Drets Socials

El Govern aprova el nou Decret sobre el procediment d'adjudicació d'habitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya.

query_builder   10 juliol 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou Decret sobre el procediment d'adjudicació d'habitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya.

Aquest nou Decret té com a objecte immediat la regulació de la Comissió d’Adjudicació i l’establiment dels criteris i del procediment d’adjudicació dels habitatges de promoció pública, el procediment d’adjudicació de segones transmissions i la regulació unitària de les promocions finalistes, és a dir, aquelles que tenen per objecte el reallotjament de les persones afectades per operacions de remodelació o altres actuacions urbanístiques.La promoció pública d’habitatges és la promoció que porten a terme sense ànim de lucre la Generalitat de Catalunya, els ens locals i les altres entitats públiques competents, amb qualsevol dels objectius següents: - Permetre l’accés a un habitatge a aquells sectors de la població que tinguin una dificultat especial per accedir al mercat immobiliari o a grups de població de característiques o circumstàncies específiques.- Facilitar les actuacions de tipus urbanístic o d’obres públiques.- Contribuir a diversificar l’oferta d’habitatges i a pal·liar-ne els seus dèficits.- Trencar situacions especulatives en conjuntures de gran demanda d’habitatges i manca d’oferta.Per optar a un dels habitatges de promoció pública, s’hauran de tenir en compte els ingressos familiars i el concepte d’unitat familiar. En aquest sentit, per unitat familiar s’entén el grup de convivència que hagi de residir a l’habitatge objecte d’adjudicació. Cal destacar com a novetat que en el cas de famílies de cinc fills o més s’estableix la possibilitat de que se’ls adjudiqui dos habitatges de promoció pública. En qualsevol dels casos el barem de puntuació tindrà en compte la necessitat d’habitatge del sol·licitant, les circumstàncies familiars i personals i els seus ingressos econòmics.Pel que fa als requisits d’accés als habitatges de promoció pública, la persona que presenti la sol·licitud i els membres de la seva unitat familiar hauran d’acreditar, entre d’altres coses:a) que la persona sol·licitant, o almenys, qualsevol altre membre de la unitat familiar, resideixi o treballi de forma continuada en l’àmbit territorial. Es reserva als emigrants de Catalunya la possibilitat d’optar a l’habitatge sempre i quan, havent residit en qualsevol dels seus municipis, manifestin la voluntat de retornar o hagin retornat en el termini màxim de l’any immediatament anterior a la data d’obertura de la promoció i acreditin almenys tres anys continuats de residència a l’estranger.b) Acreditar uns ingressos familiars ponderats, en còmput anual, no superiors a 2’5 MPTA (15.025,30 euros).c) No poder usar ni gaudir de cap altre habitatge, llevat en els supòsits de nul·litat matrimonial o separació legal, o que l’habitatge no hagi obtingut la cèdula d’habitabilitat.d) No ser propietari de cap vivenda.e) No es tindrà en compte, als efectes d’accedir a l’habitatge, usar o gaudir d’un d’habitatge amb superfície inadequada, que és aquell la superfície del qual és inferior a 10 m2 per membre de la unitat familiar i, en tot cas, la inferior a 40m2, i que tampoc impedirà optar a l’habitatge.En el cas de famílies de cinc o més fills, s’estableix la possibilitat de ser adjudicatari de dos habitatges de promoció pública. Els habitatges han de constituir una unitat horitzontal o vertical.Els adjudicataris seran seleccionats pel Servei d’Habitatges Social pertanyent al Departament de Benestar Social, segons les puntuacions que hagin obtingut els sol·licitants admesos d’acord amb el barem que s’estableix contemplant tres aspectes:a) la necessitat d’habitatge.b) les circumstàncies familiars i personals.c) Els ingressos econòmics.Per a cadascun d’ells s’obté una puntuació i la suma del conjunt dóna el valor total assolit per cada sol·licitud.