Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament impulsa la participació en programes de qualitat dels aliments

query_builder   5 juliol 2012 12:15

event_note Nota de premsa

El Departament impulsa la participació en programes de qualitat dels aliments

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre per la qual es modifica les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes, aprovades mitjançant l’Ordre AAM/241/2011, de 21 de setembre, i es convoca els corresponents a l’any 2012. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies.
 
El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris, que gaudeixen d’unes característiques diferencials i de qualitat, han estat prioritats de l’Administració. Per aquest motiu, el Departament dóna suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat.
 
La producció agrària ecològica (PAE) es pot definir com un conjunt de tècniques agràries que exclouen l’ús de productes químics de síntesi, com ara fertilitzants, plaguicides o antibiòtics, per tal de preservar el medi ambient, mantenir o augmentar la fertilitat dels sòls i proporcionar aliments amb totes les seves propietats naturals, d’acord amb el que regula la Llei 15/2002, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives i normativa de desplegament. D'altra banda, la producció integrada (PI) és un sistema agrícola de producció d’aliments vegetals, frescos i/o transformats, obtinguts mitjançant mètodes de producció als quals s’aplica una combinació harmònica de factors biològics, agronòmics, químics i biotecnològics, amb la finalitat d’optimitzar la qualitat del producte amb un màxim respecte pel medi ambient.
 
L’article 33 del Reglament (CE) 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estableix que es podrà concedir ajuts, entre altres conceptes, a la participació de les persones agricultores en programes relatius a la qualitat dels aliments. Així, d’acord amb la normativa comunitària d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període de programació 2007-2013 preveu ajuts destinats al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes.
 
Mitjançant l’Ordre AAM/241/2011, de 21 de setembre, publicada al DOGC el 0 de setembre de 2011, es va aprovar les bases reguladores dels mateixos. I amb la present convocatòria es pretén donar continuïtat al suport per als agricultors i/o ramaders que estan produint dins d’un sistema de qualitat, i modificar les bases reguladores establertes per a adequar-les a les modificacions produïdes en la normativa de subvencions, per a establir, mitjançant convocatòria, la data de realització i pagament de les actuacions, per a ampliar els criteris de priorització, i per a simplificar la documentació que s’ha d’ajuntar amb la sol·licitud.
 
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als programes de qualitat dels aliments lligats a la producció, mitjançant un ajut econòmic, s'ha modificat diferents apartats de les bases reguladores d'aquests ajuts i s'ha convocat els corresponents a l’any 2012, per un import total de 194.805,19 euros i que tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el PDR de Catalunya 2007-2013, i van a càrrec d'una partida del Departament per a enguany, dotada amb un import màxim de 150.000 euros, que suposa el 77% del finançament, i la resta, 44.805,19 euros, va a càrrec del fons FEADER (23%).
 
Val a dir que les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 2012, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DAAM el 20 d’octubre de 2012, per tal que com a màxim el dia 10 de desembre de 2012 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.