Direcció General de Comunicació

El Govern reforça el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

El Govern reforça el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

query_builder   17 maig 2022 12:59

event_note Nota de premsa

El Govern reforça el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

  • El decret dota el Departament d’una estructura més estable i sòlida amb la creació de dues noves subdireccions generals en l’àmbit de l’Acció Exterior: la de Relacions Exteriors i la de Planificació Exterior

El  Govern ha aprovat aquest dimarts un decret per reestructurar el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, amb l’objectiu de reforçar-ne l’estructura, poder gestionar amb eficàcia les seves competències i actualitzar la descripció de les seves funcions.

El decret permetrà que el Departament es doti d’una estructura més estable i sòlida amb la creació, entre altres, de dues noves subdireccions generals en l’àmbit de l’Acció Exterior i una més a Govern Obert. Alhora, es reestructurarà internament per millorar l’eficàcia de les seves actuacions.

El Departament, creat l’any 2016, està configurat per tres secretaries: la Secretaria General, la Secretaria d’Acció Exterior del Govern i la Secretaria de Govern Obert. El Departament té set competències clau, tal com estableix el Decret 21/2021 de 25 de maig. Són les següents: la coordinació de l'acció exterior; les relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea; la cooperació al desenvolupament; el foment de la pau; les polítiques de transparència i govern obert; els processos electorals; i, per últim, la regulació i supervisió dels grups d'interès.

Secretaria General: Més atenció a garantir l’accessibilitat i la prevenció de riscos laborals

En primer lloc, pel que fa a la Secretaria General del Departament, destaca l’ampliació de les funcions del Gabinet Tècnic, per fer una atenció especial a l’accessibilitat. La Direcció de Serveis incorpora una nova Àrea de Prevenció de Riscos Laborals per assumir, amb garanties, les tasques de prevenció i vigilància de la salut, que s’han vist multiplicades els darrers anys. A més, l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i al Servei d’Organització i Gestió Documental canvia de nom i passa a denominar-se Servei d’Organització i Administració Digital. Incorpora funcions relatives al govern de la dada, les eines de gestió del coneixement i la formació.

Acció Exterior: Dues noves subdireccions generals dedicades a la planificació i les relacions exteriors

En segon lloc, pel que fa a la Secretaria d’Acció Exterior del Govern, el decret estipula les funcions i l’estructura de les cinc direccions generals que la formen. 

La Direcció General de l’Acció Exterior incorpora noves funcions, com la promoció de les accions exteriors dels ens locals. A més, destaca la creació de la nova Subdirecció General de Relacions Exteriors, que assumirà la coordinació en les relacions internacionals del Govern, la presència catalana a l’exterior, les relacions amb els organismes multilaterals i l’elaboració dels informes preceptius de viatges a l’exterior. Respecte als serveis que en depenen: el Servei de Relacions Bilaterals amb Europa passa a denominar-se Servei de Relacions Bilaterals, el Servei de Relacions amb Organismes Multilaterals passa a denominar-se Servei de Relacions Multilaterals i el Servei de Relacions amb la Mediterrània i Xarxes Europees passa a denominar-se Servei de Mediterrània i Xarxes Europees.

La Direcció General de la Representació Institucional del Govern a l'Exterior i de la Unió Europea, creada el juny de 2021, passa a denominar-se Direcció General de la Representació del Govern a l'Exterior i de la Unió Europea (perd “Institucional”). Aquesta unitat vetlla per la coordinació i coherència del conjunt de l’acció exterior dels departaments i entitats de la Generalitat, i dirigeix i planifica l’activitat de les delegacions del Govern a l’exterior, que en aquesta legislatura augmentaran de manera significativa. Amb el nou decret, la DG incorpora la Subdirecció General de Planificació Exterior, per impulsar la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea i el Pla Estratègic de l’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea, així com fer el seguiment i coordinació de les delegacions del Govern a l’exterior.

Pel que fa a la Direcció General de la Catalunya Exterior, també creada el juny de 2021, l’actual Servei de la Catalunya Exterior passarà a denominar-se Servei d’Atenció a la Ciutadania a l’Exterior i es crearà l’Àrea de les Comunitats Catalanes a l’Exterior. Els objectius d’aquesta direcció general són: dirigir el desenvolupament de les polítiques de govern destinades als catalans i catalanes residents a l'exterior, impulsar el Consell de la Catalunya Exterior i supervisar el registre de comunitats catalanes a l’Exterior i el registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.

El decret també actualitza les funcions de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i d’alguns dels òrgans que en depenen

Pel que fa a la Direcció General de Prospectiva i d’Innovació en l’Acció Exterior, les seves funcions es concreten a reforçar la incidència de les polítiques d’acció exterior del Govern. A més, la direcció general assumeix funcions vinculades a la cooperació publicoprivada i la coordinació de consorcis, fundacions i entitats de la societat civil en l’àmbit de la prospectiva i la innovació en l’acció exterior. A més, el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC), fins ara adscrit a la Secretaria General, passa a dependre d’aquesta direcció general.

Govern Obert: La Subdirecció General de Dades i Transparència es divideix en dues

En tercer lloc, el decret també impulsa una reestructuració de la Secretaria de Govern Obert, de la qual en depenen dues direccions generals.  Pel que fa a la Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, se suprimeix l’actual Subdirecció General de Transparència i Dades Obertes, i es creen dues noves subdireccions: per una banda, la Subdirecció General de Transparència i Grups d’Interès, i de l’altra, la Subdirecció General de Dades Obertes i Col·laboració.

També s’han actualitzat les funcions de la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica. Concretament, s’ha precisat la funció relativa a les consultes populars no referendàries i s’ha inclòs la de dirigir la implementació de les infraestructures i els serveis de democràcia digital a Catalunya.

A la Subdirecció General de Participació Ciutadana, el decret hi afegeix una funció que ha esdevingut bàsica en els darrers anys: promoure el desplegament de plans i estratègies de participació ciutadana entre els departaments de la Generalitat i el seu sector públic. A més, s’ocupa d’actualitzar la infraestructura digital de participació ciutadana. A més, la Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa suma la funció de donar suport i assessorar els Departaments de la Generalitat i a l’àmbit local, les relacions ordinàries amb els òrgans competents d’altres administracions en processos electorals i la missió de dissenyar, desenvolupar i gestionar el Registre de participació en consultes populars no referendàries.