Direcció General de Comunicació

pla de Govern

El Govern analitza el compliment del Pla de Govern, que arriba al 40,55%, abans del Debat de Política General

query_builder   27 setembre 2022 12:48

event_note Nota de premsa

El Govern analitza el compliment del Pla de Govern, que arriba al 40,55%, abans del Debat de Política General

·Com a novetat, 53 indicadors mostren l’impacte real de les polítiques de l’Executiu i uns altres 23 indicadors de context s’han correlacionat amb les principals preocupacions de la ciutadania d’acord amb el CEO


  1. L’execució de la majoria d’àmbits supera el 40%,6 punts més que quan el Govern va fer balanç del primer any de mandat fa cinc mesos


  1. En àmbits com la vertebració del territori i l’acció exterior, el compliment de les accions és superior al 50%, mentre que en polítiques educatives i d’habitatge passa del 45%


A les portes del Debat de Política General, el Consell Executiu ha analitzat l’assoliment del Pla de Govern de la XIV legislatura, que se situa al 40,55%. A partir d’ara, l’Executiu retrà compte davant dels grups parlamentaris i de la ciutadania del grau de compliment de la seva acció abans d’aquesta cita anual al Parlament de Catalunya, que enguany se celebra dimarts 27 i divendres 30 de setembre.


Si s’analitzen les mesures incloses en cadascuna de les quatre transformacions que està portant a terme el Govern, el grau d’avenç en la transformació verda és del 43,7%, el de la social un 41,4%, en la democràtica un 36,7% i en la feminista un 34,1%.


Posant el focus en els 19 àmbits que integren el Pla de Govern, l’estat a finals de setembre de 2022 és el següent:


gràfic{"name":"2022/09/27/12/26/85f82a62-5162-4aaf-96bd-f6ad4d01ad1a.jpg","author":"govern","type":"0","location":"0","weight":70923}

D’acord amb aquestes xifres, el Govern supera el 40% en l’execució de la majoria d’àmbits,6 punts més que quan va fer balanç del primer any de mandat fa tot just cinc mesos. En àmbits com l’acció exterior i la vertebració del territori, el compliment supera el 50%, mentre que en les polítiques educatives i les d’habitatge passa del 45%.


Balanç segons les quatre transformacions


El recull de dades s’ofereix d’acord amb les quatre transformacions fixades pel Govern com a objectius de la seva acció política: les transformacions democràtica, social, verda i feminista.


Transformació democràtica


D’acord amb els objectius d’avançar cap a un país just, amb bon govern i que sigui un referent democràtic a escala internacional, es mostren diversos indicadors relacionats amb la vocació de garantir una majorpresència de Catalunya al món, reforçant la xarxa exterior i la capacitat d’incidència a l’estranger amb l’obertura de noves delegacions. Actualment, la Generalitat compta amb 16 delegacions a l’exterior.


A més, hi ha dades relacionades amb el treball per avançar cap a un govern obert, que ofereix més de 1.000 conjunts de dades que permeten generar valor i fomentar la igualtat d’oportunitats. També per construir una societat més oberta, transparent i col·laborativa, convocant processos participatius que permetin que la ciutadania pugui dir la seva en la presa de decisions de l’Administració.


Amb l’objectiu d’avançar cap a una justícia àgil i propera al ciutadà, el Govern treballa per fomentar la mediació per resoldre conflictes com la via més ràpida, econòmica i amb menys cost emocional que la que implica acudir al jutjat (es mostren dades de l’evolució dels procediments de mediació dels últims anys); per fomentar les vocacions de jutges i jutgesses catalans (amb la convocatòria de beques); i treballant per fer front a reptes importants, com millorar la precària situació de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia, amb les dades sobre el nombre de sentències que actualment es fan en català.


Transformació social


El compromís per garantir un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de benestar abasta àmbits tan diversos com l’educació, la salut, la protecció social, l’accés al treball digne i a l’habitatge, a la prosperitat econòmica i a la cultura, tal com reflecteix el Pla de Govern.


El recull inclou una selecció d’indicadors que, a banda de l’entorn, monitoritzen l’acció de Govern, amb ítems com el percentatge d’execució dels fons transferits a través dels fons Next Generation o el percentatge de Formació Professional dual sobre el total de l’FP, que està evolucionant positivament, per sobre dels valors prepandèmics. També el grau de desplegament de la xarxa de fibra òptica i l’increment sostingut de les persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania i de complements de pensions, prestacions i altres ajuts estatals.


Transformació verda


La Prospectiva Energètica de Catalunya fixa els objectius numèrics pel que fa a la implantació d’energies per accelerar la transició energètica. Els indicadors mostren l’augment de la capacitat de producció d’electricitat a partir d’energies renovables. En destaca l’increment d’instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum que s’han implantat a Catalunya durant l’any 2022 (tres vegades més que l’any anterior).


Per tal d’aconseguir un país connectat que garanteixi la igualtat d’oportunitats a tota la ciutadania i que eviti el despoblament rural, cal un territori interconnectat. En aquest sentit, la inversió en infraestructures viàries, ferroviàries, ports, aeroports i logística és una prioritat de la Generalitat i té en marxa obres per valor de 370 milions d’euros per potenciar el transport públic i millorar la xarxa viària.


En la transformació verda, la ramaderia i l’agricultura hi tenen un paper molt rellevant. Cal destacar l’avenç del sector per assolir els objectius de l’estratègia “Farm to Fork” de la Comissió Europea, per arribar l’any 2030 al 25% de la superfície agrària ecològica.


Transformació feminista


El Govern, que per primera vegada ha assumit la transformació feminista com a element imprescindible per construir un país lliure de desigualtats, discriminacions i violències, ha posat en marxa un conjunt de polítiques feministes per garantir nous drets, com ara el programa TempsxCures, amb què assumeix la corresponsabilitat pública de les cures per alliberar de temps a les famílies i, sobretot, a les dones. Igualment, en el marc del suport als municipis s’han destinat gairebé 91 milions d’euros per al finançament dels serveis de resposta d’urgència per a dones en situació de violències masclistes, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els Serveis d’Atenció Integral LGBTI+, així com els serveis i les polítiques de migracions, acollida i vida digna compartida.


El compromís per la transformació feminista va més enllà de la constitució d’un nou Departament, el d’Igualtat i Feminismes, i implica el conjunt de conselleries i polítiques públiques. A tall d’exemple, un dels indicadors d’aquest apartat és l’índex de feminització als cossos operatius de seguretat, que el 2019 ja se situava al 18%. Enguany, el 28,35% dels nous agents de la 29a promoció de Mossos d’Esquadra són dones, 120 en termes absoluts.


Pel que fa a les polítiques migratòries, la societat catalana s’ha reivindicat des de sempre com un país d’acollida que ofereix oportunitats formatives i d’acompanyament en moments clau. En aquest sentit, destaca el nombre de certificats tramitats pels serveis de Primera Acollida de la Generalitat, que, durant l’any 2021, van triplicar els de l’any anterior, amb un total de 3.625 certificats.


53 indicadors que mostren l’impacte en la ciutadania


Com a novetat, el balanç inclou 53 indicadors que mostren l’impacte real que estan tenint les polítiques de l’Executiu, classificats segons les quatre grans transformacions que impulsa el Govern.


Igualment, s’han seleccionat 23 indicadors d’entorn en funció de les principals preocupacions de la ciutadania detectades a l’enquesta de Valoració de polítiques públiques 2021 del Centre d’Estudis d’Opinió. L’objectiu és poder correlacionar l’acció de Govern amb els canvis que es produeixen socialment, tenint en compte que hi ha factors exògens a l’Executiu que també hi influeixen.


Els dos conjunts d’indicadors, del Pla de Govern i de context, es poden consultar al següent enllaç. Es mostra la seva evolució històrica (excepte en el cas dels indicadors de nova creació, dels quals es disposaran de dades del 2022) i desgranat per sexe quan es tingui la dada. Addicionalment, hi ha un espai on es poden analitzar molts més indicadors relacionats amb els diversos àmbits de l’acció de Govern, que no han estat inclosos en aquesta selecció.


Balanç obert a la ciutadania


El Departament de la Presidència va posar en marxa aquesta nova eina el mes de maig, coincidint amb el primer any de legislatura, per tal que la ciutadania pogués consultar el nivell d’execució de les accions recollides al Pla de Govern.


L’eina també permet fer una fiscalització legítima i honesta de l’acció de l’Executiu duta a terme aquest darrer any i, alhora, vol facilitar els debats ciutadans al voltant de l’acció política, donant accés a la ciutadania a informació que s’utilitza en la gestió de l’Executiu.


Aquest recull de dades respon a la necessitat de transmetre que aquest és un Govern que escolta i que treballa amb i per a la ciutadania, que compleix els compromisos, que en ret comptes i que està atent a aquells elements de context que condicionen l’economia i les polítiques públiques mundialment.


Retre comptes de l’execució de les polítiques del Govern és un pilar fonamental d’una democràcia plena, en què la ciutadania coneix com es desenvolupen els compromisos polítics adquirits pels seus representants i com es gestionen els recursos comuns.


Metodologia per analitzar el Pla de Govern


L’avaluació de cadascun dels 1.484 ítems del Pla de Govern s’ha fet a través d’uns estats d’execució, als quals se’ls ha assignat un percentatge de desplegament de l’acció. Concretament, les etapes en què s’ha classificat l’avenç de les mesures són les següents: No iniciada (0%); Planificada (10%); Inici d’execució (25%); Execució en ple desenvolupament (40-60%); Execució avançada (80%); Finalitzada (100%).


Les avaluacions tenen en compte l’horitzó global de la legislatura i la complexitat de la mesura. I el resultat presentat, el 40,55% surt de la mitjana d’avenç de totes les mesures i submesures que consten en el Pla de Govern.

`