Vicepresidència, Economia i Hisenda

El Govern aprova el Projecte de Llei del Pla Estadístic de Catalunya 2001-2004

query_builder   5 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei del Pla Estadístic de Catalunya 2001-2004

Aquest projecte de Llei del Pla Estadístic de Catalunya 2001-2004, que el Govern de la Generalitat presentarà per al seu debat i aprovació al Parlament, incorpora els instruments necessaris per situar l’estadística catalana al capdavant de l’estadística regional europea. El projecte de llei del pla aposta clarament per un ús intensiu de les noves tecnologies -especialment internet- per facilitar la celeritat i l’accés gratuït a les dades estadístiques oficials. La llei incorpora també les novetats introduïdes per la Llei d’Estadística de l’any 1998.El Govern treballarà fermament per assolir el màxim suport per a aquesta llei, com en el cas de les dues anteriors, per permetre que l’estadística oficial catalana se situï com a referent en innovació i eficàcia en el seu entorn.El projecte de llei, que planifica 368 activitats estadístiques, estableix que internet sigui el canal prioritari per a la difusió dels resultats estadístics oficials (els inclosos en el Programa Anual d’Actuació Estadística - PAAE) i garanteix l’accés lliure per a qualsevol persona o institució que vulgui consultar-les a través dels nous sistemes globals de comunicació. La proposta del nou pla estadístic també preveu que l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) faciliti que totes les institucions i òrgans productors de dades del sistema estadístic de Catalunya puguin incorporar al Web de l’Idescat els resultats estadístics d’interès de la Generalitat directament o bé a través d’hipervincles.El projecte de llei del pla estadístic també dóna prioritat a la diversificació i a l’estudi de fenòmens emergents. La llei facilita que es presti més atenció a realitats canviants i fenòmens emergents de la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya, i que poden ser d’interès per a la presa de decisions tant a nivell de les administracions publiques catalanes com dels agents econòmics i socials.El projecte de llei també preveu els mecanismes necessaris per posar en pràctica un dels nous escenaris previstos per la Llei d’Estadística 23/98 que preveu la possibilitat d’ampliar i aprofundir el Sistema Estadístic de Catalunya facilitant la col·laboració -mitjançant convenis- entre les institucions que ja l’integren per a l’intercanvi d’informació i/o l’elaboració d’estadístiques i facilitant el procés per a que noves institucions puguin produir estadístiques oficials.El nou pla estadístic també assegurarà la simplificació dels procediments per a l’aprovació dels resultats. En primer lloc, l’Idescat aprovarà el projecte tècnic de cada projecte estadístic prèviament a la seva inclusió al PAAE per tal d’assegurar el seu ajust als requisits tècnics de la llei i la seva fiabilitat i comparabilitat, i en segon lloc, també preveu que l’oficialització dels resultats es faci en el moment de la publicació dels primers resultats sintètics, és a dir, dels primers que s’obtenen i que són aquells que resumeixen de forma breu resultats globals.La llei reforça el paper de control del Parlament sobre l’activitat estadística de la Generalitat de Catalunya. El Parlament serà informat a l’inici i al final de l’aplicació de cadascun dels Programes Anuals d’Actuació Estadística (PAAE) i també serà informat per part del Govern de qualsevol inclusió d’una activitat estadística nova en els PAAE durant el període de vigència d’aquest.La llei també vetlla per tal que la producció estadística s’ajusti a les disposicions previstes en matèria de drets i deures dels ciutadans, especialment en allò que fa referència al secret estadístic.