Delegació a Lleida

La Generalitat dóna a conèixer als representants del territori l'autorització ambiental condicionada per al projecte de dipòsit controlat de residus no perillosos de Seròs

query_builder   22 agost 2012 14:47

event_note Nota de premsa

La Generalitat dóna a conèixer als representants del territori l'autorització ambiental condicionada per al projecte de dipòsit controlat de residus no perillosos de Seròs

 
· La construcció de la instal·lació requerirà un informe favorable previ de l’administració ambiental en relació amb el projecte constructiu, que haurà d’incloure, entre altres, les prescripcions tècniques aportades per les al·legacions presentades pel Consell Comarcal del Segrià, els ajuntaments i entitats
 
· Per altra banda, encara manca concloure la tramitació urbanística del projecte
Foto de la presentació
Moment de la presentació de la resolució
 
La Generalitat ha presentat avui al president del Consell Comarcal del Segrià, als alcaldes i organitzacions la resolució de la Ponència Ambiental de la Direcció general de Qualitat Ambiental per la qual s’atorga a l’empresa Dipòsits Controlats de Catalunya S.L. l’autorització ambiental per al projecte de dipòsit controlat de residus no perillosos (classe II) a ubicar eventualment en el paratge “Lo Collet”, Finca Margarita, de Seròs.
 
Es tracta d’una autorització ambiental condicionada a, entre altres requeriments exigits per la legislació vigent, que abans de l’inici de les obres es presenti el projecte constructiu a la Direcció General de Qualitat Ambiental, que en demanarà l’avaluació a les unitats corresponents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per tal de donar-li, si s’escau, conformitat. Aquest projecte constructiu haurà d’incloure totes les consideracions i aportacions dutes a terme en la documentació complementària presentada i en les al·legacions a la proposta de resolució presentades pel Consell Comarcal del Segrià, ajuntaments i entitats, i, si és el cas, indicar les mesures a dur a terme per garantir l’estabilitat del vas, la seva estanquitat i la continuïtat de la impermeabilització, i pel que fa a la canalització del Barranc de l’Aiguamoll. 
 
L’autorització condicionada ha estat concedida després de seguir el procediment administratiu que defineix la normativa vigent; de demanar els informes preceptius a les administracions competents, entre els quals hi ha l’informe favorable del Servei Regional a Lleida de l’Agència de Protecció de la Salut, i del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, entre altres; i de valorar totes les al·legacions presentades per les institucions, entitats i particulars.
 
En la presentació de la resolució, que ha tingut lloc a la Delegació del Govern, han participat la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, el director de l’Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, i la directora dels Serveis territorials de Territori i Sostenibilitat, Ma. Dolors Tella.
 
En els propers dies es procedirà a notificar formalment als interessats el contingut de la resolució, contra la qual es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el conseller de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de rebre la notificació i, alternativament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de rebre-la.
 
La tramitació urbanística del projecte, encara en curs
 
La resolució que serà notificada formalment al setembre es refereix a l’autorització ambiental i ha tingut en compte l'informe d'adequació urbanística favorable emesa per l'ajuntament de Seròs. No obstant, manca continuar i concloure la tramitació urbanística, en el sentit que segons la normativa escaigui, la validació del projecte constructiu per part de l'ACA i l'ARC i la petició i resolució de la llicència d'obres, d'acord a dret.