Direcció General de Comunicació

PRESSUPOSTOS 2012

La Llei de mesures fiscals i financeres introdueix un impost sobre l'estada en establiments turístics

query_builder   20 desembre 2011 15:20

event_note Nota de premsa

PRESSUPOSTOS 2012

La Llei de mesures fiscals i financeres introdueix un impost sobre l'estada en establiments turístics

  • Es crea un tiquet moderador que gravarà amb un euro la prescripció i dispensació dels medicaments
 
 
  • El tram autonòmic de l’impost sobre vendes minoristes d’hidrocarburs augmenta de 0,024 cèntims per litre a 0,048
 
 
  • La Generalitat bonificarà el 100% dels tributs associats a la dació en pagament quan es transformi en un lloguer amb opció de compra
 
La Llei de mesures fiscals i financeres del 2012 introdueix un impost que gravarà l’estada de les persones físiques en els establiments turístics de Catalunya (hotels, apartaments, càmpings, cases rurals, creuers, etc). El tribut és unipersonal i fixa tres gravàmens en funció de les característiques de l’establiment: 3 euros per a hotels de cinc estrelles i creuers, 2 per a hotels de 4 estrelles i 1 euro per a la resta d’allotjaments. La quota que haurà de pagar cada persona resultarà de multiplicar aquest gravamen pel nombre de pernoctacions, amb un màxim de 10 nits. L’impacte recaptatori de la taxa turística s’estima en 100 milions d’euros, que es destinaran a dotar un fons per a la promoció del sector turístic català. D’acord amb la llei, estaran exempts del pagament de l’impost els menors de 12 anys i les persones que gaudeixin d’estades subvencionades per programes socials d’alguna administració pública de la Unió Europea.
 
 
Tiquet moderador sobre la recepta mèdica
 
En el capítol de mesures fiscals, la llei també recull la creació d’un “tiquet moderador” que gravarà els actes preparatoris, accessoris i de millora de la informació que permeten l’expedició dels medicaments i els productes sanitaris. Com a conseqüència d’això, els titulars de la tarja sanitària hauran de pagar un euro per cada medicament prescrit. Es tracta d’una mesura amb impacte recaptatori (la previsió inicial és de 102 milions d’euros) i que permetrà posar barreres al sobre ús i abús en l’àmbit de la prescripció farmacèutica.
 
 
Mesures en l’àmbit de la Funció Pública
 
La llei recull mesures que afecten específicament els treballadors de la Funció Pública, i que situen el conjunt de drets laborals en el nivell de la legislació estatal vigent. Entre aquestes mesures destaquen la reducció de les hores de crèdit sindical dels treballadors alliberats i la penalització de les faltes laborals injustificades, és a dir, que els treballadors que no compleixin el seu horari laboral veuran ajustat el seu sou de manera proporcional. El text també redueix fins a sis els dies que els treballadors poden dedicar a assumptes personals, i suspèn els dies addicionals de vacances associats als anys de serveis prestats.
 
 
Nous ajuts en els tràmits de la dació en pagament
 
El Govern de la Generalitat alleugerirà la pressió fiscal sobre els tràmits de la dació en pagament quan aquesta vagi associada a un contracte de lloguer amb opció de compra, mitjançant bonificacions del 100% en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP/AJD). La llei de mesures preveu bonificacions en tres fases diferents del procés:
 
·         Dació en pagament: es bonificarà el 100% de la quota per transmissió de l’habitatge (ITP) a l’entitat creditora, sempre que l’antic propietari signi un contracte de lloguer per un període no inferior a 10 anys. L’import màxim bonificat serà equivalent a l’aplicació del tipus imposable sobre els primers 100.000 euros del preu de la vivenda
 
·         Lloguer de l’habitatge: es bonifica el 100% de la quota per arrendament (AJD) entre l’entitat creditora i el propietari.
 
·         Readquisició de la vivenda: si l’antic propietari decideix recomprar al banc el seu habitatge, la Generalitat també bonificarà el 100% de la quota tributària de l’ITP que grava aquest tràmit.
 
La llei de mesures també preveu una bonificació del 100% de la quota de l’ATP quan el propietari i l’entitat creditora acordin alguna modificació en les condicions de la hipoteca sobre l’habitatge habitual, com ara canvis en el tipus d’interès o ampliacions dels terminis d’amortització.
 
 
Reintroducció de l’Impost sobre el Patrimoni
 
La llei inclou un conjunt de mesures fiscals que complementen i instrumentalitzen la política econòmica marcada per la Llei de Pressupostos:
 
Augment del tipus del tram autonòmic de l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, que passa de 0,024 cèntims per litre a 0,048. La recaptació derivada d’aquest l’increment, estimada en 130 milions d'euros, servirà per finançar despeses sanitàries i d’infraestructures
 
Manteniment de l'Impost sobre el Patrimoni que el Govern espanyol va reintroduir al setembre del 2011 amb caràcter temporal. El govern català eleva el mínim exempt fins a 700.000 euros per equiparar-lo a la normativa estatal. L’impacte recaptatori estimat d’aquesta mesura és de 240,4 milions d’euros
S’eleva el tipus de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats de l’1,2% a l'1,5% en tots els supòsits generals, i de l’1,5% a l’1,8% en aquells documents en què s'hagi renunciat a l'exempció en l'IVA. La recaptació prevista és de 72,5 M
 
Increment del cànon de l’aigua per a l’ús domèstic, mitjançant l'addició d’un nou tram per als consums superiors a 18 metres cúbics/mes. La finalitat d’aquest nou tram és gravar els grans consums per incentivar l’estalvi, amb una recaptació prevista de 42 milions d’euros que s'incorporaran a la partida d'ingressos de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). La pujada del cànon es complementa amb mesures de suport a les persones més vulnerables, com ara la extensió indefinida de la tarifa social, inicialment creada només per al 2011.
 
Introducció de noves taxes i modificació de preus públics per garantir la sostenibilitat de determinats serveis dispensats pels departaments, amb un impacte recaptatori aproximat de 4 milions d’euros.