Cultura

El Departament de Cultura obre el concurs públic per seleccionar el nou director de la Biblioteca de Catalunya

query_builder   8 maig 2012 21:06

event_note Nota de premsa

El Departament de Cultura obre el concurs públic per seleccionar el nou director de la Biblioteca de Catalunya

    
  • La nova direcció té la missió de potenciar la Biblioteca de Catalunya en tant que biblioteca nacional i d’elaborar una estratègia digital per a la conservació i difusió del patrimoni bibliogràfic català
 
El Departament de Cultura obre demà convocatòria de concurs públic per proveir el càrrec de director o directora de la Biblioteca de Catalunya. Les persones interessades podran formalitzar la seva candidatura des de demà i fins al 28 de maig, amb la presentació del seu currículum i d’un informe memòria que plantegi un projecte estratègic per a la Biblioteca de Catalunya a 1, 4 i 10 anys. Les bases del concurs es poden consultar al web del Departament de Cultura i al de la Biblioteca de Catalunya.
 
Una comissió d'experts analitzarà el perfil professional dels candidats i elevarà una proposta de candidat o candidata al conseller de Cultura per al seu nomenament. La comissió de selecció està formada per: Jordi Cabré, director general de Promoció i Cooperació Cultural; Joan Pluma, director general del Patrimoni Cultural; Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya; Manuel Jorba, exdirector de la Biblioteca de Catalunya; Vinyet Panyella, exdirectora de la Biblioteca de Catalunya; Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Mercè Muntada, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya; Emili Teixidor, escriptor; Maria Dolors Portús, cap del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, i Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques.
 
 
Funcions del director
 
D’acord amb les bases, la nova direcció té l’encàrrec de:
  • potenciar la Biblioteca de Catalunya en tant que biblioteca nacional
  • elaborar una estratègia digital per a la conservació i difusió del patrimoni bibliogràfic català
  • promoure la dinamització cultural i professional de la Biblioteca de Catalunya
  • potenciar la col·laboració amb d’altres centres documentals de caire patrimonial
  • impulsar i coordinar el Sistema Bibliotecari de Catalunya
  • revisar l’organització interna i avaluar els serveis externalitzats
  • augmentar la visibilitat de la Biblioteca de Catalunya en l’àmbit nacional, estatal i internacional
  • elaborar una proposta per a la recerca de fonts de finançament i estratègies d’optimització dels recursos econòmics i humans actuals

 

D’acord amb la Llei  4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, les funcions de la direcció de la Biblioteca de Catalunya són les següents:
 
a)     Exercir la direcció de l'entitat, establir les directrius tècniques per a la prestació de serveis i fixar els criteris generals d'organització.
b)     Representar el centre i exercir-ne les accions judicials i administratives.
c)      Formalitzar els contractes i autoritzar les despeses.
d)     Dirigir el personal.
e)     Coordinar l'activitat de les diferents unitats en què s'estructura la Biblioteca de Catalunya.
f)        Acordar les adquisicions de material bibliogràfic.
g)     Proposar al Consell Rector el pla anual d'actuacions, la memòria sobre la gestió i l'avantprojecte de pressupost.
h)      Qualsevol altra que el Consell Rector li encomani i, en general, totes les que no hagin estat assignades expressament a altres òrgans
 
 
Requisits dels candidats
 
La convocatòria s’adreça a persones que tinguin la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i la Llicenciatura en Documentació, amb una experiència mínima de cinc anys en tasques de direcció de biblioteques o centres documentals similars i que tinguin nacionalitat espanyola o d’un país membre de la UE. S’haurà d’acreditar el domini de la llengua catalana i es valoraran coneixements d’altres llengües, inclòs l’aranès.
 
També es valorarà el fet d’estar en possessió de titulacions universitàries superiors relacionades amb els àmbits de treball de la Biblioteca de Catalunya i d’haver participat en màsters, postgraus o cursos similars relacionats amb habilitats directives, gestió de centres bibliotecaris, etc. També seran valorats tots aquells treballs científics (publicacions, treballs de recerca, reconeixements acadèmics, etc.) o distincions en l’àmbit de la biblioteconomia.
 
Les persones candidates han de poder demostrar la seva capacitat per a desenvolupar la implementació i revisió de les estratègies, politiques i programes que fan possible l'assoliment per part de la Biblioteca de Catalunya de les missions i objectius que té encomanats. La persona candidata haurà de considerar l’acció de la Biblioteca de Catalunya dins del Sistema Bibliotecari de Catalunya i formular proposta de millora i liderat.
 
Igualment, cal demostrar habilitats de lideratge rellevants, un elevat nivell de capacitat de comunicació i negociació, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes. Habilitats imprescindibles són també la capacitat de representar a la Biblioteca de Catalunya en el més ampli ventall d'àmbits, especialment en el fòrums professionals nacionals, estatals  i internacionals i desenvolupar xarxes de relacions tant internes com externes, així com la capacitat de liderar, motivar i inspirar al col·lectiu humà que treballa a la Biblioteca de Catalunya.
 
 
La Biblioteca de Catalunya
 
La Biblioteca de Catalunya és la biblioteca nacional de Catalunya i el primer centre bibliogràfic de la cultura catalana. La seva missió és recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i la relacionada amb l'àmbit lingüístic català, inclosa la producció impresa, periòdica o no, visual i sonora.
 
Igualment, la Biblioteca de Catalunya vetlla per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic d'acord amb el que estableix la legislació sobre patrimoni històric i cultural. Aquesta biblioteca es un centre de consulta i de recerca científica de caràcter universal.
 
La Biblioteca de Catalunya va ser creada el 1907 per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El 1914 la Mancomunitat de Catalunya va convertir la Biblioteca de l’IEC en un servei cultural públic, obert als investigadors i als estudiosos. La Biblioteca va patir diversos canvis en la seva tendència a causa dels fets històrics i polítics que es van esdevenir durant el segle XX. El primer fre al seu desenvolupament fou la Dictadura de Primo de Rivera, però el canvi més substancial va tenir lloc durant el franquisme, el qual transformà la institució en una biblioteca indefinida, que suplia les mancances de les biblioteques públiques i universitàries.
 
Tot i la precarietat de recursos, el centre va incrementar el seu patrimoni bibliogràfic, en bona part gràcies a donacions de col·leccionistes i d’editorials. Amb la recuperació de la democràcia i de les institucions catalanes, el nou Parlament va aprovar el 1981 la Llei de Biblioteques, que atorgava a la Biblioteca de Catalunya la condició de nacional i li atribuïa la recepció, la conservació i la difusió del Dipòsit Legal dels documents impresos a Catalunya, paper que va ser reforçat amb la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya de 1993.
 
En els darrers quinze anys, la Biblioteca de Catalunya ha assolit el repte de la modernització amb la remodelació de l’edifici, la seva reorganització funcional i la informatització dels seus processos.
 
El fons de la biblioteca de Catalunya és ric i d’un gran valor bibliogràfic i documental. Està format per prop de tres milions de documents en diversos suports: llibres, revistes, diaris, manuscrits, gravats, mapes, partitures, enregistraments sonors i audiovisuals, CD-ROM, etc.
 
Des de 1981 aplega els impresos, i el material enregistrat procedents del dipòsit legal de Catalunya. Des de la seva fundació, s’han anat adquirit documents, col·leccions i biblioteques de procedència i origen divers. Les donacions efectuades per molts particulars i moltes institucions han contribuït, al llarg de molts anys, a reforçar el valor històric i bibliogràfic del centre.