Direcció General de Comunicació

endeutament

El Govern aprova el Decret llei que autoritza la formalització d'operacions d'endeutament i la concessió d'avals i garanties durant el període de pròrroga pressupostària

query_builder   29 desembre 2020 15:54

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret llei que autoritza la formalització d'operacions d'endeutament i la concessió d'avals i garanties durant el període de pròrroga pressupostària

El Govern ha donat llum verda al Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. Aquesta norma permet a la Generalitat i a les entitats del seu sector públic formalitzar operacions d’endeutament en qualsevol modalitat mentre no s’aprovin els nous comptes. D’aquesta manera, l’administració catalana podrà fer front a les amortitzacions que vencen durant l’exercici 2021 i que, per raó de la seva urgència, no poden ajornar-se. El volum total d’aquestes operacions no podrà superar el límit autoritzat per la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquest any, incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. Així mateix, es regulen l’atorgament d’avals i de garanties que seran necessàries per atendre les necessitats de finançament de l’any 2021.

 

Les operacions d’endeutament

 

Pel que fa a les operacions d’endeutament, el Decret aprovat avui estableix que l’Institut Català de Finances (ICF) no podrà tenir un deute viu superior a 4.000 milions d’euros el 2021. També autoritza a l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) Ester, suposo que és això a subrogar operacions d’endeutament, prèvia autorització del Govern, per un import que no podrà superar els 358 milions d’euros l’any vinent.

 

Així mateix s’autoritza un conjunt d’entitats a formalitzar operacions que comportin un augment del seu endeutament respecte del que tenien autoritzat a 31 de desembre del 2020: a l’empresa FGCRAIL, per a la compra de material mòbil per a la implantació d’un nou servei de rodalies entre l’Aeroport i la ciutat de Barcelona, fins a un màxim de 120 milions d’euros; al Consorci Hospitalari de Vic per al procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, fins a un màxim de 5,2 milions d’euros; a l’Hospital Clínic de Barcelona per a l’activitat assistencial de l’Hospital Plató Fundació Privada, fins a un màxim de 31 milions d’euros; i a la societat Fira 2000, SA, que podrà augmentar el seu deute per a l’ampliació i renovació dels espais firals fins a un màxim de 38,2 milions d’euros.

 

Els avals

 

En matèria d’avals, el Decret autoritza el Govern a avalar operacions de crèdit i cobertures de risc de tipus d’interès de l’empresa pública Infraestructures.cat en substitució dels avals ja concedits per l’ICF. També permet a l’Executiu avalar les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració de l’Estat al Parc Científic de Barcelona i al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, o al seu refinançament, per un import màxim de 55 i 16 milions d’euros, respectivament.

 

El Decret també manté vigent la línia d’avals de 25 milions d’euros, aprovada per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2015, per facilitar l’externacionalització de les seccions de crèdit d’aquelles cooperatives agràries, inscrites al Registre General de Cooperatives, que voluntàriament ho decideixin.

 

Així mateix, s'autoritza el Govern a prestar l'aval d’un màxim de 25 milions de dòlars americans a Circuits de Catalunya, SL per garantir l’organització del gran premi de la Fórmula 1 l’any 2021.

 

El Govern també podrà destinar fins a 50 milions d’euros a avalar les entitats del sector públic afectades per la nova normativa de l’IVA; i, fins a 12 milions d’euros, als fraccionaments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió i inspecció tributària, amb relació a la constitució de drets de superfície i drets d'arrendament que hi estan associats, davant els òrgans de l'Administració tributària estatal.

 

Finalment, s’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a avalar, durant l’exercici 2021, la concessió de préstecs a estudiants universitaris per finançar la matrícula universitària. L’import màxim d’aquesta operació no podrà superar els 4 milions d’euros.

 

En el cas de modificació, refinançament o substitució d'operacions d'entitats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb aval de la Generalitat o sense, s'autoritza el Govern a atorgar l'aval de la Generalitat a les operacions que es produeixin com a resultat de les modificacions, el refinançament o la substitució. 

 

Les garanties

 

Pel que fa a les garanties, s’autoritza el Govern a concedir-ne a favor de l’ICF en els supòsits següents: per a l'atorgament de préstecs i avals per al finançament a autònoms i empreses amb l’objectiu de pal·liar els efectes ocasionats per la pandèmia de la Covid-19, amb un valor màxim de 272 milions d’euros; per a préstecs destinats al foment del comerç, el desenvolupament del sector industrial i per al suport a projectes de recerca, amb una quantia màxima global de 51,7 milions d’euros; per a l'atorgament de préstecs dirigits a pimes i autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura de Catalunya, durant l’exercici 2021, fins a un import global de 7 milions d’euros; per a l'atorgament de préstecs per al finançament de les empreses de l'economia social de Catalunya, fins a un màxim de 12,4 milions d'euros; i, finalment, per a l’atorgament de préstecs per a projectes culturals de fins a 8,2 milions d’euros.

Així mateix, es permet a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya prestar garantia a favor de l’ICF per a la concessió de préstecs destinats a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb comunitats de propietaris, durant l'exercici 2021, amb un import global màxim de 42,5 milions d'euros; i al Consell Català de l’Esport a donar garantia, també a favor de l’ICF, per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, fins a un màxim de 8 milions d’euros, durant l’any vinent.  

 

Finalment, s'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a una quantia màxima global de 8,9 milions d’euros euros, a favor d’Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) per a línies de finançament que donin suport a empreses emergents de base tecnològica i projectes de recerca i transferència de coneixement.

 

Aquest Decret llei, que conté un article i una disposició final, entrarà en vigor el mateix dia que surti publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.