Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pas endavant del pla d'acció per a controlar la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida

query_builder   20 novembre 2023 11:42

event_note Nota de premsa

Pas endavant del pla d'acció per a controlar la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida

  1. El 74% de les Àrees Privades de Caça (APC) incloses dins la Declaració d’Emergència Cinegètica (DEC) han assolit el compliment dels objectius fixats de captures de conill amb un total de 376.373 captures de conill en aquest conjunt, el 26% restant, han sumat un total de 61.212 captures, fins assolir un total de 437.585 conills
  2. Des del Departament es considera que s’està fent un esforç per part de la majoria de les Àrees Privades de Caça (APC) afectades, i que cal continuar fent front i no rebaixar la guàrdia en aquesta lluita per al control de la població de conill
  3. Durant el període de vigència Declaració, s’ha presentat un total de 1.279 comunicacions de danys ocasionats a terrenys agrícoles de 131 pagesos afectats dins de 49 APC

El passat 30 de setembre va finalitzar la Declaració d'Emergència Cinegètica (DEC) a la demarcació de Lleida per sobrepoblació de l’espècie del conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) a les Àrees Privades de Caça (APC) afectades per danys a l’agricultura que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va implementar el passat 30 de març.

L’àmbit territorial definit comprèn les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera, i les Garrigues, i inclou un total de 91 àrees de caça i 1.889 km2.

Amb la DEC a Lleida s’ha autoritzat, excepcionalment, els titulars de les 91 APC incloses per tal d’assolir el nombre de captures mínimes a realitzar durant la declaració, i es va establir que en cas que no s’assoleixi els objectius el Departament podria acordar l'execució subsidiària de mesures excepcionals de gestió cinegètica.

Així, les mesures implementades pel Departament durant la vigència de la DEC han permès fer un balanç positiu dels objectius associats, que apunta que el 74% de les APC incloses dins la Declaració, equivalent a 67 àrees de caça, han assolit el compliment dels objectius fixats de captures de conill, havent realitzat un total de 376.373 en aquest conjunt. El 26% restant (24) no han arribat al 100% de compliment; cal dir, però, que la taxa mitjana d’assoliment d’aquestes és del 57%, amb un total de 61.212 captures.

Amb aquest resultat global, el balanç de les actuacions es considera positiu, atès que s’ha abatut un total de 437.585 conills, nombre superior als 301.640 que s’havien fixat en la Resolució de la DEC, fet que demostra la pressió cinegètica que s’ha exercit sobre les Àrees Privades de Caça per tal de combatre la població de conill.

En aquest punt cal tenir present que el fet que en el conjunt d’APC s’hagi assolit els objectius de captura no es tradueix necessàriament en què la densitat de població hivernal de conill en aquestes àrees estigui per sota dels 50 conills/km2. Per tant, per a millorar els resultats, cal ser conscients que s’haurà de continuar caçant i exercint una pressió cinegètica major d’ara fins al gener, fomentant mètodes efectius com ara la caça amb ús de fures, per tal de poder prevenir els danys en els futurs cultius.

D’altra banda, entre les dades obtingudes al tancament de la DEC també en destaca que els titulars de les finques agrícoles incloses dins de l’àmbit de l’emergència cinegètica i a l’empara de la declaració han presentat a la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departament a Lleida un total de 1.279 comunicacions de danys ocasionats a terrenys agrícoles de 131 pagesos afectats dins de 49 APC, per tal que l’Administració hi pugui actuar amb mitjans propis i aplicar les mesures excepcionals de gestió cinegètica.

D’acord amb la resposta dels titulars de les APC, les comunicacions de finques afectades per danys de conill s’han traslladat a Forestal Catalana per tal de donar resposta amb actuacions de captura en viu mitjançant la col·locació de gàbies trampa. Els resultats obtinguts amb aquestes actuacions són 7.340 conills capturats.

L’Urgell i el Segrià són les comarques incloses en la DEC que han presentat més comunicacions de danys, i on s’ha assolit més captures.

Quant a les batudes nocturnes de conill amb l’ajuda del Cos d’Agents Rurals (CAR), les quals s’han dut a terme a petició dels titulars de les àrees de caça, els resultats obtinguts són els següents:

Recull informatiu

Número

Total sortides CAR dins DEC

116

Total captures batuda nocturna

18.200

Mitjana captures batuda nocturna

157

A partir d’aquest balanç d’actuacions i resultats, el Departament ja ha resolt l’execució subsidiària de les mesures excepcionals de gestió cinegètica previstes en la DEC en les àrees privades de caça on no s’han assolit els objectius fixats. L’execució subsidiària serà executada amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals i/o per personal propi del Departament, fins l’assoliment del nombre de captures previst, sempre dins del termini màxim del 29 de febrer de 2024.

Finalment, el Departament, que actualment està efectuant nous censos de les poblacions de conills, vol posar de relleu que la declaració d’emergència cinegètica és una eina addicional a la gestió cinegètica, que cal prioritzar actuacions amb mètodes eficaços com ara la caça amb ús de fures, i que el gruix de les actuacions cal realitzar-les durant el període de l’any amb una major incidència en la gestió (d’octubre a gener), quan les poblacions de conill són més reduïdes i abans que es produeixin danys significatius als cultius. A més, és fonamental l’acció dels propietaris de finques afectades, els quals han de comunicar els danys, protegir els seus cultius, i dur a terme actuacions de gestió de l’hàbitat en la mesura del possible.

Per part de l’Administració, a més de les taules de cogestió del conill fent seguiment amb el sector del pla d’acció, avaluant-lo, i consensuant actuacions, cal insistir que es permet caçar tot l’any, i que alhora s’està complint amb tot el paquet de mesures implementades per a fer front a aquesta problemàtica. Aquestes se centren en equips propis i especialitzats sobre el terreny que treballen en diferents accions com ara les captures nocturnes o la col·locació de més paranys, que estan donant resposta a comunicacions de danys; el xipatge gratuït de les fures propietat dels caçadors, el preu del qual assumeix el Departament (la caça de conill amb fura és el mètode més efectiu, i per llei les fures han de portar xip), entre altres accions. I també es dóna suport als caçadors pel seu sobreesforç en les actuacions, i mitjançant la Federació Catalana de Caça es disposa d’una Borsa de Caçadors especialitzats en la captura de conills arreu de Catalunya per a oferir a les societats que ho sol·liciten la col·laboració i poder actuar en la zona afectada pels danys de la plana de Lleida.

I seguint en la línia de suport al sector davant la sobrepoblació de conills de bosc a la plana de Lleida, val a dir també quant als sistemes d’autoprotecció que el Departament ha creat una línia d'ajuts a les inversions destinades a la protecció del material vegetal de reproducció (MRV) davant de la fauna cinegètica. I a més també hi ha el compromís de crear una altra línia d’ajuts per a protecció i tancaments de conreus específica de cara als conills, com ja va avançar el conseller Mascort al Parlament.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia