Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agricultura reafirma el seu suport al sector ramader per a adequar-se a la normativa de benestar animal

El Departament convoca els ajuts per a l'adaptació de les explotacions

query_builder   20 abril 2012 17:10

event_note Nota de premsa

Agricultura reafirma el seu suport al sector ramader per a adequar-se a la normativa de benestar animal

El Departament convoca els ajuts per a l'adaptació de les explotacions

 
  
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per a fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de recent introducció en matèria de benestar animal, i n’ha aprovat les bases reguladores, com va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini per a la presentació de les sol·licituds és d’un mes.
 
El Departament reafirma el seu suport al sector agrari català, especialment en aquest cas als sectors ramaders avícola i porcí per tal d’ajudar-los a què realitzin les inversions necessàries en matèria de benestar animal, tal i com regula el marc normatiu comunitari en aquest aspecte, des de l’any 1999 i 2001, respectivament.
 
Per això, el Departament considera convenient fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de benestar animal, així com la consecució dels objectius establerts en l’article 4.3 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció agrícola, i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001, que són la reducció dels costos de producció, la millora i la reorientació de la producció, la millora de la qualitat i la preservació i millora de l’entorn natural o de les condicions d’higiene o benestar animal.
 
Així, l’Ordre publicada al DOGC estableix una línia d’ajuts consistent en la bonificació d’interessos dels préstecs concedits per les entitats financeres que hagin subscrit el conveni corresponent per a fomentar inversions necessàries en explotacions agràries per al compliment de les normes mínimes, de recent introducció, en matèria de benestar animal, definides en l’article 2.10 del Reglament 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament 70/2001/CE.
 
El finançament d’aquests ajuts per a bonificar els interessos dels préstecs que s’estableixen en l’esmentada Ordre anirà a càrrec d’una partida pressupostària del DAAM per a l’any 2013, amb naturalesa de crèdit plurianual, per un import màxim de 4.000.000 d’euros. Les inversions auxiliables són l’adaptació dels espais per a truja o truja jove a les noves normes mínimes per a la protecció dels porcs, l’adaptació de la superfície del terra en les explotacions porcines, altres inversions necessàries en les explotacions ramaderes per a adaptar-se a la normativa, que es publiqui fins a la data del termini de presentació de sol·licituds. Cal recordar que les explotacions porcines han d’estar adaptades a la nova normativa el proper 1 de gener de 2013.
 
Altres mesures per a facilitar l’adaptació
 
El DAAM, mitjançant el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013, ha posat sempre a disposició dels ramaders catalans la mesura de modernització de les explotacions agrícoles, una línia de finançament per tal que es poguessin adequar a aquesta normativa.
 
Aquesta línia d’ajuts, atenent a la tipologia d’operacions subvencionables, requereix d’uns terminis amplis per a la seva tramitació i per a què els agricultors puguin portar a terme les inversions objecte d’ajut. Així, amb l’objectiu d’escurçar al màxim aquests terminis i que els agricultors es puguin beneficiar el més ràpidament possible dels ajuts corresponents, la certificació s’adequa als terminis necessaris per a realitzar les inversions.
 
Així mateix, cal assenyalar que el DAAM ha considerat i continua considerant, en l’actual context de crisi econòmica més que mai, el caràcter estratègic dels ajuts a la modernització de les explotacions agràries. Per això mai no s’ha denegat cap sol·licitud d’ajut per manca de disponibilitats pressupostàries, generant les ampliacions del pressupost corresponent per tal d’atendre la totalitat de sol·licituds que compleixen els requisits fixats.
 
A més a més, amb la publicació del nou Decret de Contracte Global d’Explotació (CGE), el DAAM simplifica l’estudi econòmic de les inversions, a la vegada que en l’ajut de modernització de la convocatòria 2012 es prioritza, amb una puntuació màxima, les sol·licituds destinades a realitzar inversions necessàries en matèria de benestar animal.
 
D’altra banda, fa 10 anys que el sector sap de l’existència d’aquesta normativa per bé que moltes de les explotacions encara estan pendents d’adaptar-s'hi. És per això que el DAAM, coneixedor del caràcter estratègic de la ramaderia catalana, ha fet un cens de les granges afectades i l’any passat Catalunya va ser l'única comunitat autònoma que va publicar una nova línia d’ajuts, addicional a la de modernització d’explotacions agràries i fora del Programa de Desenvolupament Rural, per a què les explotacions ramaderes es poguessin adaptar a la normativa de benestar.
 
Es tracta d’una línia de préstecs bonificats el 100% dels seus interessos, que s’ha convocat anualment i fins a data d’avui s’ha concedit préstecs per un total de 20 milions d’euros que han beneficiat un total de 134 explotacions ramaderes.
 
El DAAM reitera, tal i com s’ha comunitat repetidament al sector, que el pressupost del Departament corresponent al 2012 no posa en perill les aportacions europea i estatal al PDR de Catalunya d’aquesta anualitat.
 
Finalment, pel que fa al tema urbanístic, el DAAM ha promogut importants modificacions amb la “llei òmnibus”, que ha de permetre el compliment dels terminis d’adaptació a la normativa de benestar animal. Els projectes relatius a activitats ramaderes preexistents, que sense incrementar la capacitat productiva de les instal·lacions, només comporten obres per a adaptar aquestes instal·lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia, no requereixen l’informe preceptiu de la comissió territorial d’Urbanisme ni l’informe del Departament sobre distàncies ramaderes. Aquests projectes resten únicament sotmesos a llicència municipal. En aquest sentit, el Departament ha tramès una circular informativa a tots els municipis de Catalunya, signada pels secretaris de l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i els directors generals de Territori i Urbanisme i de Desenvolupament Rural, donant a conèixer aquets canvis i demanant la col·laboració de tots els ens locals.