Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

A informació pública el procediment electoral de les confraries de pescadors i de les seves federacions

A informació pública el procediment electoral de les confraries de pescadors i de les seves federacions

query_builder   18 maig 2012 17:42

event_note Nota de premsa

A informació pública el procediment electoral de les confraries de pescadors i de les seves federacions

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha sotmès a informació pública el Projecte de Decret sobre el procediment electoral de les confraries de pescadors i de les seves federacions durant un termini de set dies hàbils comptat des de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), publicació que es va produir el passat dimecres.
 
Les persones que tinguin interès a examinar-lo ho podran fer a les oficines del Departament a Lleida i a Barcelona; als serveis territorials, o bé consultar-lo en la pàgina web del DAAM http://www.gencat.cat/agricultura/normativa, durant el període esmentat, en el decurs del qual podran formular-hiles al·legacions que creguin convenients.
 
L'experiència dels processos electorals anteriors ha aconsellat dissenyar un nou marc electoral tenint presents les demandes i necessitats del sector, en el sentit de donar més agilitat i tenir en compte les peculiaritats de les confraries amb menys nombre de persones confrares. A aquests efectes, la nova regulació del procés electoral té per objecte flexibilitzar el procés, escurçar la seva durada i aconseguir una adequació més gran dels principis electorals al procediment que se segueix per a les eleccions per als òrgans de govern de les confraries de pescadors i de les seves federacions. Així mateix s’introdueix en el procés la possibilitat que les comunicacions entre l’Administració electoral i els escrits que hi vagin dirigits es puguin efectuar per mitjans electrònics, i s’estableix la celebració de sessions de l’Administració electoral pel sistema no presencial.
 
Val a dir que el procés d'elecció dels òrgans de govern de les confraries de pescadors, de les seves federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors es regeix per la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, per aquest Decret, per les disposicions que el despleguin i pel que estableixin com a norma complementaria els estatuts de les confraries i els de les seves federacions, i supletòriament per la normativa general electoral.