la contenció pressupostària de la Generalitat ha comportat modificar a l'alça el còmput anual d'hores que efectuen els bombers funcionaris. Espadaler ha explicat que el nou Decret, representarà un increment net de 73.980 hores de servei de bombers funcionaris aquesta campanya forestal, cosa que equival a disposar de 102 bombers més.
 
  • Pelegrí: “Per mantenir el foc a ratlla i conservar la biodiversitat és essencial el mosaic de bosc i conreus (gestió integrada del medi natural i l’agricultura), les infraestructures d’autoprotecció, la corresponsablització i l’impuls dels aprofitaments del bosc.”
 
 
 
Els consellers d’Interior, Ramon Espadaler, i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, han comparegut avui al Parlament de Catalunya per exposar, el dispositiu d’ambdós Departaments en l’àmbit de la prevenció i l’extinció d’incendis. La campanya d’aquest any prioritza els esforços, les millores tecnològiques, les modificacions organitzatives i normatives i les noves línies de treball per donar major capacitat de resposta i efectivitat als recursos humans i materials que lluiten contra el foc, millorar la coordinació estreta entre els diferents agents, institucions i cossos que intervenen en la prevenció i l’extinció dels incendis forestals; i consolidar la gestió multifuncional del bosc i del paisatge agroforestal com una infraestructura essencial per garantir la conservació del medi natural i la biodiversitat.
 
L’objectiu essencial del Govern és garantir la seguretat de les persones i la conservació del territori.
 
 
Previsions 2014: situació meteorològica, estat del territori i anàlisi del risc
 
Tot i que el  perill d’incendi estructural és moderat (amb alguna excepció local) arreu del país degut a les darreres precipitacions de de finals de maig i d’aquest principi de juny, el perill de l’estiu restarà en tot cas molt condicionat per la meteorologia d’aquest mes de juny.  En aquest sentit, si es manté la manca de pluges en alguns indrets durant els propers mesos, el perill s’incrementarà notablement a les comarques de la Catalunya Central (especialment al Bages)  i Pre-litoral Central  que ja a hores d’ara tenen un situació de risc important.
 
 
Baixa el nombre d’incendis per negligències
 
La informació i conscienciació dels ciutadans  es considera un dels eixos fonamentals de  la prevenció. Així, el darrer any s’ha produït un fet remarcable, i és que han baixat gairebé 5 punts els incendis produïts per descuits o negligències. Actualment, suposen el 36% del total , en front del 40, 8% de fa 1 any.
 
En aquest sentit, cal destacar la nova campanya de sensibilització ciutadana conjunta  entre la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, la Direcció General de Protecció Civil i Direcció General de la Policia. Aquesta campanya ha anat adreçada residents d’urbanitzacions (amb especial èmfasi en les zones més crítiques, unes 300 arreu del territori), gestors de càmpings i cases de turisme rural, propietaris d’explotacions agràries, activitats d’obres i construcció en terrenys forestals.
 
 
Estratègies de prevenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 
En l’àmbit de la prevenció, el conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí ha remarcat que per reduir els risc d’incendi i mantenir la biodiversitat és imprescindible la gestió integrada del medi natural i el paisatge agroforestal, juntament amb la consolidació de les infraestructures d’autoprotecció i els aprofitaments dels bosc. Els agricultors i els ramaders són cabdals per a la gestió de les zones naturals perquè són qui millor coneixen el territori i ens ajuden a crear aquest mosaic de conreus i bosc que facilita molt tant la gestió de l’extinció en cas d’incendi com la recuperació del propi paisatge; així ho hem pogut constatar amb l’incendi de l’any passat a l’Empordà.”.
“Per això, -ha afegit el conseller- aquest Govern impulsa un model de gestió multifuncional del medi natural vinculat directament al l’agricultura i el paisatge agroforestal i a la necessitat d’evitar l’abandonament d’agricultura que acaba afavorint l’embosquiment del territori com ha passat els darrers decennis”.
I ha afegit, “cal no oblidar que el 80% de la nostra superfície forestal és privada, i si no som capaços de posar en valor el seu aprofitament el bosc no es gestiona com cal i això incrementa el risc d’incendi i , alhora, la pèrdua de la biodiversitat.”
Així, Pelegrí ha destacat la importància de les actuacions -aprovades enguany i actualment en curs- en els àmbits de les infraestructures estratègiques d’autoprotecció (essencials per garantir que l’operatiu es concentra en les tasques d’extinció) en la recuperació de terres de conreu i creació de mosaic agroforestal, (per evitar la continuïtat de les masses forestals i reduir el risc d’incendi) i, també, en la dinamització del sector de la fusta i dels aprofitaments forestals així com els canvis normatius que afavoreixen les tasques de prevenció a través de la col·laboració amb els ajuntaments, entitats supramunicipals i altres agents vinculats.
 
 
 
Novetats 2014 en l’àmbit de la prevenció
 
Entre les novetats que ha desenvolupat el Departament d’Agricultura i que incideixen directament en la prevenció dels incendis forestals cal remarcar les següents:
 
A.    INSFRAESTRUCTURES ESTRATÈGIQUES D’UTOPROTECCIÓ
 
1.    Urbanitzacions: Article 179 de la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic modifica la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis forestals que reforça i amplia l’obligació d’executar les mesures de prevenció dels incendis forestals a l’entorn d’urbanitzacions, nuclis urbans propers a zona boscosa i edificacions aïllades.
 
2.    Execució de franges: En tràmit la modificació legislativa que permetrà als ajuntaments l’execució de les franges, quan els responsables de l’execució no se’n facin càrrec, establint les corresponents taxes per prestació de serveis, ja que més del 80% de la superfície forestal és de propietat privada i demana la coresponsabilitat en l’àmbit de la prevenció, especialment a les urbanitzacions  i zones de transició urbana-forestal que és on el perill d’incendis per negligències o manca de gestió esdevé sovint elevat.
 
3.    Rompudes post incendi: Article 177 de la llei 2/2014  introdueix la possibilitat de realitzar rompudes sobre terrenys crematsquan aquestes tinguin interès des del punt de vista de prevenció d’incendis amb l’objectiu d’establir aquest mosaic agroforestal que eviti la continuïtat de les masses forestals i la  propagació dels incendis.
 
 
B.    LÍNIES DE DINAMITZACIÓ DELS SETOR DE LA FUSTA I AGROFORESTAL
 
1.    Increment oferta de fusta /subhastes forest públics: Enguany el Dept. ha doblat l’oferta de fusta, incrementant un 46%  l’oferta per a aprofitaments forestals,  especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d’entitats locals o de la pròpia Generalitat, que ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha.
 
2.    El Govern ha aprovat el Pla Econòmic Financer de Forestal Catalana, que planifica les inversions del Departament, donant una protagonisme pràcticament exclusiu a les actuacions destinades a la prevenció d’incendis i a la restauració de zones afectades per catàstrofes. Aquest Pla té vigència de dos anys, 2014 i 2015, i aquesta anualitat (2014) es dota amb 4,6 milions d’euros.
 
3.                               Estratègia per promoure la gestió forestal sostenible a través de l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola, impulsada pel Dept. d’Agricultura amb la col·laboració dels depts. de Territori i Sostenibilitat, Empres ai Ocupació i Presidència.
 
La importància d’aquesta mesura és que per primera vegada es vincula l’ajut a la instal·lació de calderes al fet que els municipis disposin d’un pla de prevenció forestal. En aquest sentit, s’està fent un gran esforç per desenvolupar el Pla de calderes amb una inversió inicial de 800.000 euros per tal de promoure la demanda de biomassa local.
 
Aquesta iniciativa s’inscriu dins la fase pilot del Programa operatiu FEDER i es pretén estendre-la a partir del 2015. Amb això es prioritzen projectes petits i de  proximitat que no encaixen en el model de les grans empreses de serveis energètics. Una altra de les línies que es desenvolupen dins aquesta estratègia és la de substituir calderes de gasoil per calderes de biomassa per afavorir el consum de fusta pròpia i la reducció de la despesa energètica i alhora de la petjada de carboni.
 
 
4.    Creació de la Comissió tècnica per a l’execució dels plans d’aprofitament forestal, amb participació del sector (serradors i rematants).
 
5.    Línia d’actuació per fomentar l’ús de la fusta en construcció (conveni amb Incafust)  per desenvolupar projectes exemplificadors en edificis de la Generalitat; rehabilitacions (a través dels Plecs de condicions tècniques en les licitacions per a edificis públics).
 
6.    Foment del consum de fusta. Prova pilot amb el Gremi de Fusters de Catalunya, establiment de la marca Catalana de fusta i suro .
 
7.    Increment significatiu (que passarà del 7% actual al 15%) de les dotacions previstes en el nou Pla de Desenvolupament rural 2014-2020 (actualment en informació pública), que preveu unes inversions de com a mínim 48 M€ directament en actuacions de prevenció i restauració del potencial forestal;  i 11,5 per xarxes viàries per a la gestió de boscos i infraestructures estratègiques de prevenció.
 
8.    Pla general de política forestal 2014-2024, que ja ha passat la tramitació ambiental preceptiva i avui mateix ha estat aprovat pel consell tècnic, és el pla marc pel desenvolupament del sector forestal que permetrà millorar i equilibrar la gestió del conjunt del territori forestal de Catalunya contribuint així a la millora en la prevenció d’incendis.
 
 
D’altra banda, Pelegrí ha posat de relleu l’esforç que ha fet el Dept. per mantenir  el pressupost en matèria de prevenció (14,4 milions d’euros, dels quals 12,8 són inversió directa i la resta despeses del capítol 1) i el personal dedicat a les tasques de prevenció incloent enginyers forestals, personal de comunicacions i SIG, personals dels serveis específics de prevenció d’incendis de la Subdirecció general de Boscos, guardes de reserva i els membres del Cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura (576 persones, incloent CAR). 
 
Així mateix, durant  aquest any el Departament ha continuat apostant per consolidar el model de planificació en matèria de prevenció d’incendis i es continua impulsant la dotació al territori de les infraestructures específiques per a la prevenció d’incendis. Aquestes infraestructures prioritàries consisteixen en punts d’aigua per als mitjans d’extinció, àrees de baixa càrrega de combustible, franges d’urbanitzacions i pistes forestals.
Pel que respecta a la superfície de titularitat privada durant els darrer any s’ha continuat recolzant la realització de treballs de millora o aprofitaments que pretenen afavorir aquesta línia d’actuació. Així, s’ha publicat la convocatòria de gestió forestal sostenible del Centre de la Propietat Forestal, que dota amb més de 4,9 milions d’euros els treballs silvícoles i els de prevenció d’incendis.
En definitiva tot aquest esforç realitzat tant en superfícies privades com públiques durant l’any 2013 es resumeix en l’execució de treballs silvícoles sobre més de 23.000 ha i la posada a disposició de la indústria de 780.000 tones de fustes i llenyes.
Malgrat tot hem de tenir en compte que els cicles temporals d’intervenció en l’àmbit forestal no són anuals i que la gestió d’una determinada superfície forestal s’ha de considerar en períodes de, com a mínim, 10 anys. L’objectiu a assolir per part del Departament, amb tot el conjunt d’iniciatives i mesures que portem a terme, és arribar a una gestió de prop del 50% de la superfície per l’any 2020. 
Les cremes controlades de vegetació en alta muntanya com a mesura de prevenció d’incendis forestals i en gestió d’espais naturals humits per millora de l’habitat han significat en aquesta campanya 2013 un total de 40 cremes controlades amb una superfície de 245 ha tractades (168 de pastures de muntanya i 77 per a la millora d’hàbitats humits).
Pel que fa a l’activitat inspectora i reguladora també ha estat molt intensa durant els darrers 12 mesos.  El Cos d’Agents Rurals ha realitzat més de 17.600 actuacions de prevenció  en activitats i infraestructures generadores de perill (2.000 més que l’any anterior)  i  s’han tramitat més de 121.000 comunicacions i autoritzacions  per activitats que comporten un perill d’incendi forestal, el que suposa un increment del 98% respecte a l’any anterior .
Així mateix s’han incrementat les actuacions de sensibilització i educació ambiental que realitza el CAR en matèria de prevenció d’incendis (escoles, fires, reunions informatives amb subsectors etc.) fins a un total de 1.161 actuacions, amb un increment del 18%.
 
 
Operatiu d'extinció d'incendis: dispositiu del Departament d'Interior
 
El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha explicat que preveiem una campanya de calor (diferent d’una campanya de sequera) semblant a l’estiu de 2007 caracteritzada per episodis puntuals de risc amb possibles situacions de simultaneïtat. “No hi ha menys risc, sinó que hi ha un risc diferent”, ha dit.
 
El conseller ha explicat que la propera campanya forestal no serà una campanya marcada per una greu situació de sequera, com la de l'any 2012. Tot i així, caldrà estar molt amatents a l'evolució meteorològica del mes de juny. 
 
D’aquest tipus de campanya (de calor) se’n desprenen alguns canvis metodològics, el més rellevant és l’establiment d’un segon briefing diari cada tarda a la sala central de bombers per fer una anàlisis i estudis diaris de la situació de risc i anticipar així la mobilització i posicionament dels recursos en funció del risc previst. I es manté el briefing del matí.
 
 
Perseguim l’anticipació i la coordinació
 
ANTICIPACIÓ
 
1.      Els mitjans aeris es posicionaran diàriament en funció del mapa de risc.
 
2.      Activació columnes mòbils Regions d’Emergències.
 
3.      Activació del parc de Bombers Voluntaris depenent del risc d’incendi forestal.
 
COORDINACIÓ
1.                  Proactivitat
2.                  Treball conjunt amb altres cossos
 
ANTICIPACIÓ + COORDINACIÓ= Per garantir més contundència en el primer atac a l’incendi i evitar que esdevingui un Gran Incendi Forestal.
 
Increment d’hores estructurals equivalents a 102 bombers
L’escenari de contenció pressupostària d’ajust continuat en el pressupost de la Generalitat ha comportat la necessitat de modificar a l’alça el còmput anual d’hores que efectuen els bombers funcionaris, mitjançant el Decret de jornada recentment aprovat pel Govern.
 
El Conseller ha explicat que aquest és “el canvi més rellevant de la present campanya forestal” i representarà un increment net de 73.980 hores de servei de bombers funcionaris cosa que equival a disposar de 102 bombers més. És a dir, “amb aquest sobreesforç que demanem (òbviament retribuint-lo), ens situem pel que fa a recursos humans disponibles per la campanya forestal d’enguany en el mateix nivell que l’any 2011”.
 
Les 1.688 h/any que composen la jornada laboral anual del cos de Bombers, s’incrementen en 102 passant a 1.790. Distribuïdes de la següent manera en el cas del personal operatiu:
 
·                     3 guàrdies més de 10 hores cadascuna amb caràcter obligator
 
·                     72 guàrdies de 24 hores, dues de les quals amb caràcter preferent voluntari
 
·                     30 hores destinades a formació, procediments i revisions mèdiques (és la primera vegada que es contemplen aquests aspectes dins la jornada laboral)
 
·                     Dues hores de desplaçaments en casos que siguin necessari el desplaçament del bomber des del seu lloc de treball fins el parc en que s’hagi de prestar el servei.
 
El departament d’Interior ha promogut altres dos canvis rellevants:
            1. La declaració del servei de bombers com a  servei essencial (Acord de Govern 23/12/2013) que permet (ara per ara) garantir la no amortització de places i obre la porta a possibles solucions com la creació de borses d’interins.
            2. La convocatòria de promoció de 342 bombers de l’escala bàsica a la categoria de bombers de primera, que es troba en període d’inscripcions i que suposarà un increment salarial del 12,29%.
 
Bombers Voluntaris
Pel que fa a bombers voluntaris, actualment hi ha amb 2.342 agregant totes les seccions, distribuïts arreu del territori, en un total de 77 parcs amb una presència particularment rellevant a la regió d’emergències de Lleida i Metropolitana Nord. Al llarg de la campanya forestal i  en funció dels informes de risc  s’activaran tots els parcs de bombers voluntaris que es considerin necessaris.
 
Personal de reforç
Més enllà dels bombers funcionaris i dels bombers voluntaris la campanya d’estiu s’incrementa en la incorporació de 840 efectius més, 576 dels quals són auxiliars d’ofici forestal AOFS i la resta es reparteixen entre conductors, operadors de sala, periodistes, i guaites (98), entre altres.
S’activen la pràctica totalitat dels punts de guaita en coordinació entre la DGPEIS i el Patronat de Collserola i la Diputació de Barcelona (un total de 53 punts: 11 Girona, 7 a la Regió Centre, 9 Lleida, 8 Tarragona, 9 Terres Ebre, 6 Àrea Metropolitana Nord, 3 Àrea Metropolitana Sud).
A aquest contingent s’ha de sumar 36 EPAF : Equips de Prevenció Activa Forestal  i 331 persones de suport en l’àmbit dels serveis centrals i de les regions d’emèrgencia.
Des de la perspectiva de protecció civil la campanya d’enguany comptarà amb 81 associacions de voluntaris que representen un total de 902 voluntaris inscrits tots ells al registre de protecció civil i als que cal sumar 110 tècnics i professionals de la DGPC. (És a dir, que enguany comptem amb 17 associacions noves registrades i 142 nous voluntaris).
Pel que fa als mitjans materials es manté la capacitatdels mitjans aeris dels dos darrers anys: 35 mitjans aeris (30 dels quals en base a CAT i 5 en base a fora de CAT, 25 dels quals són helicòpters i 10 avions).
 
Reunions amb alcaldes i consells comarcals per millorar la prevenció i la coordinació
El Departament d’Interior ha promogut enguany, amb el suport d’Agricultura i les Diputacions, un conjunt de reunions amb alcaldes i consells comarcals amb l’objectiu de millorar la preparació, la coordinació i la resposta de les institucions implicades en la lluta contra els incendis forestals. En les reunions s’ha fet un seguiment de les accions que han emprès o han d’empendre cadascun dels municipis i s’han presentat les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals que són necessàries per garantir la seguretat de les persones i els béns davant el risc. S’han realitzat prop d’una desena de reunions i s’ha arribat a més de 250 ajuntaments (168 a les comarques de Girona, una cinquantena a Lleida, una trentena a la Catalunya Central)
 
 
 
 
 

2  

Fitxers adjunts

FOTO

FOTO
JPG | 436

FOTO

FOTO
JPG | 970

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined