Empresa i Coneixement

El nou impost sobre grans establiments comercials preveu recaptar 2.444 MPTA

query_builder   3 novembre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

El nou impost sobre grans establiments comercials preveu recaptar 2.444 MPTA

El Govern presentarà al Parlament l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre grans establiments comercials, en compliment del que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2000. Amb la creació d’aquesta nova figura tributària, el Govern català pretén donar resposta a les necessitats del comerç urbà, ja que els 2.444 milions de pessetes que es poden recaptar es destinaran íntegrament a fomentar mesures per modernitzar els petits i mitjans equipaments comercials. Característiques de l’impost:Gravamen· Establiments comercials que disposen d’una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats· La utilització de grans superfícies amb finalitats comercials, per raó de l’impacte que poden ocasionar sobre el territori, el medi ambient i la trama del comerç urbà tradicional, que actualment comporta uns costos que no assumeixen.· Exempció: els establiments que es dediquen a la comercialització d’una gamma de productes que no afecten el consum de masses, com ara, la venda de vehicles. També queden exempts els centres de jardineria, pel seu menor impacte sobre el territori.Quantificació de l’impost· Es té en compte la superfície total de l’establiment (integrada per la superfície de venda, la de magatzems, les zones de producció, tallers i obradors i la d’aparcament), sobre la qual s’apliquen uns coeficients reductors en funció de la superfície del terreny ocupada per la projecció horitzontal de l’establiment:· Es dispensarà un tracte diferent a aquell gran establiment comercial individual que ocupa menys terreny respecte d’aquell altre que consumeix una més gran extensió de sòl, en atenció a les diferències existents entre ambdós pel que fa a l’impacte mediambiental i territorial. · S’aplicarà una reducció del 30 per 100 a aquells establiments que, per raó de les dimensions de les mercaderies que comercialitzen, com ara mobles, portes i finestres, requereixen per una superfície més gran. · El tipus de gravamen s’estableix en 2.500 ptes/m2.· S’estableix una bonificació del 50% en la quota per a aquells grans establiments comercials individuals als quals es pugui accedir per tres o més mitjans de transport públic, inclòs el servei de taxi. Certament, els establiments situats en els centres urbans no comporten ni el mateix impacte ambiental ni els mateixos desequilibris en el territori que els produïts per aquells altres ubicats en la perifèria de les ciutats, als quals només es pot accedir en la majoria dels casos mitjançant vehicles privats. Gestió· L’impost es pagarà mitjançant rebut· En cas de domiciliació bancària s’aplicarà una reducció de l’1 per cent sobre la quota.· També es preveu un supòsit especial de fraccionament del pagament en dues vegades, sense interessos de demora, si bé no gaudirà de la reducció abans esmentada.Recaptació· El nou impost sobre grans establiments comercials preveu recaptar 2.444 MPTA durant l’any 2001. · Per a les superfícies d’alimentació s’estima que el gravamen serà d’un 0,35% sobre el volum de vendes.