Vicepresidència, Economia i Hisenda

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 2011

La Generalitat ha reduït un 7% la despesa durant el 2011

query_builder   3 febrer 2012 14:37

event_note Nota de premsa

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 2011

La Generalitat ha reduït un 7% la despesa durant el 2011

 
  • La reducció de la despesa arriba al 9,35%, si descomptem el pagament dels interessos del deute 
  • El govern no comptabilitza com a dèficit els 759 M corresponents a la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut
 
L’Administració de la Generalitat i el seu sector públic han fet un esforç important per aconseguir reduir la despesa i reequilibrar les finances públiques durant el 2011. Respecte a l’any 2010, la despesa no financera i no finalista en termes SEC ha disminuït un 6,94% que equival a un reducció de 1.858 M, segons les dades provisionals elaborades per la Intervenció de la Generalitat, corresponents a la liquidació del pressupost del 2011. Si excloem el pagament dels interessos del deute, aquesta reducció és de 2.420 M, equivalent a una disminució d’un 9,35% respecte al 2010.
 
Un dels compromisos pressupostaris per al 2011 era la reducció d’un 10% de la despesa no financera i no finalista respecte a la liquidació del 2010 que havia estat de 26.792,5 M. La despesa prevista als pressupostos del 2011 va ser de 24.112,5 M i, segons les dades de la primera estimació de la liquidació de l’any passat, la despesa realitzada ha estat de 24.943,2M.
 
La desviació s’explica, entre altres raons, pel fet que moltes de les mesures d’estalvi, inclòs el pressupost que es va aprovar el juliol, no es van començar a aplicar fins a mitjan de l’any passat. Per tant, una bona part dels seus efectes es veuran al final del 2012 quan s’haurà consolidat aquest esforç. El pla de reequilibri pressupostari del govern s’ha expressat sempre en un termini realista de dos anys. Els pressupostos per al 2012 que s’estan tramitant al Parlament han de servir per culminar-lo.
 
La despesa del Departament de Salut significa el 40,32% de la despesa en termes SEC de tots els departaments de la Generalitat i el seu esforç d’austeritat ha estat important. Per primer cop s’ha aconseguit baixar la despesa. En termes SEC i incloent les entitats que en depenen, s’ha reduït en 706 M respecte al pressupost liquidat del 2010. Tot i això, la desviació pressupostària ha estat de 582 M. Donat l’evident esforç dut a terme cal posar èmfasi en la necessitat d’una major cooperació regulatòria del govern central, de qui depèn el marc normatiu, per controlar la despesa.
 
Pel que fa a la resta de departaments, la despesa imputable també s’ha aconseguit reduir i la desviació de la despesa no financera i no finalista de la resta de departaments ha estat de 213 M, segons les dades provisionals.  
 
 
Ingressos
 
Segons les primeres estimacions, la Generalitat va ingressar 18.731 M en concepte d’ingressos a càrrec de recursos generals durant el 2011. Es tracta de 178 M menys del que es preveia en el pressupost inicial del 2011.
 
Els ingressos provinents d’impostos propis i cedits han estat 2.290 M, una xifra molt pròxima a la que va preveure el pressupost inicial que era de 2.288 M.
 
Les bestretes del model de finançament han arribat segons estaven previstes. Es tracta de 15.407 M. En canvi, en un exercici notable de deslleialtat, l’anterior govern espanyol no va transferir els 759 M corresponents a la Disposició Addicional Tercera i que estaven garantits per l’Estatut d’Autonomia, acordats a la comissió bilateral i incorporats als comptes de l’Administració General de l’estat de l’any 2011. El govern de la Generalitat no es fa responsable d’aquesta deslleialtat i comptablement no ho considera dèficit propi.
 
La situació del mercat immobiliari i la decisió de la Generalitat de vendre els seus actius en condicions de mercat i amb el màxim respecte pel patrimoni dels ciutadans de Catalunya, ha fet que no s’hagin ingressat en l’exercici 2011 els 200 M que es van preveure als comptes per la venda d’immobles de la Generalitat. No obstant això, la venda d’actius es farà en l’exercici 2012. 
 
 
Dèficit
 
El dèficit del sector públic de la Generalitat, en termes SEC, segons les primeres estimacions de la liquidació del pressupost, és de -6.687 M. Això equival a un 3,29% del PIB català. Es tracta d’un 0,63 punts més respecte a l’objectiu que fixaven els comptes del 2011 però 0,93 punts menys respecte a la liquidació del 2010.
 

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 81

Dossier de Presentació

Dossier de Presentació
PDF | 321