Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Govern

El Govern manté el full de ruta dels acords del Ple monogràfic sobre política agrària aprovats pel Parlament el 2010

Pelegrí: "El Govern referma el compromís amb la política agrària per impulsar el sector "

query_builder   18 abril 2012 10:36

event_note Nota de premsa

El Govern manté el full de ruta dels acords del Ple monogràfic sobre política agrària aprovats pel Parlament el 2010

Pelegrí: "El Govern referma el compromís amb la política agrària per impulsar el sector "

 

El conseller informa al Parlament sobre l’estat d’execució avançat de les mesures de la Resolució 671 sobre el debat de política agrària del 2010, i ofereix al sector consensuar la priorització de les que estan en tràmit per desenvolupar fins a final de legislatura.

 

Pelegrí durant la seva intervenció
Pelegrí durant la seva intervenció
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí ha refermat el compromís del Govern amb els acords del Ple monogràfic sobre el sector agrari i ha comparegut avui a petició pròpia davant del Parlament de Catalunya per tal  d’informar sobre l’execució i el compliment de la Resolució 671 sobre el debat de Política Agrària d’abril de 2010. “Aquesta resolució forma part de l’ADN del pla d’acció del Govern i constitueix el full de ruta de les polítiques d’impuls al sector”.
 
Precisament, el passat dia 14 d’abril de 2012 es van complir dos anys justos d’aquell debat, que va establir les gran línies de futur del sector agroalimentari català per una molt àmplia majoria dels grups parlamentaris i amb el consens majoritari del propi sector agroalimentari.
 
Pelegrí ha senyalat que els acords marquen i marcaran l’actuació del Departament d’Agricultura al llarg de tota la legislatura i que el grau d’execució avança a bon ritme en la majoria dels 7 eixos d’acció en què s’estructuren.
 
El conseller ha manifestat “la voluntat del Govern català de desenvolupar aquests acords amb fermesa, eficàcia i sumant el esforços i cercant el màxim consens possible tot i que ens trobem  ens unes circumstàncies econòmiques excepcionals sobrevingudes que han canviat la situació des que es va celebrar el debat monogràfic ara fa 2 anys”.
 
En aquest sentit, el conseller ha exposat que el compliment d’aquests acords requereix una adequació a la situació actual i que “ és la nostra responsabilitat planificar i gestionar aquesta nova realitat amb els mitjans al nostre abast, els reals, comptables i disponibles, i això requereix una priorització de les mesures en funció de la urgència per al sector, de la seva sostenibilitat i de la disponibilitat de recursos actuals. La nostra voluntat és fer-ho conjuntament amb el sector, mirant de sumar en tot allò en què siguem capaços de sumar complicitats, d’innovar, d’impulsar l’activitat econòmica i la competitivitat del sector agroalimentari i de posar-la en valor davant del conjunt de la societat catalana”. 
 
El conseller ha fet un repàs per eixos de les principals mesures que s’han impulsat  així com de les que es troben actualment en fase de tramitació i ha convidat al sector establir conjuntament les prioritats en aquest nou context econòmic i social.
 
 
Eix I: la nova PAC més enllà del 2013
 
La reforma de la Política Agrària Comuna, que ha d’entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2014, constitueix un dels principals reptes. El Departament d’Agricultura conjuntament amb els grups polítics amb representació al Parlament i els representants de les organitzacions i entitats representatives del sector, sindicats i organitzacions de cooperatives, han consensuat el document de posicionament de Catalunya sobre la reforma de la PAC i que ha estat aprovat per la Taula de Concertació agrària de Catalunya el 5 de març, traslladat al Govern, validat per la comissió d’agricultura del Parlament el 7 de març i  lliurat al Ministerio en el marc de la reunió del Consell Consultiu Ministeri-CCAA per assumptes comunitaris del dia 12 de març del 2012.
 
El conseller ha posat de relleu que en el seu dictamen, la comissió d’Agricultura del Parlament, que va mostrar un gran esperit de consens, va recollir moltes de les aportacions del acords del 14 d’abril.
 
Entre les propostes més rellevants de modificació que defensarà Catalunya hi ha:
-         La regionalització de la distribució dels ajuts
-         L’oposició a la tarifa plana
-         La flexibilització del pagament verd o greening
-         El manteniment dels PDR regionals
-         El increment del percentatge de cofinançament europeu  com a mínim del 50%
-         L’exigència de reciprocitat per als productes de països tercers per evitar la competència deslleial
-         El increment dels controls i inspeccions en frontera
-         Les mesures de suport a la concentració de l’oferta (Organitzacions de Productors) per evitar la volatilitat de preus
-         L’activació per al sector agrícola de l’exempció de les normes de la competència.
 
Paral.lelament, el Departament ha desenvolupat una ofensiva institucional internacional per defensar el posicionament de Catalunya durant els darrers mesos i ha mantingut una presència activa en els lobbys regionals europeus AREFLH, AREPO i AREV i en el Fòrum de Brussel·les dels “4 motors per Europa”.
 
 
Eix II : polítiques destinades al desenvolupament rural sostenible del territori
 
·          Document “Anàlisi d’afeccions agràries”, per introduir l'estudi d'impacte agrari en el planejament urbanístic i en l'execució de projectes en sòl no urbanitzable i constitució la  Ponència de sòl no urbanitzable.
·         Iniciats els treballs del Pla Territorial Sectorial Agrari en el marc del Pla Territorial General de Catalunya, que es preveuen presentar abans d’acabar el 2012.
·         Projecte de llei d’espais agraris. També s’ha iniciat els treballs i es preveu disposar d’un primer esborrany aquest 2012.
·         Programa destinat a l’optimització dels recursos derivats de la silvicultura. El passat 19/03/2012 es va presentar el nou Pla General de Política Forestal a la mesa sectorial de la fusta.
·         Fons de terres agrícoles i silvícoles: el DAAM està treballant per promoure mecanismes que agilitzin la posada de terres en conreu amb garanties jurídiques. En aquest sentit, cal remarcar que mitjançant les lleis òmnibus es va suprimir el dret de retracte de la Generalitat respecte a qualsevol transacció.
·         Modificació del marc de finançament per a la creació i modernització dels regadius ( article 17 de la Llei 10/2011 de simplificació i millorament de la regulació normativa). Simplifica el procés d’execució d’obres de regadiu per part dels beneficiaris (CCRR) i s'amplien les modalitats de contribució econòmica dels beneficiaris en el cost de les obres.
 
·         La fixació del preu de l'aigua del Segarra-Garrigues en 0,080 euros per metre cúbic i bonificació del preu els 3 primers anys a l'espera que les finques siguin productives.
 
·         La entrada en servei de l'Oficina del Regant (març 2012) com a unitat d’assessorament especialitzada a disposició de totes les comunitats de regants per apropar tot el coneixement, innovació i recerca en matèria de regadius i ús eficient de l’aigua i fer-ne la transferència al sector.
 
·         Pel que fa la negociació davant del Govern de l’estat per tal de reduïr l’IVA de la tarifa elèctrica, es continuarà sol·licitant aquesta reducció amb el nou govern de l’Estat.
 
·         Es continua impulsant la concentració parcel.lària tant a les àrees d’actuació de regadius com a la resta de superfícies agrícoles de Catalunya.
 
·         Pla de camins. S'està fent una recopilació de sol·licituds realitzades pels ens locals per tal de poder establir prioritats, atesa la situació econòmica actual, amb aquests ens i en el marc del PDR.
 
 
El Programa de desenvolupament rural (PDR):  aplicació, millora i futur període de programació
·         Increment de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya o desfavorides,  millora dels ajuts per a la incorporació de joves i indemnitzacions compensatòries s’han dut a terme dins de les possibilitats marcades pel Ministeri i la UE.
 
·         L’execució del 2011 és de 131,7 M €, el que suposa un increment del 37% en relació a l’any 2010. L’any 2012 el Departament preveu continuar en una línia ascendent en relació amb els recursos a aportar per part de la Generalitat, la qual cosa significarà una despesa pública total de 142 M €.
 
Malgrat els augments del nivell d’execució dels anys 2011 i 2012, la baixa execució del període 2007-2010 (que fou de 383,9 M €, és a dir, una mitjana de 96 M €/any) fa difícil la recuperació en els anys finals del PDR en funció de la complicada situació econòmica i pressupostària actual i el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012.
 
Per això, el DAAM ha elaborat una proposta de modificació del PDR que permeti assegurar el manteniment de la quantia total a aportar per part de la Unió Europea mitjançant l’augment de les taxes de cofinançament dels fons europeus. Aquesta proposta s’ha traslladat a les organitzacions professionals agràries per dissenyar una proposta definitiva que pugui ser autoritzada per la Comissió Europea. Cal destacar que la taxa actual de participació dels fons europeus en el PDR de Catalunya és molt baixa, ja que és la segona comunitat autònoma de l’Estat amb el percentatge més baix.
 
Des del DAAM s’ha plantejat també al Ministeri què les aportacions de l’Administració General de l’Estat no han de disminuir per a les autonomies que reprogramen financerament el PDR -com és el cas de Catalunya-,  per tal de garantir que no es perdin fons comunitaris. En relació al futur període de programació 2014-2020 s’està treballant en el marc de les negociacions i posicionament de la nova PAC.
 
Estabilització de les rendes, garantia de la producció i  viabilitat de l’explotació
·         El departament manté les línies de foment de l’ús de les assegurances agràries. L’any 2011 el DAAM va efectuar una despesa de 8,8 M€ i la previsió per al 2012 és de 8,9 M€.
 
·         En el marc del Pla d’assegurances agràries, el DAAM subvenciona un percentatge sobre la subvenció que l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada.
 
·         El Pla d’assegurances agràries per a 2012 inclou un nou model de contractació amb cobertures creixents en les assegurances agrícoles i forestals, que s’inicià al segon trimestre del 2011 amb les línies d’assegurança de cítrics, i va deixar pendent per a les properes campanyes l’adaptació de les assegurances ramaderes a l’esquema d’assegurament amb cobertures creixents.
 
·         S’ha constituït un grup de treball entre tècnics de la DG de Desenvolupament  Rural i tècnics de les organitzacions professionals agràries que analitzen producció per producció, quin tipus d'assegurança tenen i què caldria millorar per després exercir la interlocució amb Agroseguro.
 
 
Diversificació de l’economia rural, foment d’activitats econòmiques i creació de noves oportunitats
·         La diversificació de l’activitat es reforça a partir de l’any 2011 prioritzant aquestes línies dins del PDR. Els ajuts inclouen la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues, creació i desenvolupament de microempreses, foment d'activitats turístiques i conservació i millora del patrimoni rural.
 
·         Mitjançant l’última modificació del PDR de Catalunya es va determinar com a criteri de priorització en la concessió dels ajuts a la diversificació econòmica de les explotacions agràries, mitjançant el Contracte Global d’Explotació (CGE).
 
·         El Departament ha millorat la iniciativa Leader per mitjà de la modificació de les convocatòries dels ajuts a la diversificació econòmica de les zones rurals: s’han augmentat els terminis màxims d'execució de les grans inversions i incrementat la previsió de dotacions pressupostàries per al 2012.
 
·         Línies de préstec per facilitar líquid circulant i millorar la competitivitat del sector. Aquestes línies de crèdit han estat dotades de bonificacions en interessos i/o costos dels avals per a facilitar encara més aquestes operacions i donar suport als sectors.El 2011 es van aprovar una sèrie de línies de préstecs amb bonificació d’interessos per a inversions en indústries agroalimentàries, en explotacions per a millores de benestar animal, en maquinària agrícola, en instal·lacions de reg eficient i en millores d’explotacions pesqueres per un import total de 36 milions d’euros.
 
      Pel que fa al 2012, s’ha tramitat ja una línia de préstecs de 30 milions d’euros amb bonificació d’interessos i cost dels avals per import de 1,5 milions d’euros per a cobrir les necessitats de liquiditat d’explotacions agràries.
 
·         Actualment s’està ultimant una convocatòria d’ajuts amb bonificació total d’interessos per a fomentar inversions en matèria de benestar animal per un import total de 12 milions d’euros en préstecs i un import dels ajuts en bonificació d’interessos de 4 milions d’euros.
 
·         El DAAM destina actualment a accions dins de l’àmbit de l’emprenedoria, uns 36 M € a l’any, entenent que els ajuts a la instal·lació de joves agricultors o a la modernització de les explotacions agrària incideixen en reforçar les accions d’emprenedoria, així com el desenvolupament de vivers d’empreses de joves emprenedors.
 
·         Preparació d’una llei de desenvolupament rural sostenible. S’han iniciat els treballs i la redacció d’un avantprojecte de llei.
 
·         S’han iniciat els treballs per tal de crear una societat de capital risc que permeti la capitalització inicial als emprenedors i a les empreses cooperatives que es posarà en marxa quan les disponibilitats pressupostàries ens ho permetin.
 
·         Millorar la diversificació i l’ampliació d’ingressos mitjançant la instal.lació d’energies renovables. El departament hi està treballant en el marc del nou PDR 2014-20120, i a més atorga ajuts per a la realització de projectes pilot per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat.
 
·         S’ha creat un programa interdepartamental per la promoció de les dones del món rural en el marc del nou Pla de Polítiques de Dones 2012-2015.
 
 
EIX III. El sector agrari, el sector ramader i el sector pesquer
 
·         En el marc del PDR, es subvencionen la producció de cereals i farratges ecològics per tal de tancar el cicle de la producció ramadera ecològica.
·         Pla d'Acció de les ADV 2011-2014 que s'ha presentat al sector i començat a aplicar.
·         Prevenció de noves plagues: pla de prospecció per evitar la seva introducció i propagació en el nostre territori.  
·         Transposició de la Directiva marc (2009/128/CE) per aconseguir l’ús sostenible dels plaguicides. Properament es crearà una Mesa Sectorial a nivell català per impulsar la implantació dels objectius de la directiva.
·         Mesures de gestió de crisi: s’ha demanat al Ministerio que es mantinguin els mecanismes d’intervenció actuals, però complementats quan calgui amb alguna xarxa de seguretat que permeti crear estocs estratègics per activar en casos de crisi per garantir l’abastiment de productes bàsics, i introduir mecanismes de gestió de mercat de caràcter permanent que coexisteixin amb els de caràcter excepcional.
·         El DAAM defensa el manteniment de l'actual sistema de quotes lleteres, sense que hi càpiga la possibilitat d'incrementar la producció total de llet de la UE, i alhora facilita els tràmits als productors de llet que vulguin vendre la seva llet mitjançant les màquines expenedores
·         El Contracte Global d’Explotació fomenta la ramaderia extensiva especialment la de pasturatge del sotabosc de manera que es garanteix la prevenció contra els incendis forestals que té uns efectes mediambientals directes. 
·         Es destaca l’aprovació de la Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica que ha modificat la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. La reforma d'aquesta llei implica la dinamització i l'augment de la productivitat del sector ramader.
·         El DAAM ha impulsat una Comissió Interdepartamental per abordar d’una manera transversal la problemàtica actual de la gestió dels excedents de nitrogen en zones vulnerables.
·         Nou Programa de Foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2015. Dins del Programa s'estableix un projecte de millora del sistema de control, exercit pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
·         Nou sistema informatitzat per a l’obtenció de guies sanitàries de transport de bestiar per a tot el territori de Catalunya.
·         Escorxadors i taxa sanitària als ramaders: ha quedat solucionat a l'article 40 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
·         Plans de reestructuració varietal: el DAAM manté i està perllongant els plans de reconversió i reestructuració varietal de la fruita, els cítrics i la vinya. En el primer cas cal destacar la pròrroga dels plans pel període 2012-2013, que es resoldrà properament.
·         Pel que fa al sector pesquer, es van publicar els ajuts consistents en una línia de préstecs per millorar l’eficiència energètica dels vaixells de pesca d’arrossegament.
·         El DAAM també ha establert un sistema d’aturades per a les arts menors de pesca dins de plans específics de gestió en zones concretes.
·         S’està treballant amb el Govern de l’Estat per tal que els organismes europeus competents autoritzin la possibilitat de recuperar l’ús de farines de carn per a l’alimentació de monogàstrics.
·         S’està desenvolupant el pla pluriennal per al desenvolupament de l’aqüicultura al delta de l’Ebre.
·         El Govern ha plantejat al ministre que s’han de mantenir els ajuts destinats a l’adaptació de la capacitat de la flota, s’ha de permetre l’accés al finançament a totes les embarcacions de la flota litoral catalana i s’han d’incorporar mesures estructurals adreçades al desenvolupament econòmic i la cohesió social del sector”.
 
 
EIX IV :  El model d’explotacions agràries
 
·         Pel que fa el foment del cooperativisme agrari s’han posat en marxa les línies d’ajuts destinades a millorar els processos de Concentració i Modernització necessaris per garantir la seva viabilitat. Aquesta concentració i modernització ha de passar, ineludiblement, per la fusió de cooperatives per aconseguir millors liquidacions als socis. El passat mes de març es van convocar els ajuts del Pla de Concentració, Intercooperació i Modernització de Cooperatives (DOGC 8 de març 2012), pla que compta amb un pressupost plurianual 2012-2013 de 10.500.000 € (5.250.000 anuals).
·         Conveni marc signat amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya-FCAC per l'any 2012, que té la finalitat de millorar la formulació de polítiques sectorials i d’estructures de desenvolupament rural, així com dels interessos de transformació, industrialització i comercialització de productes agraris d’aquestes estructures productives.
·         Decret del Sistema d’Assessorament Agrari per a una major i més ràpida modernització del sector agropecuari i la seva adaptació a les exigències de la Condicionalitat que emana de la PAC.
·         Facilitar el finançament d’inversions i de l’actiu circulant de les cooperatives agràries i de les agrupacions de productors. En aquest sentit s’està treballant conjuntament amb la FCAC, el ICF i el Departament d’Empresa i Ocupació.
·         S’està treballant el Pla Marc de Cooperatives en col·laboració amb la Federació de Cooperatives.
·         Així mateix s’està treballant en una nova llei de cooperatives de Catalunya. Des del Departament d’Empresa i Ocupació, competent per raó de la matèria, s’està treballant en una nova llei de cooperatives de Catalunya, i el DAAM està impulsant, conjuntament amb el sector, una legislació específica sobre cooperatives agràries, sobretot per la seva singularitat, tradició i implantació econòmica, social i territorial.
 
 
EIX V L’alimentació, l’agroindústria i els mercats
 
·         Decret de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. Redactat i en tràmit de conusltes al sector.
·         Renovació dels  22 Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), i actuacions de promoció i divulgació de les marques de qualitat. 
·         Suport del Govern a  la Dieta Mediterrània i la Cuina Catalana.
·         El DAAM està redactant un conjunt de plans sectorials que conformen tots ells un “pla d’acció i desenvolupament del sector agroalimentari, forestal, pesquer i aqüícola” o “Pla Director del DAAM”. Aquests plans sectorials conformen el pla d’acció que substitueix i amplia el que la resolució 671/VIII anomena PENSAA:
 
-          Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació del sector agroalimentari i forestal, del que se n’ha presentat el projecte recentment
-          Pla anual de transferència tecnològica  (PATT)
-          Pla d’Impuls a la Internacionalització del sector agroalimentari
-          Pla General de Política Forestal
-          Programa de foment de l’agricultura ecològica (2012-2014)
-          Pla d'Acció de les ADV (2011-2014)
-          Pla desenvolupament de l’aqüicultura al delta de l’Ebre
-          Programa de Dones Rurals
-          Pla d’acció per a l’eficiència i la sostenibilitat del reg (2011-2014)
-          Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives
-          Pla per a la biodiversitat conreada
-          Pla de regadius (2008-2020)
-          Pla de camins
-          Pla de reconversió de la fruita dolça (2012-2013)
-          Pla de millora de la competitivitat del sector pesquer
 
 
·         Codi de Bones Pràctiques Comercials, signat, voluntàriament, per les principals organitzacions sectorials i per les principals organitzacions representatives de la gran i mitjana distribució comercial.
 
·         Pel que fa al foment de productes catalans de qualitat, tant el propi DAAM com a través de PRODECA es fan, entre d'altres actuacions, la de millorar la presència internacional d'empreses agroalimentàries catalanes. Es preveu per aquest any 2012 les convocatòries d’ajudes següents:
-Activitats de promoció de programes de qualitat dels aliments
-Foment de la producció i comercialització dels productes de qualitat d'origen animal
-Ajuts de mínimis per la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentaria a Catalunya
-Foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes
-Promoció de productes vitícoles en els mercats de tercers països i es va convocar la corresponent convocatòria a la campanya inicial o única 2011-2012.
-Observatori Agroalimentari de Preus aprofundint en elements de prospectiva de mercats i conjuntura. Pel que fa a la mesa d’interlocució de l’agroalimentació s’està treballant una proposta de constitució que farem arribar al sector.
·         PRODECA - Pla d’Impuls a la Internacionalització del Sector Agroalimentari.
 
·         Transformació de  Prodeca en una empresa mixta de serveis amb participació del sector privat.
 
·         S’està treballant per establir conjuntament amb el Govern de l’Estat sistemes de garantia del control de la traçabilitat en els productes d’importació i de la identificació en la venda finalista.
 
·         El nou Programa de Foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2015 que es preveu aprovar en breu, inclou mesures per reconèixer i certificar nous tipus de produccions artesanals, com ara la producció de conills i cargols, o les activitats de restauració col·lectiva, que milloraran les perspectives de certes produccions artesanals i locals, així com els ajuts a la distribució d'aliments ecològics en programes de consum local.
 
·         També es preveu impulsar actuacions de difusió de l'alimentació ecològica, com ara el desenvolupament d'un portal electrònic destinat a divulgar als consumidors interessats  els punts de venda dels aliments ecològics.
 
 
EIX VI. La gestió del coneixement i el valor afegit
 
·         S'estan executant els plans i els programes de capacitació professional agrària. El DAAM, per adaptar-se a les noves necessitats del sector, i en col·laboració amb la FCAC impulsa i reforça la formació dirigida a joves emprenedors.
 
·         Especialització de les Escoles de Capacitació Agrària
 
·         Pla Anual de Transferència Tecnològica, més 900 actuacions que donaran servei a més de 27.000 professionals del sector.
 
·         Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2012-2016, vinculant-ho al nou període de la PAC i al nou Programa Marc per a la Recerca de la Unió Europea.
 
·         Ajuts per a les empreses del sector per tal d’elaborar projectes d’R+D+i.
 
 
EIX VII. L’administració agrària, el servei a la ciutadania i les relacions amb altres administracions
 
·         Dins de l'objectiu de simplificació i desburocratització del DAAM, a més de les previsions de la Llei Òmnibus (LLEI 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa),  ja s'han derogat 38 normes reglamentàries. Les bases reguladores dels ajuts contemplen actuacions i pressupostos puriennals.
 
·         Respecte a l’Artesania Alimentària, se substitueix el règim d’autorització pel de comunicació prèvia en la designació d’empreses artesanals alimentàries a través de la modificació del Decret 285/2006, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.
·         Modificació de la Llei d’urbanisme per facilitar l’adaptació de les explotacions a les normes de benestar animal, afavoreix la conservació i recuperació del patrimoni rural, incentiva la reactivació econòmica i el desenvolupament del món rural.

2  

Imatges

Pelegrí durant la seva intervenció

Pelegrí durant la seva intervenció 5309

la comissió ha comptat amb la presència del sector

la comissió ha comptat amb la presència del sector 4887