Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Departament d'Agricultura fomenta la millora de la qualitat de la llet

El Departament d'Agricultura fomenta la millora de la qualitat de la llet

query_builder   27 octubre 2011 12:04

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura fomenta la millora de la qualitat de la llet

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts per al foment de la millora de la qualitat de la llet 2011, i n’ha aprovat les bases reguladores corresponents, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
El Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, estableix les normes generals d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquest Reglament incideix en la importància del foment, des de les administracions públiques, de l’ús de pràctiques higièniques apropiades a les explotacions ramaderes. Aquestes han de ser implantades mitjançant guies nacionals o comunitàries de pràctiques correctes d’higiene.
 
Les guies de bones pràctiques d’higiene per producció de llet de vaca, ovella i cabra estan publicades a la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) i al web del Departament està publicada la Guia de pràctiques correctes d’higiene a les explotacions lleteres de bestiar boví, elaborada a Catalunya.
 
Amb l’objectiu de fomentar l’ús d’aquests sistemes, i atesa la complexitat i la varietat d’aspectes establerts a les esmentades guies, resulta convenient donar suport a mesures d’assessorament tècnic i certificació externa necessàries per a la seva correcta implantació. S’estableix dos tipus de subvencions per a la millora integral de la qualitat de la llet en l’àmbit de les explotacions ramaderes, de conformitat amb els criteris de la nova normativa. Els beneficiaris últims de les ajudes són els ramaders, i les cooperatives, agrupacions i associacions de productors, i les centrals de compra actuen com a executores de l’activitat subvencionable, la feina dels quals redunda finalment en la producció primària de llet, produïda així amb millors estàndards de qualitat.
 
En una primera línia d’ajudes, se supedita la percepció de les ajudes a la millora integral de la qualitat de la llet des de l’explotació, mitjançant la implantació de la guia de pràctiques correctes d’higiene, procés que requereix l’assessorament per un equip tècnic.
 
La segona línia d’ajudes instaura la possibilitat per al sector productor lacti d’avançar en la qualitat de la producció, i donar un valor afegit i diferenciador a la llet, que permeti millorar la competitivitat del producte de manera sostenible, mitjançant la certificació externa de la guia de pràctiques correctes d’higiene. S’estableix en aquesta línia d’ajuda l’obligació d’incloure un procés d’assessorament tècnic més complex, que permeti executar i controlar la implantació de la guia de pràctiques correctes d’higiene. Aquesta condició és prèvia a l’accés a l’obtenció del certificat de conformitat emès per l’entitat de certificació.
 
Malgrat això, i donat que les guies de pràctiques correctes les va elaborar el sector implicat, en el moment de l’entrada en vigor de l’esmentada normativa europea d’higiene determinats destinataris potencials d’aquests ajuts ja havien començat la seva implantació i es trobaven en disposició d’entrar en la fase de certificació sense necessitat d’una primera fase d’assessorament tècnic. Aquest fet permet que aquells que ja tinguin implantades les guies a les seves explotacions, s’acullin a programes de certificació externa que estiguin en condicions de certificar el compliment de les esmentades guies, i així, es poden subvencionar les despeses de certificació des del primer any d’aplicació dels programes.
 
Alhora, es vol donar suport específicament al sector lleter dels petits remugants, i donar compliment parcial a les iniciatives aprovades el mes de maig de 2007, pel Congrés dels Diputats i pel Senat, per les quals s’insta a l’adopció d’accions a favor del sector oví i cabrum.
 
Així, l'Ordre publicada avui convoca els ajuts destinats a la implantació de les guies de pràctiques correctes d’higiene en ramaderies dedicades a la producció làctia procedent de boví, oví i cabrum. El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació.
 
Aquests ajuts aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament per a l’any 2011 dotada amb un import màxim de 40.075 euros. S’estableix un import addicional estimat de 292.698,15 euros en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives. Els fons provenen del MARM.
 
Les persones sol·licitants han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts en el termini comprès entre la data de presentació de la sol·licitud d’ajut i el 31 de desembre de 2011, i justificar-les, com a màxim, el 31 de gener de 2012, per tal que com a màxim el 30 d’abril de 2012 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.
 
S’estableix dues línies d’ajudes per a les següents activitats subvencionables:
a) Ajuts per a assessorament tècnic bàsic en la implantació de les guies, mitjançant l’aplicació dels programes corresponents.
b) Ajuts per a la certificació externa de la implantació de les guies, portada a terme igualment mitjançant els programes corresponents. Aquesta línia d’ajudes inclou un procés d’assessorament tècnic intensiu previ al procediment de certificació externa.
Les ajudes es concedeixen en espècie mitjançant serveis subvencionats i no poden consistir en pagaments directes en efectiu als productors. ’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades pel desenvolupament del programa sol·licitat.