• El Govern considera que la regulació espanyola vulnera les competències de la Generalitat en matèria de protecció civil i règim local, recollides a l’Estatut
 
  • És el pas previ al plantejament d’un conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional
 
El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el dictamen preceptiu previ a la interposició d’un conflicte positiu de competència davant del TC contra l’ordre de l’Estat que regula les bases de les subvencions adreçades als ens locals per executar obres de reparació o restitució derivades de catàstrofes naturals. La norma reserva al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la convocatòria, gestió i concessió dels ajuts estatals, així com el seguiment de les inversions i la verificació de la justificació o del reintegrament.
 
El Govern entén que l’ordre vulnera les competències de regulació, planificació i execució en matèria de protecció civil que l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat. Igualment, envaeix les competències en matèria de règim local (article 160 de l’Estatut), compartida pel que fa a la cooperació econòmica, mitjançant la qual l’Estat subvenciona obres i serveis dels ens locals.
 
El Govern espanyol invoca la competència exclusiva de l’Estat en matèria de seguretat pública però, d’acord amb la doctrina consolidada pel Tribunal Constitucional, i al marge dels títols prevalents de la Generalitat, en aquest cas es produeix una concurrència competencial. Per tant, l’ordre hauria de recollir els mecanismes de col·laboració amb l’Estat i preveure la participació de la Generalitat en la gestió i concessió dels ajuts.
 
Davant de la vulneració d’aquests títols competencials i de la doctrina del Tribunal Constitucional en la matèria, el Govern va acordar en la reunió del 7 d’abril passat formular un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat. Ara, la sol·licitud del dictamen al CGE és el pas preceptiu previ a la interposició d’un conflicte positiu de competència davant del TC.