Justícia

Entra en vigor l'aplicació de dues taxes en l'Administració de justícia

query_builder   27 abril 2012 12:46

event_note Nota de premsa

Entra en vigor l'aplicació de dues taxes en l'Administració de justícia

En l’àmbit civil s’abonarà una taxa d’entre 60 i 120 euros i en l’àmbit contenciós administratiu, d’entre 90 i 120 euros. La taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets serà de 60 euros anuals i 6 euros per cada 1.000 cm2
 
Es bonificarà la presentació telemàtica d’escrits per fomentar l’ús de les TIC i restaran totalment exemptes del pagament de la taxa les persones amb dret a assistència jurídica gratuïta, entre d’altres
 
Els ingressos de les taxes es destinaran al finançament de les despeses de funcionament dels òrgans judicials de Catalunya
 
Avui el DOGC publica els models oficials d’autoliquidació de les taxes
 
A partir de l’1 de maig entrarà en vigor l’aplicació de les taxes de l’Administració de justícia aprovades pel Parlament de Catalunya dins la Llei de mesures fiscals i financeres de 20 de març d’enguany després que el Consell de Garanties Estatutàries en dictaminés la viabilitat.
 
Aquesta Llei estableix, per primera vegada, entre altres mesures, la creació de dues taxes a l’Administració de justícia: una, per la prestació de serveis personals i materials, i una altra, per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets.
 
L’actual situació econòmica de restricció pressupostària i contenció de la despesa fa necessària la creació d’aquestes taxes per contribuir en una petita part al finançament dels costos de funcionament i modernització de l’Administració de justícia.
 
La taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia s’aplica en concepte de les despeses destinades al servei que es presta al ciutadà en cada procés. I la taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia gravarà els espais d’explotació, com els destinats a màquines fotocopiadores, màquines de venda automàtica, cafeteries, etc., en l’àmbit de la competència i titularitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia
 
Aquesta taxa s’incorpora als ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu amb seu a Catalunya.
 
Es graven en l’àmbit civil,
 
-          La interposició de demanda de judici ordinari, la formulació de reconvenció en el judici ordinari i la presentació de sol·licitud de declaració de concurs.
-          En els casos de quantia superior a 3.000 euros, la interposició de demanda de judici verbal, la formulació de reconvenció en aquests procediments, de processos d’execució de títols extrajudicials, la interposició de judici canviari (reclamació de crèdits, xecs i pagarés), la presentació inicial de procediment monitori i del procés monitori europeu (reclamacions de quanties).
-          En els casos d’imports superiors a 6.000 euros, la interposició de demanda en els processos d’execució de títols judicials.
-          La interposició de recursos d’apel·lació, extraordinari per infracció processal i de cassació.
 
En l’àmbit contenciós administratiu,
 
-          La interposició de recursos de quantia superior a 3.000 euros.
-          La interposició de recursos d’apel·lació i de cassació.
 
L’import de la taxa depèn de cada tipus de procediment, i està establert entre 60 i 120 euros, pel que fa als procediments civils, i entre 90 i 120 euros pel que fa als procediments contenciosos administratius.
 
Quantia de les taxes
 
En l’ordre jurisdiccional civil:
 
- Verbal, de més de 3.000 euros                                                  60 euros
- Ordinari                                                                                 120 euros
- Monitori, de més de 3.000 euros                                                60 euros
- Canviari, de més de 3.000 euros                                                90 euros
- Execució de títols extrajudicials de més de 3.000 euros
i de títols judicials de més de 6.000 euros                                    120 euros
- Concursal                                                                               120 euros
- Apel·lació                                                                               120 euros
- Cassació i infracció processal                                                   120 euros                    
 
En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu:
 
- Abreujat, de més de 3.000 euros                                               90 euros
- Ordinari, de més de 3.000 euros                                              120 euros
- Apel·lació                                                                               120 euros
- Cassació                                                                                120 euros
 
D’altra banda, s’estableix una bonificació del 25 % a la taxa per la prestació dels serveis personals i materials quan la presentació dels escrits inicials es faci per mitjans telemàtics.
 
Per l’emissió de la segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que figuren als expedients judicials en les jurisdiccions civil i contenciosa administrativa, s’exigirà un import de 10 euros. La primera còpia de la sentència o interlocutòria no tindrà cap cost per a l’usuari.
 
Resten exemptes, les demandes i recursos en matèria de successions, família i estat civil de les persones; les demandes de judici ordinari en cas d’oposició de la persona deutora en el procediment monitori i procés monitori europeu pels quals s’hagi pagat la taxa i la interposició de recursos contenciosos administratius i recursos en matèria de personal, protecció dels drets fonamentals de la persona, actuació de l’Administració electoral i la impugnació directa de disposicions generals.
 
Tampoc no hauran de pagar-les les persones físiques o jurídiques que tinguin reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta i les entitats exemptes de l’impost de societats.
 
Taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia
 
Aquesta taxa gravarà la utilització privada o l’aprofitament especial de qualsevol títol, constituït sobre béns o drets al servei públic de la justícia, en l’àmbit de la competència de la Generalitat de Catalunya.
 
L’import de la quota serà una quantitat fixa anual de 60 euros més la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 6 cada 1.000 cm2 quan la superfície ocupada excedeixi d’un metre quadrat. En el supòsit d’explotació econòmica de màquines fotocopiadores, l’import serà la quantitat en euros que resulti de multiplicar  per 0,05 el nombre de fotocòpies fetes durant el període establert.
 
No hauran de pagar la taxa les entitats exemptes de l’impost de societats i els col·legis professionals d’advocats, procuradors i graduats socials.
 
D’altra banda, el DOGC d’avui publica la resolució per la qual s’aproven els models oficials d’autoliquidació de les taxes, i es poden trobar a la pàgina web www.gencat.cat/justicia/taxes_admjust, així com una guia del procediment per fer-les efectives.