Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar
16-02-2021 14.30

El Govern analitza l'informe anual de l'Estratègia de lluita contra la corrupció

  • El document fa un balanç positiu d’aquests primers 12 mesos d’activitat, ja que de les 25 actuacions previstes, el 92% es troben en procés d’implementació o ja s’han aplicat

 

El Govern ha analitzat l’informe anual de l’Estratègia de lluita contra la corrupció, que recull els avenços i resultats assolits des de la posada en marxa de l’Estratègia ara fa un any. El document, presentat pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, fa un balanç positiu d’aquests primers 12 mesos d’activitat, ja que de les 25 actuacions previstes, el 92% es troben en procés d’implementació o ja s’han aplicat, i pel que fa a les 90 subactuacions, el 77% estan en curs o bé han estat ja completades.

 

D’entre les mesures dutes a terme durant el 2020 en el marc de l’Estratègia, destaquen les següents:

 

  • Posada en marxa de la Bústia Ètica: s’ha posat en funcionament un nou canal electrònic que permet, a qualsevol persona, sigui o no treballador públic, fer alertes anònimes sobre males pràctiques o conductes irregulars a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. S’hi poden adreçar alertes sobre tres àmbits concrets: actuacions públiques dels alts càrrecs i personal directiu, actuacions relacionades amb la contractació pública i actuacions relacionades amb la funció pública. Amb la bústia ètica anonimitzada es reconeix i protegeix la figura de la persona alertadora com a peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció, i se la protegeix de qualsevol possible represàlia.

 

  • Publicació dels Informes d’Impacte Econòmic i Social: s’ha acordat publicar els Informes d’Impacte Econòmic i Social (IIES) de les iniciatives que ha d’aprovar el Govern amb una despesa de més de 10 milions d’euros. Els informes comparen els costos i els beneficis de la proposta en termes econòmics i socials, i s’acompanyen d’una valoració de la iniciativa pel que fa al diagnòstic realitzat, objectius, anàlisi d’opcions, impacte pressupostari, sistema de gestió i sistema de seguiment i avaluació. Aquesta mesura de transparència té per objectiu documentar la presa de decisions del Govern i ajudar a fer-ne el seguiment i a retre comptes a la ciutadania.

 

  • Implementació del sistema GIDECAT a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya: el sistema informàtic GIDECAT permet estandarditzar el procediment en la gestió d’ingressos no tributaris de la Generalitat i n’elimina la discrecionalitat. Amb aquesta millora en la gestió es redueix substancialment el risc de frau, atès que per a qualsevol taxa, preu públic, sanció o reintegrament de subvenció es manté la seva traçabilitat des de l'ingrés fins a l'aplicació final en les polítiques públiques. La incorporació de sistemes d’informació corporatius permet un millor control i transparència en la gestió dels recursos públics i, alhora, posa la informació a disposició del sector públic.

 

  • Incorporació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) de les concessions de tots els ajuts de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic: s’incorporen al registre el 100% dels ajuts i subvencions publicats al DOGC, la qual cosa permet un major control per part del ciutadà, dels agents polítics i socials, dels mitjans de comunicació i de qualsevol persona física i jurídica que tingui interès des de l’àmbit públic de l’activitat subvencional de les Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquesta actuació, amb què s'incrementa la transparència, es redueix el risc de corrupció en un àmbit tan sensible com el dels ajuts i subvencions.

 

  • Elaboració de la Guia per a la preparació i tramitació de les consultes preliminars al mercat: s’ha publicat una guia, adreçada a les unitats i òrgans de contractació de les administracions que, davant un nou procés de contractació,  facilita l’establiment de diàleg entre l’administració i el mercat. Permet conèixer aspectes com si existeixen productes i solucions que puguin donar resposta a la necessitat que es planteja o quina ha de ser la franja de preus. L’ús d’aquesta eina fomenta la gestió eficient dels fons públics.

 

  • Control anual de la declaració d'actius situats a l'estranger per a la detecció del frau fiscal en l'Impost sobre el Patrimoni i l'Impost sobre Successions i Donacions: s’aprofundeix en la investigació, relació i anàlisi de les dades disponibles que posen de manifest la titularitat de béns situats en jurisdiccions fiscals diferents a la de residència fiscal i d’inversions que es troben a l’estranger. Mitjançant aquesta actuació es contribueix a l'aflorament del frau fiscal derivat d'actius no declarats a l'estranger, fet que ajuda a la reducció del frau, així com al canvi progressiu en la cultura del contribuent vers el compliment de les obligacions fiscals.

 

  • Elaboració d’un protocol de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i Mossos d'Esquadra per a tots els impostos gestionats per l'ATC: s’ha dissenyat el protocol, pendent d'aprovació, i s’han celebrat sessions formatives recíproques entre l'ATC i els Mossos d'Esquadra. L’actuació impulsa una major col·laboració i permet avançar en l'objectiu de la reducció del frau fiscal derivat de l'existència de delictes econòmics.

 

  • Elaboració d’una proposta inicial de pla anticorrupció en el món local: s’ha redactat una proposta inicial de Pla estratègic de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública en l’àmbit específic de l’Administració local. La proposta s’ha basat en l’anàlisi de l’aplicabilitat de les actuacions de l’Estratègia anticorrupció de la Generalitat de Catalunya en el món local i haurà de ser validada de manera conjunta pels òrgans promotors durant el primer trimestre del 2021. La mesura permet impulsar la integritat en els governs locals i fer-los més oberts i accessibles a la ciutadania.

 

Actuacions previstes per al 2021

 

Durant el 2021 caldrà completar la resta de mesures previstes per l’Estratègia de lluita contra la corrupció. El programa engloba 9 àmbits d’actuació:  contractació pública; gestió economicofinancera; fiscalitat; funció i direcció públiques; conflictes d’interès; grups d’interès; protecció d’alertadors i alertadores i anonimització de les bústies ètiques, i marc d’integritat i qualitat institucional. Entre les actuacions que s’han d’abordar enguany destaquen: la col·laboració entre l’Agència Tributària i els Mossos per detectar casos de corrupció; fomentar una major transparència en aspectes cabdals com la publicació de les agendes de reunions del personal tècnic de major rang; garantir una bona gestió dels conflictes d’interès o la millora dels processos de selecció del personal directiu.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat