Direcció General de Comunicació

Altres Acords de Govern

Altres Acords de Govern

query_builder   6 octubre 2015 14:37

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

Creada la marca Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
El Govern ha aprovat la creació de la marca Tribunal Català de Contractes del Sector Públic amb la finalitat de dotar d’una imatge de marca integral el conjunt d’actuacions d’aquest organisme i, al mateix temps, reforçar el seu posicionament com a òrgan col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat.
 
El logotip és fidel a les normes del Programa d’identificació visual de la Generalitat pel que fa a les formes, geometria, tipografia i llenguatge gràfic. Està configurat per un fons quadrat de color blau que conté en el seu interior la sigla T en negatiu blanc en al·lusió a la paraula Tribunal. La composició del logotip tipogràfic està feta en negre i en tres línies, destacant les paraules “Tribunal Català de Contractes” respecte a les altres: “del Sector Públic”.
 
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que vetlla per garantir la legalitat que ha de regir els procediments administratius, dictant les resolucions en els breus terminis que fixa la Llei de contractes del sector públic, amb totes les garanties de qualitat tècnica, imparcialitat i seguretat jurídica. El Tribunal té competència per resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats; decidir sobre l’adopció de mesures provisionals sol·licitades en els termes establerts i resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual.
 
Impuls al Pla de reconversió turística de Lloret de Mar
 
El Govern ha acordat avui impulsar el Pla operatiu de renovació de destinació turística Lloret de Mar integrant-hi els departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’Interior i de Governació i Relacions Institucionals, a banda del Departament d’Empresa i Ocupació.
 
A través d’aquest acord, el Govern assumeix l’impuls de les previsions del Pla Operatiu que puguin correspondre a la Generalitat a través d’una Comissió integrada per representants d’aquests departaments. L’objectiu és integrar-los i concretar l’execució de les actuacions d’acord amb el programa i els objectius del pla operatiu.
 
Actualment, un grup de treball format per representants de les parts implicades en el projecte, està desenvolupant les actuacions corresponents a la primera fase d’execució del Pla Operatiu (2015-2016). Concretament, els treballs de desplegament del Pla se centren, prioritàriament, en la concreció de les solucions urbanístiques de transformació que afavoreixin la millora de la destinació, l’arranjament i finalització del camí de ronda, i la projecció i implementació de xarxes de telecomunicacions i infraestructures d’eficiència energètica i ús d’energies renovables, que han de possibilitar l’evolució de Lloret de Mar cap a un model de destinació intel·ligent.
 
El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Empresa i Ocupació, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa del Turisme de Lloret de Mar, pel desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i el Pla estratègic de turisme de Lloret de Mar 2010-2014, mitjançant el qual els signants es comprometien a treballar de forma conjunta per la renovació i millora de la destinació turística Lloret de Mar.
 
Modificats els estatuts d’ACCIÓ per adaptar-los a la nova legislació de reestructuració del sector públic
El Govern ha aprovat avui la modificació dels estatuts d’ACCIÓ per adequar-los a la nova legislació en matèria de reestructuració del sector públic per tal d’agilitar-ne l’activitat administrativa. Una d’aquestes modificacions és la nova denominació de l’Agència per tal de millorar-ne la identificació amb les finalitats establertes: passa a definir-se com a ‘Agència per a la Competitivitat de l’Empresa’ en lloc de l’anterior ‘Agència de Suport a l’Empresa Catalana’.
 
El nou decret suposa també la racionalització de les estructures d’orientació i assessorament de la política de l’agència que es tradueix en l’eliminació del Consell Rector dels òrgans de govern de l’organització ja que les seves funcions d’orientació i assessorament han estat assumides pel Consell Català de l’Empresa. A partir d’ara, només formaran part dels òrgans de govern d’ACCIÓ el Consell d’Administració  i la presidència, que recau en el conseller o consellera competent en matèria d’indústria.
 
Així doncs, els canvis introduïts pel decret estan focalitzats a incorporar la nova denominació legal i a adaptar les funcions dels òrgans de l’Agència un cop suprimit per llei el Consell Rector. Aquests canvis milloren els mecanismes d’orientació de les polítiques públiques en els camps d’actuació de l’agència, en faciliten l’agilitat, seguiment i control, i la identificació de les seves actuacions per part de les empreses.
 
L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, és el principal instrument executor de les polítiques de suport a la competitivitat empresarial a Catalunya, en l’àmbit de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i captació d’inversions i l’increment de productivitat de l’empresa.
`