Territori i Sostenibilitat

El Conseller de Medi Ambient informa al Govern sobre el canvi climàtic i les seves repercussions a Catalunya

query_builder   21 novembre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

El Conseller de Medi Ambient informa al Govern sobre el canvi climàtic i les seves repercussions a Catalunya

Hi ha evidències que el clima de la terra a nivell global està canviant. L’emissió de gasos hivernacle, d’origen antròpic, és un dels factors que contribueixen al fenomen del canvi climàtic.L’any 1992 s’aprova el Conveni sobre el Canvi Climàtic, que ja estableix unes primeres obligacions per als estat signataris. Posteriorment, el Conveni s’amplia amb el protocol de Kyoto l’any 1997, que fixa els objectius quantitatius i el calendari per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.Actualment a la 6ª. Conferència de l’Haia (del 13 al 24 de novembre), s’estan debatent els mecanismes que han de regir internacionalment l’esmentada reducció (des d’instruments econòmics a eventuals mesures de sanció per incompliment).A Kyoto, la Unió Europea, va adoptar el compromís de reduir el 8% de les emissions, amb una distribució diferent entre els estats membres. A l’estat espanyol, l’increment permès, en relació a les emissions de 1990, és del 15%, però avui ja s’ha situat en un 21%.Tot i que Catalunya no pot participar directament ni en les reunions de la Unió Europea ni en les conferències intergovernamentals que debaten el canvi climàtic, és evident que:- El contingut dels acords que s’adoptin afecten Catalunya i, sovint, les competències del Govern de Catalunya.- No es pot fer una política de desenvolupament sostenible sense abordar una de les qüestions més importants del repte actual de la sostenibilitat.És convenient, en aquest marc internacional, promoure una acció de govern en aquest àmbit, amb caràcter global i amb una actitud proactiva davant els problemes plantejats. Catalunya és un país capdavanter, sensible als problemes ambientals mundials.Les propostes d’acció del Govern davant el fenomen del canvi climàtic, han d’esdevenir els eixos fonamentals per a una futura Estratègia catalana sobre el canvi climàtic, que estableixi objectius i orientacions que emmarquin les mesures recollides en els plans d’acció que hauran d’elaborar i aplicar les diferents administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.La funció d’una estratègia promoguda des de les autoritats ambientals ha de marcar quin és l’horitzó a assolir, quins són els actors que han d’intervenir, quines són les tendències que cal canviar o reforçar i quins són els criteris d’avaluació que s’han d’implantar.Les polítiques més imminents de lluita contra el canvi climàtic del Govern de Catalunya que afecten diferents departaments i que són la resposta del nostre Govern a un problema global es poden resumir en:- Inventari permanent d’emissions de gasos causants de l’efecte hivernacle.- Potenciar la recent constituïda Xarxa Temàtica sobre el canvi climàtic.- Desenvolupar una estratègia per a la implantació de l’energia eòlica a Catalunya.- Impulsar Programes d’eficiència energètica al sector industrial i domèstic.- Promoure un programa de recuperació i tractament dels gasos d’abocadors de residus.- Fomentar els biocombustibles.- Desenvolupar un Programa de foment dels vehicles lliures de benzina.- Posicionar Catalunya davant els sistemes de compra - venda d’emissions.- Desenvolupar un programa d’educació ambiental d’impuls i foment de la mobilitat sostenible.- Impulsar un Programa d’educació ambiental i informació dels diferents agents econòmics i socials.- Incorporar el canvi climàtic com un dels eixos principals de l’Agenda 21 de Catalunya com a marc estratègic pel desenvolupament sostenible de Catalunya pels propers anys.Aquestes polítiques hauran d’anar-se completant en funció dels acords finals que s’adoptin a l’Haia.Es crea un grup de treball interdepartamental, coordinat pel Departament de Medi Ambient, amb els departaments de Política Territorial i Obres Públiques, Indústria, Comerç i Turisme, Agricultura, i Universitats i Recerca.