Territori

El Departament de TES aprova definitivament el Pla director urbanístic d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques al Penedès

query_builder   24 juliol 2012 20:00

event_note Nota de premsa

El Departament de TES aprova definitivament el Pla director urbanístic d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques al Penedès

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya (CUC) ha aprovat definitivament avui el Pla director urbanístic (PDU) que recull i ordena el conjunt d’actuacions necessàries per impulsar el Logis Intermodal Penedès.
 
Aquest nou centre intermodal:
 
 • Generarà un promig de 425,6 MEUR anuals en l’economia catalana i fins a 5.770 llocs de treball directes.
 • Abastarà una superfície logística de 177 ha, als termes municipals de l’Arboç, Banyeres del Penedès, Castellet i la Gornal i Sant Jaume de Domenys.
 • Combinarà zones d’activitat econòmica i logística amb serveis, indústries netes i formació.
 • Inclourà una terminal intermodal de mercaderies, connectada en un futur al Corredor ferroviari mediterrani; un nou accés a l’AP-7, i un vial de connexió entre l’autopista i l’A-7.
 • Ampliarà els espais oberts protegits amb 125 ha de sòl no urbanitzable.
 • Inclourà les mesures correctores de l’impacte paisatgístic i un disseny funcional ecoeficient.
 
 
Un esforç de planejament integrat
Ordenació indicativa del Logis
El PDU aprovat definitivament avui per la CUC suposa el darrer pas del planejament urbanístic necessari que impulsarà el Departament per tal de fer realitat el Logis Intermodal Penedès, que combina actuacions viàries, ferroviàries i de política de sòl.
 
Aquest és un dels centres logístics intermodals previstos en el Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya i és coherent amb les determinacions del Pla Territorial del Camp de Tarragona. Igualment,  és una de les quatre terminals intermodals estratègiques catalanes incloses en el Pla per l’impuls del transport ferroviari de mercaderies del Ministeri de Foment.
 
Aquest PDU constitueix el document marc i de coordinació de les diverses actuacions del qual es derivaran, posteriorment, tots els instruments de planificació més detallada que, d’acord amb la nova Llei d’urbanisme, relligaran el desenvolupament de cada infraestructura amb l’impuls de les zones d’activitat econòmica, els serveis i els equipaments de formació i recerca. L’execució del Logis es planteja per fases, d’acord amb els criteris d’inversió adequats a la seva rendibilitat, de manera que faciliti un desenvolupament sostenible i atractiu per a la inversió privada.
 
A més de les reserves de sòl necessàries per començar a impulsar el desenvolupament del Logis Intermodal, el PDU conté un estudi paisatgístic elaborat pel Centre de Recerca i Projectes de Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest estudi identifica els aspectes més importants a tenir en compte en la planificació per tal de minimitzar l’impacte ambiental, alhora que estableix ja les mesures correctores que caldrà aplicar.
 
Precisament, els aspectes ambientals i agraris són els que més atenció van suscitar en la fase d’informació pública i institucional. Així, es van rebre 220 al·legacions, que es van traduir en 11 escrits amb contingut distintiu. Totes elles s’han estudiat i han servit per acabar de perfilar el PDU, incorporant-les quan ha estat possible.
 
Així,  s’ha introduït un estudi d’impacte agrari sobre l’afectació del Logis en el sòl agrícola i en les granges, i conseqüents criteris a tenir en compte. Igualment, s’han actualitzat les referències a la normativa vigent i s’han precisat els topònims.
 
Més de 400 MEUR anuals per a l’economia catalana
 
D’altra banda, el PDU inclou un estudi d’impacte territorial, elaborat pel Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV), i un altre estudi d’impacte econòmic elaborat pel Departament d’Economia de la mateixa universitat.
 
Segons aquest estudi, l’activitat generada pel Logis Intermodal Penedès generarà un promig anual de 425,6 MEUR de contribució al PIB de Catalunya. L’ocupació directa generada pel futur centre s’estima en un promig de 5.770 llocs de treball. No obstant, tenint en compte els impactes indirectes i induïts, aquest efecte en l’ocupació podria situar-se –també segons una hipòtesi intermèdia- en 9.330 llocs de treball.
 
La inversió pública estimada per tal de fer realitat les infraestructures i la urbanització necessàries es calcula en 126,7 MEUR. L’estudi de la URV preveu que aquest fet estimularà una inversió privada afegida en naus i instal·lacions logístiques de 344,9 MEUR.
 
 
El nou Logis Intermodal Penedès
 
L’àmbit del PDU aprovat avui és de 404,5 ha. D’aquestes, el Pla destina 177 ha a les infraestructures i àrees d’activitat econòmica del Logis. A banda, el PDU amplia els espais oberts amb un règim de protecció especial en 125 hectàrees, principalment a la riera de Marmellat i al turó del Papiol. La resta, fins arribar a les 404,5 ha, no és objecte de cap modificació.
 
Es preveu que les 177 hectàrees pròpiament del Logis es distribueixin de la següent manera:
 
 • Activitat logística i intermodal: el PDU dedica 27 ha a activitats intermodals amb accés ferroviari directe i 69 ha a activitats logístiques. Així, es construirà una terminal intermodal de mercaderies, amb una longitud inicial de 550 metres, ampliables a 750 metres. En un primer moment, estaria connectada a la via ferroviària d’ample ibèric i, en un futur, al corredor d’ample internacional entre Tarragona i Castellbisbal que formarà part del Corredor Mediterrani.
 
 • Indústria neta i serveis: el Logis comptarà amb 16 ha d’espai per a indústria neta i 5,8 hectàrees més per als serveis que precisaran aquestes empreses.
 
 • Zones verdes: un total de 37 hectàrees de l’àmbit del Logis Intermodal es reserven a espais lliures i zones verdes. La vialitat interna del centre ocuparà 18 ha.
 
 • Equipaments: el PDU també preveu una dotació per a equipaments de més de 40.000 m2, destinats a acollir activitats formatives i de R+D relacionades amb la logística.
 
 • Un nou accés a l’autopista AP-7 i un vial de connexió entre l’autopista i l’autovia A-7. Aquest darrer vial serà objecte d’un pla especial específic per garantir l’aïllament visual i acústic respecte el nucli urbà de Banyeres del Penedès. En aquest sentit, es preveu un parc linial amb la funció d’amortir l’impacte d’aquesta infraestructura.
 
El pla director urbanístic aposta perquè aquest nou Logis Intermodal incorpori els mecanismes necessaris d’estalvi d’aigua i d’energia, així com per a la reutilització d’aigües pluvials i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 85