El director general de Medi Natural, Antoni Trasobares, durant la seva intervenció
El director general de Medi Natural, Antoni Trasobares, durant la seva intervenció
 
·         La Junta Rectora del Parc, avala donar suport al model plantejat pel Govern per a la gestió de les immersions durant el 2015, mentre es continua tramitant el projecte de Decret per a la modificació del PRUG
 
·         El model -que recull bona part de les al·legacions plantejades per diferents organitzacions-  proposa una gestió adaptativa a l’estat del medi en cada boia, que es podrà revisar anualment en funció de l’evolució de les comunitats marines
 
·         El nombre d’immersions que s’autoritzaran anualment quedarà al voltant de les 76.000 immersions/any, molt per sota de les 162.000 que es podien realitzar d’acord amb el  PRUG actualment vigent.
 
·         Per primera vegada en 25 anys, i tenint en compte les al·legacions de la comunitat científica, s’estableix una zona de reserva total (ZERO immersions) a l’illot del ‘Medellot’, com a zona de control en continu i de referència contrastable pel que fa als paràmetres de recuperació o evolució de les comunitats marines que permetrà analitzar l’evolució de la biodiversitat a les Illes Medes
 
·         El model aposta per la sensibilització, la implicació activa i la corresponsabilitat del territori i de les empreses en la cura del medi natural. Aquest és un dels reptes que s’ha impost la Generalitat amb l’aprovació del Pla de Gestió d’Espais Naturals de Protecció Especial.
 
 
La Junta Rectora del Parc Natural de les Illes Medes ha acordat avui donar suport a la proposta  d’Ordre que modifica els annexos els annexos 1 i 2 del PRUG actual i que regularà  les immersions a les Illes Medes durant el 2015, mentre es tramita la modificació del nou PRUG del Parc Natural de les Illes Medes.
 
El model que es planteja es fonamenta en una gestió flexible de les immersions, adaptada a l’estat del medi en cada boia, i ha tingut em compte les al·legacions presentades per diversos grups i agents del territori d’acord amb les premisses següents:
 
1.     Necessitat de conservació de la biodiversitat de les Medes
2.     Monitorització garantida, pública i transparent
3.     Ús públic sostenible i corresponsabilització dels agents i submarinistes que intervenen en les activitats d’immersió
4.     Gestió adaptativa, no rígida, de l’equilibri, fonamentada en un  major coneixement de la dinàmica de la zona (a partir de les dades i indicadors dels què es disposa des del 2008)
5.     Dues fases:
•       Modificació dels annexos de l’Ordre actualment vigent per posar-la ja en marxa ja durant el 2015
•       La segona de modificació de l’articulat del PRUG mitjançant DECRET
 
 
La flexibilització es revisarà anualment en funció de l’evolució dels indicadors biològics
 
La proposta planteja incrementar lleugerament (10%)  les immersions als punts que l’evolució dels darrers quatre anys ha estat correcta, mantenir el nombre d’immersions on els indicadors són estables i reduir lleugerament (10%) allà a on els indicadors han sofert els darrers quatre anys un descens.
 
Així, es planteja un escenari de 76.151 immersions/any en el total de les Illes Medes, lleugerament inferior respecte la xifra inicial de la informació pública (77.010 immersions/any, un 1% menys), i molt per sota de les 162.000 que es podien realitzar pel PRUG actualment vigent.
 
S’atén així una bona part de les propostes plantejades en les al·legacions de diferents organitzacions de calcular les capacitats de càrrega d’acord amb la resposta biològica de les comunitats marines en base a dades recollides en un mínim de quatre anys.
 
 
Zona de Reserva de control al Medellot (sense immersions)
 
La proposta de modificació d’annexes del PRUG aprovada per la Junta Rectora inclou, a més, una sèrie de millores tècniques:
 
S’estableix una zona de reserva i de control pel seguiment de l’evolució de les comunitats marines de les Illes Medes, tot atenent el requeriment de la comunitat científica (el Medellot) que garanteix una fiscalització i transparència en el procés d’avaluació de l’evolució de les comunitats.
 
S’evita l’impacte sobre la seguretat de les persones i les aus marines amenaçades amb el canvi d’ubicació de la (cova de l’infern),
Es dona més coherència a les immersions del nou sector del Guix, d’acord amb la capacitat de càrrega d’immersions plantejada per al sector, semblant, del Salpatxot.
 
Es millora la coherència de la gestió de les capacitats de càrregues de les dues boies de Ferranelles.
 
Es replicarà un estudi de l’ús submarí de les Medes efectuat anys enrera que permetrà estudiar l’ús públic submarí, modelar les càrregues i validar el sistema emprat.
 
(més informació en document ppt annex)
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.

3  

Fitxers adjunts

Informació complementària presentació en power point

Informació complementària presentació en power point
PDF | 331

f1

f1
JPG | 1024

f2

f2
JPG | 1649