Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Primeres conclusions de la Comissió de seguiment de la PAC

query_builder   25 gener 2012 17:53

event_note Nota de premsa

Primeres conclusions de la Comissió de seguiment de la PAC

L’objectiu d’aquests treballs és l’elaboració de conclusions finals sobre cadascun dels quatre àmbits temàtics: pagaments directes, desenvolupament rural, mesures de competititivitat i de gestió de mercat i financeres.
El conseller Pelegrí presenta les primeres conclusions dels grups de treball de la PAC
El conseller Pelegrí presenta les primeres conclusions dels grups de treball de la PAC
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha presidit aquesta tarda, a Lleida, la reunió de la Comissió de seguiment de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC).
 
La Comissió de seguiment de la PAC està integrada per representats designats pels estaments polítics i professionals amb competències en aquest sector. Té com a objectiu realitzar un exercici de reflexió, debat i elaboració de propostes que es pugui concretar en un document de posicionament del sector agrícola català davant les instàncies de negociació comunitària. El propòsit final és que siguin recollides les inquietuds i les posicions més destacades des d’una perspectiva de consens ampli.
 
Per facilitar i agilitzar el desenvolupament dels treballs d’aquesta Comissió, s’han creat quatre grups de treball:
 
1. fitxa financera
2. pagaments directes
3. mesures de competitivitat i de mercat
4. desenvolupament rural
 
L’objectiu d’aquests treballs és l’elaboració de conclusions finals sobre cadascun dels quatre àmbits temàtics. Precisament, en la reunió celebrada avui s’han presentat aquestes conclusions.
 
 
Fitxa financera
 
Les conclusions i propostes d’aquest apartat estan pendents de la finalització dels treballs dels altres tres grups i de què es disposi dels estudis d’impacte sectorials corresponents, actualment en fase d’elaboració.
 
Pagaments directes
 
Dins d’aquest capítol, i entre altres temes, pel que fa a la regionalització, es considera que cal regionalitzar la PAC a nivell institucional i productiu i, en el cas que no prosperi la regionalització institucional, es proposa crear un Grup de Treball tècnic per avaluar la regionalització productiva a nivell estatal.
 
Quant als agricultors actius, es considera que s’ha d’assegurar que no quedin fora d’aquesta definició productors de sectors que fins ara no havien rebut pagaments directes, com ara els de la fruita fresca, la vinya o l’horta. També es considera que cal sol·licitar un increment del percentatge proposat per la Comissió Europea, ja que aquest és considera insuficient.
 
Pel que fa al nou model de pagaments directes, durant les trobades mantingudes per tractar sobre aquest tema s’ha arribat a la conclusió que cal demanar que la tarifa plana no s’apliqui en aquells estats membres o regions amb elevada diversificació productiva i que cal defensar la consideració de la ramaderia sense base territorial o amb poca superfície, bé sigui mitjançant l’assignació de drets especials lligats al cens de les explotacions o mitjançant una nova capa destinada específicament a la ramaderia i fent una assignació independentment de la superfície.
 
D’altra banda, el posicionament general sobre la greening tal com està plantejat, és de desacord. Es considera que cal flexibilitzar i ampliar les mesures proposades, de manera que no impliqui més despeses que puguin afectar a la competitivitat de les explotacions agràries catalanes. Pel que fa als ajuts acoblats a la producció, durant la trobada s’ha plantejat que Catalunya ha de poder decidir aquests ajuts, en base al sobre nacional, per tal de poder dirigir aquest suport en funció de la seva realitat agrària. I en el cas que no s’adopti la proposta d’incloure els sectors ramaders sense base territorial al pagament base, es proposa que aquests siguin uns dels sectors preferencials a l’hora de rebre els ajuts acoblats.
 
Finalment, pel que fa a la convergència, es proposa que aquesta transició sigui lenta i que, en qualsevol cas, sigui una de les decisions que s’hagin de poder prendre si es regionalitza el sobre nacional.
 
Desenvolupament rural
 
Pel que fa al desenvolupament rural, entre altres aspectes, des de Catalunya es considera prioritari mantenir i garantir l’opció, vigent durant els períodes anteriors, que els Programes de Desenvolupament Rural (PDR) s’implementin a Espanya, íntegrament per totes les actuacions, a través de les comunitats autònomes. Pel que fa a la metodologia Leaderes considera aconsellable que els temes prioritaris siguin els relatius al desenvolupament rural i malgrat puguin rebre també altres fons, la coordinació dels Grups d’Acció Local (GAL) es continuï liderant des del Departament.
 
Durant la trobada també s’han posat sobre la taula una sèrie de mesures que presenten aspectes problemàtics.
 
Així, pel que fa a les mesures de suport als programes de qualitat per als productors agraris i agroalimentaris, malgrat que a la proposta de reforma de la PAC s’ha mantingut aquesta mesura, els beneficiaris només podran ser els productors que participin per primera vegada en els programes de qualitat. Per aquest motiu, es considera que també haurien de poder ser beneficiaris els agricultors que ja estan dins del programa, almenys durant els cinc primers anys i els elaboradors (no només els productors).
 
També es considera que s’hauria de mantenir la mesura dirigida a la promoció dels productes de qualitat diferenciada realitzada pels òrgans de gestió (consells reguladors, consorcis, associacions), ja que amb l’actual proposta s’ha eliminat.
 
D’altra banda, es considera que cal garantir en el segon pilar les mesures agroambientals i les indemnitzacions compensatòries; que a la mesura de foment de la ramadera ecològica cal incloure la possibilitat d’establir imports per unitats de bestiar; i en la mesura de suport al regadiu des de Catalunya es demana que tots els estats membres tinguin accés a les inversions en noves instal·lacions de reg quan una anàlisi ambiental proporcioni evidencia que la inversió és sostenible i no té cap impacte ambiental negatiu. També es considera que aquesta mesura s’hauria d’aplicar a tots els estats membres no només a aquells estats que es van adherir a la Unió a partir del 2004. Finalment, es considera com a negativa la supressió dels cessament anticipat, ja que aquesta mesura contribueix a facilitar el relleu generacional.
 
Mesures de competitivitat i de mercat
 
Pel que fa a aquesta temàtica, des de Catalunya es considera que cal exigir l’activació de l’exempció del sector agrícola de la normativa europea de la competència i decidir prèviament en quines situacions i casos es vol aplicar aquesta exempció.
 
D’altra banda, es considera que cal exigir el principi de reciprocitat per a les importacions provinents de tercers països per tal d’evitar problemes de seguretat alimentària. També es considera que cal intensificar les actuacions d’inspecció i  control en frontera dels productes procedents de països tercers per assegurar que entrin amb el compliment de les normes de seguretat alimentària necessàries. I ampliar l’exigència del Reglament de la UE 1169/2011 del Parlament Europeu sobre l’etiquetatge en origen a tots els productes.
 
Pel que fa a mesures de gestió de crisis, es considera que cal mantenir els actuals mecanismes d’intervenció i gestió de mercats, complimentats quan calgui amb una xarxa de seguretat que asseguri que els agricultors podran obtenir per tots els seus productes un preu mínim. El desencadenament d’aquestes mesures ha d’estar basat en criteris objectius que contemplin, a més del preu del mercat, els costos de producció d’una explotació tipus de la UE.
 
Quant a les xarxes de seguretat, cal crear estocs estratègics per activar en casos de crisis d’abastament greus d’alguna matèria primera bàsica i, introduir instruments de regulació de mercats de caràcter permanent que coexisteixin amb els de caràcter excepcional.
 
Finalment, es considera que cal mantenir l’actual sistema de quotes lleteres, sense que hi hagi la possibilitat d’incrementar la producció total de llet de la UE.
 

2  

Imatges

Pelegrí presenta les conclusions dels gruops de treball de la PAC

Pelegrí presenta les conclusions dels gruops de treball de la PAC 190

grups polítics, sindicats, cooperatives i altres representants del sector han assistit a la reunió de la Comissió de seguiment de la PAC

grups polítics, sindicats, cooperatives i altres representants del sector han assistit a la reunió de la Comissió de seguiment de la PAC 223