Direcció General de Comunicació

Pagament

L'Executiu aprova un conjunt de mesures per reduir el període mitjà de pagament a proveïdors de la Generalitat i del seu sector públic

query_builder   24 novembre 2020 15:37

event_note Nota de premsa

L'Executiu aprova un conjunt de mesures per reduir el període mitjà de pagament a proveïdors de la Generalitat i del seu sector públic

 • S’agiliten els circuits de tramitació de les factures i s’habilita un sistema gratuït de generació i registre de factures electròniques per als proveïdors

 

 • L’objectiu és que l’any vinent el PMP de la Generalitat torni a situar-se per sota dels 30 dies

 

El Govern ha aprovat la posada en marxa d’un conjunt de mesures per reduir el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) de la Generalitat i del seu sector públic, les quals agiliten la tramitació de factures, generalitzen la implementació de la factura electrònica i ajusten els terminis de gestió dels pagaments.

 

Fins al mes de març del 2018, la Generalitat havia reduït el seu PMP a 24,84 dies. Tanmateix, el Reial decret 1040/2017, en vigor des d’abril del 2018, va ajustar la metodologia de càlcul de les administracions de l’Estat als paràmetres europeus i va modificar la manera en què s'havien de computar els dies pendents de pagament. Aquest canvi metodològic va elevar de cop el PMP de la Generalitat, que va passar de 24,84 dies (març del 2018) a 45,58 dies (abril del 2018). Malgrat que en els darrers anys s’han activat diverses mesures organitzatives i comptables per reduir el PMP, l’objectiu establert, fixat en 30 dies, encara no està assolit.

 

Davant d’aquesta situació, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda activa un conjunt de mesures en l’àmbit de la facturació amb l’objectiu que, l’any 2021, el termini de pagament es torni a situar per sota dels 30 dies, tant pel que fa a la Generalitat com al seu sector públic (àmbit SEC):

 

En relació amb la tramitació de factures

 

 • L’acord preveu una millora dels circuits (a nivell organitzatiu, operatiu i tecnològic) per tal que el termini mitjà de tramitació de factures l’any 2021 sigui inferior en un 20% al del 2020

 

 • S’estableix un termini màxim en el tràmit de conformitat de les factures i s’agilita el retorn d’aquelles que s’hagin d’esmenar

 

 • El departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda incorporarà indicadors de seguiment als sistemes informàtics corporatius per tal de supervisar els estats de tramitació de les factures a tot el sector públic

 

 • Des de l’1 de desembre de 2020, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda rebutjarà del registre comptable de factures totes aquelles que excedeixin un període de sis mesos des del seu registre sense haver estat degudament conformades per l’òrgan corresponent; a partir del dia 1 d’abril de 2021, aquest període màxim es rebaixa a quatre mesos.

 

En relació amb la implementació de la factura electrònica

 

 • En els plecs de clàusules administratives dels contractes, així com en la formalització dels convenis, s’estableix l’obligació de presentar les factures en format electrònic (les factures en paper només podran emetre’s de forma excepcional)

 

 • El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda habilitarà en el termini de sis mesos un generador gratuït de factures electròniques per als proveïdors, adreçat especialment a les petites i mitjanes empreses. L’objectiu és que, un cop generada la factura, aquesta es registri automàticament en el registre comptable de factures de la Generalitat, de forma que la generació de la factura, la signatura i l’enviament al departament o entitat corresponent es faci en un sol acte.

 

 • Les factures en paper s’incorporaran al sistema informàtic econòmic i financer corporatiu mitjançant un procés homologat de digitalització segura de factures.

 

En relació amb la gestió dels pagaments de les factures

 

 • Es prioritzarà el pagament segons la data de venciment o antiguitat de la factura

 

 • S’augmentarà la freqüència de remeses de pagaments per ajustar al màxim els terminis i la disponibilitat del sistema corporatiu de centralització de tresoreria

 

 • Es farà seguiment de les entitats que, de manera reiterada, tinguin un PMP superior al que estableix la normativa, per tal d’analitzar les causes que ho motiven i les circumstàncies d’aquestes entitats en termes de liquiditat i dèficit