Direcció General de Comunicació

Altres acords

Altres acords de Govern

query_builder   6 octubre 2020 14:40

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern

El Govern presenta una seixantena d’indicadors per mesurar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Catalunya

 

El Govern ha presentat 61 indicadors per mesurar l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya, que s’han incorporat a l’estadística oficial de Catalunya, i permetran seguir el compliment de l’Agenda 2030 al nostre país. Al llarg d'aquest any s’ha dut a terme l’anàlisi i recollida d'aquests indicadors, una feina liderada des de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i  el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a través del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), i que ha comptat amb la col·laboració de tots els departaments de la Generalitat.

 

Els 61 indicadors dels ODS per a Catalunya s’han calculat prenent com a referència els paràmetres fixats per l’Eurostat, l’agència estadística de la Unió Europea, per avaluar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

S’han publicat indicadors per a 16 dels 17 ODS, que ja es poden consultar en una plataforma d'informació que proporciona dades estadístiques i metadades sobre el desenvolupament sostenible a Catalunya. Cada ODS conté diversos indicadors per avaluar-lo. Sis d’aquests objectius ja tenen el 100% d’indicadors disponibles. Es tracta de la fi de la pobresa (ODS 1); salut i benestar (ODS 3); educació de qualitat (ODS 4); igualtat de gènere (ODS 5); energia neta i assequible (ODS 7) i reducció de les desigualtats (ODS 10). La resta d’ODS encara tenen indicadors en procés d'elaboració que es publicaran en les properes setmanes i d'altres se n'està analitzant la viabilitat.

 

Les dades s’ofereixen comparades amb la Unió Europea i Espanya, en sèries temporals per mostrar l’evolució dels indicadors, i, sempre que és possible, es potencia l’anàlisi desagregant les dades per sexe.

 

Els indicadors presentats avui són una eina més de les quals s’ha dotat la Generalitat per assolir els reptes de l’Agenda 2030 i se sumen al Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya i a l’Aliança Catalunya 2030, una coalició de país per a l’assoliment dels ODS.


El Govern aprova despeses plurianuals i una transferència de crèdits per finançar actuacions en matèria de canvi climàtic

 

El Govern ha aprovat les despeses, amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs del Departament de Territori i Sostenibilitat, per contractar el servei d'assistència tècnica pel control i seguiment del Programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), per un import de 207.640 euros. L’executiu també ha aprovat la transferència de crèdits entre diferents conceptes pressupostaris del Departament de Territori i Sostenibilitat, del pressupost per al 2020, per atendre el finançament de la realització d'estudis en matèria de canvi climàtic, per part del Servei Meteorològic de Catalunya, per un import de 145.283 euros.

 

La proposta de licitació per contractar el servei d’assistència per al programa de reducció voluntària d’emissions és la continuïtat de l’anterior, i servirà per seguir garantint la correcta gestió i suport a les organitzacions adherides. El servei es contractarà entre els anys 2020 i 2023.

 

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, desenvolupa aquest programa, creat l’any 2010, fonamentat en quatre principis bàsics: voluntarietat, compromís, transparència i rigor. Es tracta d’una eina per a qui busca un compromís voluntari per reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa. Mitjançant un acord, les organitzacions, entitats i col·lectius que s’adhereixen es comprometen a realitzar un inventari de les seves emissions i a fer-ne un seguiment a més de plantejar i implementar anualment mesures per reduir-les.

 

 

El Govern modifica els Estatuts del Consorci Centre de Visió per Computació (CVC)

 

El Govern ha aprovat la modificació i el text íntegre dels Estatuts del Consorci Centre de Visió per Computador (CVC). Les principals modificacions recauen en l’article 7, referent al Consell de Govern del centre i la seva composició, i al 13, sobre el nomenament del director.

 

Pel que fa a l’article 7, hi incorpora la representació del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat. Concretament, el president serà nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a proposta conjunta de les persones titulars dels departaments competents en recerca i polítiques digitals, i els tres vocals que representen l’Administració de la Generalitat de Catalunya, seran nomenats un a proposta del departament competent en matèria de recerca, un a proposta del departament competent en matèria d’indústria, i un a proposta del departament en matèria de polítiques digitals.

 

D’altra banda, l’article 13 dels estatuts, es modifica  de manera que el director o directora del Consorci Centre de Visió per Computador serà nomenat o contractat pel Consell de Govern, a proposta del rector o rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona i després d’un procés de selecció internacional. El nomenament o contractació és per a un període de quatre anys.

 

S’han modificat altres preceptes en compliment de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, que conté disposicions aplicables règim jurídic dels consorcis. Concretament, s’ha afegit el mot “consorci” a la denominació del Centre de Visió per Computador; s’ha modificat l’article 22 per tal de garantir el compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; i s’ha modificat l’article 27.2, especificant que en l’acord de dissolució pres per l’òrgan de govern del Consorci, s’ha de designar un liquidador vinculat o depenent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

El Centre de Visió per Computador és un consorci integrat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té per objecte la recerca, el desenvolupament i el foment de la visió per computador.