Justícia

Justícia segueix garantint l'assistència jurídica gratuïta, tot i modificar alguns mòduls per reduir la despesa global d'enguany en un 5 %

query_builder   7 maig 2012 11:49

event_note Nota de premsa

Justícia segueix garantint l'assistència jurídica gratuïta, tot i modificar alguns mòduls per reduir la despesa global d'enguany en un 5 %

 
El Departament de Justícia destina enguany més de 51 milions d’euros als advocats del torn d’ofici. Es manté l’import de la subvenció per a les despeses col·legials i dels mòduls de l’exercici anterior, amb l’excepció de quatre canvis consistents en la creació de nous mòduls i la reducció dels imports d’alguns en un 10 %
 
El descens de la despesa per les reduccions es preveu que sigui, en conjunt, d’un 5 % respecte a la despesa de l’any passat i que comporti un estalvi de 2,5 milions d’euros, aproximadament
 
El Departament continua adoptant mesures d’estalvi per garantir, durant l’any 2012, el funcionament dels serveis de justícia gratuïta a les persones sense recursos
 
El Departament de Justícia destina enguany als advocats del torn d’ofici 51.762.298,50 euros, amb l’objectiu de garantir el funcionament dels serveis de justícia gratuïta durant l’any 2012 i, alhora, continuar adoptant les mesures d’estalvi necessàries en aquests moments de contenció de la despesa pública.
 
Aquesta partida destinada a subvencionar les actuacions dels advocats del torn d’ofici en el marc de l’assistència jurídica gratuïta, suposa una rebaixa global del 5 %, que no repercutirà en la qualitat del servei públic que rep l’usuari.
 
Després d’haver mantingut, en les darreres setmanes, diverses reunions amb el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya sense haver arribat a cap acord, el Departament ha aprovat una Resolució per la qual s’estableixen per a aquest any 2012 els mòduls de compensació econòmica dels advocats que actuen en l’àmbit de la justícia gratuïta.
 
Les modificacions efectuades per la Resolució del Departament de Justícia, que s’aplicaran a partir de l’1 de maig de 2012, són les següents:
 
 
 
 
 
ASSUMPTE
      MÒDUL
 
Àmbit penal
 
04a
Fase d’instrucció d’un procediment penal abreujat
206,57
04b
Vista d’un procediment penal abreujat
188,45
 
Àmbit de violència sobre la dona
 
40d
Servei de guàrdia sense que es requereixi assistència
60,10
 
Àmbit matrimonial i família
 
29ab
Procés matrimonial o parella de fet - mutu acord
372,38
 
Àmbit social
 
17
Procediments laborals
221,07
 
Procediment penal abreujat
 
Es redueix un 10 % l’import dels dos mòduls de compensació (instrucció/vista) del procediment penal abreujat, que passa de 438,91 euros el 2011 a 395,02 euros. Amb aquesta modificació es diferencien les compensacions atorgades per les actuacions dutes a terme en el procediment penal abreujat i el procediment penal general i sumari, l’import de les quals fins ara coincidia. Tot i aquesta reducció, Catalunya continua essent la comunitat autònoma amb mòduls més elevats de compensació d’aquest procediment.
 
Mòduls servei de guàrdia sense que es requereixi assistència
 
S’introdueix un nou mòdul de compensació de la disponibilitat dels advocats de guàrdia per assistir les víctimes de violència sobre la dona, amb un import de 60,10 euros en cas que l’advocat no faci cap assistència en tota la guàrdia. Fins ara, aquest servei es compensava amb un import de 168,91 euros. Durant l’any passat, en més de 4.700 serveis de guàrdia els advocats no van ser requerits per assistir cap víctima de violència sobre la dona. En endavant, si durant la guàrdia l’advocat fa una o més assistències, es compensaran amb un mòdul de 168,91 euros quan assisteixi fins a tres víctimes, i amb un de 337,82 euros quan n’assisteixi més de tres.
 
Procés matrimonial o de parella de fet, de mutu acord
 
S’introdueix un nou mòdul de compensació per als procediments de família de mutu acord, diferenciat del corresponent als contenciosos, molt més complexos. L’import d’aquest mòdul, que ja existeix a la resta de comunitats autònomes, és de 372,38 euros —un 10 % inferior a l’import del mòdul corresponent al procediment contenciós, que és de 413,75 euros— i és el més elevat de tot l’Estat per aquesta classe de procediments.
 
Procediments laborals
 
Es redueix un 10 % l’import dels mòduls de compensació de les actuacions en els procediments laborals, que passa dels 245,63 euros de l’any 2011 a 221,07 euros. Malgrat aquesta reducció, Catalunya continua figurant entre les comunitats autònomes amb una compensació més elevada.
 
El descens de la despesa per l’aplicació d’aquestes mesures, juntament amb les ja adoptades pel Departament de Justícia des de l’any 2011, s’estima aproximadament del 5 % respecte al pressupost de 2011.
 
Pel que fa als procuradors, el Departament de Justícia signarà properament, amb el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, un conveni amb una reducció de diversos mòduls de compensació, amb efectes de l’1 de gener, que ha de comportar una disminució de la despesa d’un 4 %. Per aconseguir-ho es redueixen sis mòduls de l’àmbit penal en un 6’56 %. S’estima que amb aquestes mesures, juntament amb el descens previst de la litigiositat, la despesa total baixarà un 5 %. 
 
La partida pressupostària destinada a cobrir aquesta despesa té la condició de crèdit ampliable, és a dir que l’import final de la despesa està determinat pel nombre d’actuacions i assegura que es puguin atendre totes les necessitats i sol·licituds de serveis.
 
El Departament de Justícia ja ha efectuat el pagament de les bestretes de compensació de les actuacions professionals del mes de gener, amb uns imports de 4.350.000 euros per als advocats i 400.000 euros per als procuradors. Així mateix, el Departament ha tramitat el pagament de les bestretes corresponents a les actuacions dutes a terme pels advocats i procuradors durant el mes de febrer pels mateixos imports, amb la previsió que el dia 8 de maig el Departament d’Economia i Coneixement faci el pagament als respectius consells de col·legis professionals.