Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar

Pla de Govern XI legislatura

El Pla de Govern per l'XI legislatura s'articula a l'entorn de 3 grans eixos que han de donar resposta als reptes del país. Consulteu-ne la síntesi.

Per tal que sigui possible avaluar l'acció de Govern i fer-ne el seguiment, fem públics els objectius i mesures concretes del Pla de Govern i el seu grau de realització, d'acord amb els 20 àmbits en què s'estructura el Pla.

Sostenibilitat Aprovat el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 2018-2022 Es proposa assolir el 2022 una reducció anual del 7,7% en el consum d'energia i en les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
.
Acció exterior Reobertura de delegacions S'ha reobert delegacions a Portugal, Balcans, Països Nòrdics i Europa Central, i s'han creat les delegacions als Països Bàltics i la Mediterrània.
.
Polítiques educatives i formatives Innovació educativa El Govern obre una consulta pública per elaborar el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya
.
Acció exterior Programa de suport a l'acció exterior de la Generalitat Garantirà una única acció exterior coherent, transversal, coordinada i d'expertesa tècnica.
.
Justícia Foment de la mediació El Govern aprova la memòria de l'Avantprojecte de llei per fomentar la mediació en conflictes familiars.
.
Seguretat i emergències Balanç de la campanya d'incendis 2018 La d'enguany ha estat la millor campanya de prevenció d'incendis dels últims quinze anys i ha tancat amb només 115,72 hectàrees forestals cremades.
.
Cohesió territorial i món rural Costa catalana El Govern aprova el projecte de llei d'ordenació del litoral
.
Habitatge i subministraments bàsics Lloguer social El Govern autoritza la signatura d'un acord per destinar 30 milions a l'adquisició de pisos provinents d'execucions hipotecàries.
.
Administració Pública Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Serà l’òrgan encarregat de preparar les tasques d’anàlisi, articulació i creació d’aquest Fòrum.
.
Polítiques educatives i formatives Nous títols de formació professional El Govern crea els ensenyaments d'arts escèniques i el títol propi de tècnic superior en tècniques de direcció coral.
.

Polítiques educatives i formatives Menú

Enfortir el model d'escola catalana

Actuacions Estat
El Govern ha presentat l'actualització del model lingüístic educatiu català El document planteja canvis metodològics i organitzatius per donar resposta a les necessitats de la societat multilingüe i multicultural actual, diferent de quan es va implantar el programa d'immersió. El model lingüístic de l'escola té com a eix central el català, el domini del castellà i l'aprenentatge d'una o dues llengües estrangeres.  Notícia 10/18 Finalitzat
Ensenyament ha modificat l'avaluació a secundària per adequar-la al currículum per competències bàsiques La principal novetat és que s'utilitzaran qualificacions qualitatives enlloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels alumnes. Una altra novetat és l'avaluació dels àmbits transversals, en què algunes competències que es treballen des de diverses matèries seran avaluades conjuntament per l'equip docent.  Notícia 07/18 Finalitzat
S'ha creat el Programa STEAMcat per potenciar l'interès de l'alumnat vers les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques S'ha obert la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa a partir del curs 2018-2019. Els centres seleccionats hauran de dur a terme un projecte de centre STEAM amb una durada de 3 cursos.  Notícia 07/18 En curs
S'ha presentat el programa d'innovació Generació Plurilingüe als 90 centres que s'hi incorporen aquest curs El programa té com a objectiu incrementar el grau d'exposició de l'alumnat a les llengües estrangeres i acompanyar els centres educatius en el procés de consolidació del seu projecte lingüístic plurilingüe. Des del curs 2013-14 hi han participat gairebé 500 centres educatius de primària, secundària i formació professional inicial.  Notícia 09/18 En curs
Tots els centres públics publiquen per al curs 2018-2019 els seus documents d'organització i gestió És la principal novetat dels documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019. Es tracta d'una mesura de transparència per afavorir que les famílies disposin de la informació de tots els centres d'arreu de Catalunya.  Notícia 06/18 Finalitzat
El Govern aprova la creació de set centres de secundària nous per al curs 2018-2019 Són quatre instituts i tres instituts escola a Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet, Sabadell, Terrassa i Mataró. Finalitzat
S'han inaugurat diversos centres educatius L'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix (Alt Penedès), l'escola El Far de Calella (Maresme), l'escola Els Quatre Vents de Canovelles (Vallès Oriental), l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)  Notícia 09/18 Finalitzat
El departament anuncia la creació de nous institut escola Nous institut escola a: Zona Nord de Viladecans, Lloret de Mar i transformació de l'Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda. Pendent iniciar
Ensenyament farà obres de millora aquest curs 2018-2019 en 44 escoles i instituts i aprova el projecte d'ampliació de 4 centres Les obres de reforma i millora tenen un pressupost aprovat l'any 2017 de més de 7 milions d'euros; i per les grans actuacions es destinen més de 4 milions d'euros.  Notícia 06/18 En curs
El Govern ha aprovat un pressupost de 4 milions d'euros per a la construcció de l'escola Anglesola de Barcelona L'escola Anglesola serà un centre de 2 línies d'educació infantil i primària. El pressupost aprovat es dividirà en dues anualitats: 1.840.000,00 ? (2019) i 2.168.000,00 ? (2020) Finalitzat
S'ha aprovat destinar 5 milions d'euros a la construcció de l'Escola La Maquinista Aquest import permetrà atendre les despeses de l'execució de les obres de nova construcció de l'Escola La Maquinista de 2 línies d'educació infantil i primària, de P3 a 6è de primària, segons el detall següent: Any 2019: 2.000.000,00 euros; Any 2020: 3.100.000,00 euros En curs
Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges per a la construcció de l'edifici que allotjarà l'Escola Agnès L'acord preveu que el nou edifici estigui en marxa de cara al curs 2020-2021. El cost de la construcció és de 4,4 milions d'euros, dels quals la Generalitat n'aportarà 2,4 milions. L'Escola Agnès de Sitges està en mòduls prefabricats des de 2005.  Notícia 08/18 Pendent iniciar
S'han convocat subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2017-2018 L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.000.000 euros.  Notícia 08/18 En curs
El 98,9% de les famílies ha aconseguit la plaça escolar a P3 en alguna de les opcions demanades i el 92% en la primera opció En el curs escolar 2018-2019, totes les famílies que només han demanat centre públic entre les seves opcions, han rebut una plaça pública. De forma extraordinària s'amplia amb 107 places l'oferta pública de proximitat, seguint criteris de planificació, d'augmentar l'oferta pública als territoris amb major necessitat.  Notícia 06/18 Finalitzat

Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de Catalunya

Actuacions Estat
S'han presentat les conclusions de l'estudi fet per un grup d'experts en docència per renovar i millorar la formació inicial docent Aquesta actuació s'emmarca en el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF). Els experts avalen una profunda reestructuració dels actuals estudis de magisteri per adaptar-los a les necessitats actuals.  Notícia 10/18 Finalitzat
S'han establert les competències dels programes i cursos de formació inicial i d'actualització de les competències per a l'exercici de la funció directiva Atès que la formació de directors en competències, capacitats i habilitats directives per al desenvolupament de les funcions i responsabilitats és una decisió estratègica del Departament d'Ensenyament, cal establir els continguts que ha de tenir aquesta formació així com les competències que s'ha d'haver assolit per iniciar l'exercici de la funció directiva. Així mateix cal establir el procediment perquè les universitats puguin proposar per a la seva validació màsters i postgraus per a l'exercici de la funció directiva.  Notícia 07/18 Finalitzat
Es convoquen subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari per a l'any 2018 Ensenyament preveu un conjunt d'accions encaminades a facilitar al professorat la participació en activitats de formació permanent. L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 200.000 ?.  Notícia 07/18 En curs

Potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació inclusiva

Actuacions Estat
S'ha anunciat que el nou decret admissió de l'alumnat s'aplicarà el curs 2019-2020 L'esborrany del document planteja la gestió dels possibles canvis de centre, els criteris per al seguiment de les assignacions d'ofici, la limitació de les matrícules fora de termini en centres socialment desfavorits, el procediment de detecció d'alumnat NEE (necessitats educatives especials) i el procediment previ d'informació de places vacants als centres.  Notícia 07/18 Pendent iniciar
S'han convocat subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2018-2019 La subvenció va adreçada als centres que tinguin més d'un 10% d'alumnes escolaritzats en situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides. L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.600.000 euros.  Notícia 08/18 En curs
Ensenyament i l'Ajuntament de Ripoll han presentat el Pla educatiu d'entorn per reforçar la xarxa entre centres i comunitat educativa al municipi  Notícia 08/18 Finalitzat
Ensenyament i l'ONCE han renovat el conveni que dona suport a 1.200 alumnes cecs a Catalunya La renovació de l'acord permet que es puguin continuar establint les directrius en l'atenció a l'alumnat amb ceguesa i discapacitat visual greu a Catalunya. El conveni contempla tres grans àrees d'actuació, la unitat de valoració i orientació dels alumnes amb discapacitat visual a Catalunya, la de seguiment escolar i la de gestió de recursos, tecnologia i formació.  Notícia 07/18 Finalitzat
S'han convocat subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2018-2019 Als efectes d'aquesta subvenció, aquests alumnes són els que tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. L'import total de la subvenció és de 4.285.710 euros.  Notícia 08/18 En curs
S'han convocat subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2018-2019 L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.927.903 euros.  Notícia 08/18 En curs
La Fundació que gestiona el Fons Riera Gubau ha concedit 1.585 beques per un import de 4,6 M? en dotze anys per estudiar anglès al Regne Unit, Irlanda i els EUA Enguany, 74 joves de secundària, batxillerat i cicles formatius han obtingut una beca per a estades a l'estranger. La Fundació Privada Catalana per a l'ensenyament de l'idioma anglès i l'educació va ser creada l'any 2006 per gestionar el llegat que l'empresari Joan Riera Gubau va deixar a la Generalitat amb l'objectiu que els seus recursos es destinessin, explícitament, a l'aprenentatge de l'anglès per part dels joves del municipi de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva. Des d'aleshores, la Fundació ha destinat un total de 4.660.305 euros a 1.585 beques: 1.141 per a estades d'estiu a l'estranger de dues o tres setmanes, al Regne Unit, Irlanda i els Estats Units; 367 cursos intensius d'estiu en acadèmies de Santa Coloma; i 75 beques per a realitzar cursos de grau i màster en universitats dels Estats Units.  Notícia 10/18 En curs
S'ha creat el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni La finalitat del Programa és fomentar la implicació de l'alumnat participant, com a subjecte actiu del procés d'aprenentatge, a partir del treball interdisciplinari i sobre els elements patrimonials de l'entorn per promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les seves capacitats i competències.  Notícia 08/18 En curs
S'ha creat el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador La finalitat del Programa és la reflexió i l'acció pedagògica de centre per a la millora contínua de l'orientació educativa i l'acció tutorial per tal de promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les competències de l'alumnat participant.  Notícia 09/18 En curs

Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de la vida

Actuacions Estat
S'ha regulat l'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics Els estudis que s'han inclòs són: ensenyaments de formació professional, els d'arts plàstiques i disseny i els ensenyaments esportius de règim especial. La finalitat és facilitar la formació permanent, la integració social i la inclusió de les persones adultes amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball.  Notícia 06/18 Finalitzat
S'ha creat el Programa d'innovació ActivaFP i s'ha obert la convocatòria per a la selecció dels centres educatius que en vulguin formar part El programa té com a objectiu promoure les competències en FP, basades en l'aprenentatge col·laboratiu, a partir de reptes relacionats amb situacions o entorns laborals. Ensenyament seleccionarà 12 centres educatius per formar part del programa a partir del curs 2018-2019.  Notícia 06/18 En curs
El Departament ha ofert 72 itineraris formatius relacionats amb l'àmbit industrial el curs 2018-2019 Els graduats en FP industrial tenen una inserció per sobre de la mitjana catalana fins a 24 anys. Per contra, menys del 30% dels alumnes d'FP estan matriculats en cicles de l'àmbit industrial, per aquest motiu el Departament té com a objectiu incentivar els alumnes per tal que triïn els diferents cicles professionals vinculats al sector industrial com a opció formativa.  Notícia 06/18 Finalitzat
S'han establert diversos currículums del cicle formatiu de grau superior D'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, d'Assistència a la Direcció i de Disseny i de disseny i Gestió de la Producció Gràfica (06/18), de Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell, de Coordinació d'Emergències i Protecció Civil, de Gestió de Vendes i Espais Comercials i de Màrqueting i Publicitat (07/18), de Radioteràpia i Dosimetria (10/18) Finalitzat
S'han establert diversos currículums del cicle formatiu de grau mitjà D'Operacions de Laboratori (06/18)  Notícia 06/18 Finalitzat
S'ha concedit subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2018-2019 S'ha destinat a aquesta convocatòria un import total de 2.625.000 euros.  Notícia 06/18 Finalitzat
S'ha obert convocatòria pública per incloure en el Programa Erasmus+ i els projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial L'objectiu del programa és promoure la mobilitat formativa i la participació en projectes de cooperació europea i internacional de l'alumnat i el professorat dels centres que imparteixen FP i que han fet actuacions de mobilitat formativa i cooperació europea durant el curs 2017-2018.  Notícia 07/18 En curs
L'Escola Agrària del Solsonès del DARP ofereix per primera vegada la formació dual al Grau Superior de Gestió Forestal i del Medi Natural Aquesta iniciativa ha sorgit com a demanda d'empreses i institucions del sector forestal català. L'alumnat que compleixi uns requisits serà presentat a les empreses que confirmaran el seu interès en les persones candidates. La modalitat dual es diferencia de les pràctiques en empreses perquè són els tutors que l'alumnat té a l'empresa els qui fan de formadors directament. Tot això, amb el seguiment del programa formatiu preparat amb el professorat de l'Escola Agrària.  Notícia 10/18 Finalitzat

Promocionar la pràctica esportiva

Actuacions Estat
El Govern i l'Ajuntament de Tarragona han signat un acord per la cessió del Palau d'Esports Catalunya El pavelló, situat a l'Anella Mediterrània de Tarragona, va suposar una inversió per part de la Secretaria General de l'Esport de 17,8 milions d'euros, té una capacitat per a 5.000 espectadors i es caracteritza per la funcionalitat, pel doble ús (preparat per competicions d'alt nivell i pel dia a dia amb tres pistes grans), per la qualitat en la construcció amb estàndards europeus (està dissenyat amb simulacions i tecnologia BIM) i per ser energèticament de classe A (gasta menys i optimitza l'energia)  ndp 10/18 Finalitzat
 
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat