Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts al foment de la identificació, esterilització i adopció d'animals de companyia

query_builder   18 juny 2012 12:22

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts al foment de la identificació, esterilització i adopció d'animals de companyia

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per a fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia amb la finalitat de disminuir l’abandonament, corresponents a 2012, i n’ha aprovat les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes.
 
D’acord el Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon als ens locals recollir, controlar, fer-se càrrec dels animals abandonats i perduts, i disposar de centres de recollida per aquests animals. Els ens locals poden concertar l’execució d’aquests serveis amb entitats externes, preferentment associacions de protecció i defensa dels animals; i el Departament competent en la matèria pot establir ajuts per a les associacions que han obtingut el títol d’entitats col·laborades seves, destinats a les activitats que duguin a terme en relació a la protecció i defensa dels animals, i ha d’establir línies d’ajut als ens locals per a facilitar dur a terme les funcions que els corresponen.
 
Des de l’any 1999, s’ha convocat ajuts per a les entitats de protecció i defensa dels animals i, des de l’any 2006, per als ens locals. Fins ara s’ha convocat dues línies independents, però atès que els conceptes a subvencionar i la finalitat són coincidents, s’ha considerat necessari concentrar en una única línia aquests ajuts. A més, amb aquesta unificació el DAAM pretén que l’objecte de la subvenció es pugui assolir gràcies a un treball integrat entre els ens locals responsables de la gestió dels animals de companyia i les entitats de protecció i defensa dels animals.
 
La unificació de les dues línies d’ajut millora la distribució dels recursos disponibles a nivell pressupostari ja que possibilita una reassignació del crèdit entre els diferents tipus de persona beneficiària alhora que agilita la tramitació de la convocatòria. S’incorpora també en aquesta regulació els principis i normativa aplicable relativa a la simplificació documental i a l’impuls de l’Administració electrònica. Com a novetats més destacables d’aquesta regulació destaca l’establiment d’un procediment de tramitació més àgil de concessió i la priorització de les actuacions que tenen més incidència en la reducció de l’abandonament dels animals de companyia (identificació, esterilització, foment de l’adopció) destinant tots els recursos disponibles a aquests conceptes, i s’incrementa l’import màxim per actuació. A més, les actuacions subvencionables s’han d’haver realitzat en el període comprès entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de 2011 (ambdós inclosos), i són les següents: adquisició de lectors de microxips, adquisició de gàbies trampa i transportadors d’animals; identificació i esterilització d’animals de refugi; esterilitzacions en colònies de gats de carrer; creació i adaptació de pàgines web i identificació i esterilització d’animals en campanyes de sensibilització; i alimentació.
 
Els ajuts d’aquesta Ordre són a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, per un import màxim de 606.000 euros, que es distribueixen així: 20.000 euros per a l’adquisició de lectors de microxips (50%) i de gàbies trampa i transportadors d’animals (50%); i 586.000 euros per a identificació i esterilització d’animals de refugi (75%), esterilitzacions en colònies de gats de carrer (10%), creació i adaptació de pàgines web i identificació i esterilització d’animals en campanyes de sensibilització (10%), i alimentació (5%). A més, s’estableix un import addicional estimat de 194.000 euros, a aplicar en funció de les disposicions pressupostàries efectives.
 
Val a dir com una altra novetat que la tramitació dels ens locals es farà mitjançant el portal EACAT (extranet de les Administracions Públiques Catalanes). També cal destacar l'establiment d'un procediment de tramitació més àgil de concessió amb la fase d'atorgament i justificació conjunta i la priorització de les actuacions que tenen més incidència en la reducció de l'abandonament dels animals de companyia (identificació, esterilització, foment de l'adopció) destinant tots els recursos disponibles a aquests conceptes, incrementant l'import màxim per actuació.