Drets Socials

El Govern aprova el Pla Integral de Suport a la Infància i l'Adolescència de Catalunya.

query_builder   28 maig 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla Integral de Suport a la Infància i l'Adolescència de Catalunya.

El Govern de la Generalitat ha considerat des de sempre que els infants, per damunt de tot, són una part important de la família i de la societat, que necessiten una major protecció.Per aquest motiu, la infància i l’adolescència de Catalunya han estat des de fa anys un punt d’especial atenció per part de la Generalitat, a través d’una política orientada fonamentalment a :- facilitar el desenvolupament de l’infant i l’adolescent com a individu i com a subjecte- promoure que l’infant i l’adolescent es formin per poder participar activament en la societat- garantir la satisfacció de les necessitats bàsiques de la infància i l’adolescènciaEn aquest context, una comissió interdepartamental coordinada des de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència, i de conformitat amb la moció que va presentar el Parlament de Catalunya, ha desenvolupat el Pla integral de suport a la infància i la adolescència, presentat pel a la Comissió de Política Social del propi Parlament el proppassat 31 d’octubre de 2001.Aquest Pla pretén concretar el conjunt d’actuacions que des dels diferents àmbits del Govern de Catalunya es duen a terme, i també proposar-ne de noves, per tal de millorar la situació actual i futura dels infants i adolescents a casa nostra.D’entre els objectius del Pla cal destacar:- promoure una política integral de millora del benestar social i la qualitat de vida dels infants i adolescents en els diferents àmbits on es desenvolupen.- consolidar una eina dinàmica d’estudi de les necessitats de la infància i l’adolescència i de planificació, ordenació, racionalització i coordinació de programes d’actuació que se’ls dediqui a Catalunya.- facilitar un espai d’intercanvi, debat, estudi i avaluació periòdica dels programes i recursos per a la infància i l’adolescència a Catalunya.- vetllar perquè els infants i els adolescents de Catalunya visquin en plenitud de drets i deures.- desenvolupar estratègies i potenciar xarxes de participació activa i responsable dels infants i adolescents en qualsevol decisió que els afecti.- Impulsar accions dirigides a col·lectius específics d’infants i adolescents, especialment quan es trobin en situació de risc social.Els programes i actuacions del Pla s’inscriuen en 10 àmbits d’intervenció i s’estableix, en cadascun d’aquests programes, els departaments i ens responsables i els col·laboradors. Així, els diferents àmbits són:1. Els drets dels infants, el seu coneixement i la seva divulgació, amb la concessió d’ajuts per a muntatges teatrals/musicals, visites a les comissaries dels Mossos d’Esquadra, o xerrades per part d’aquests entre d’altres actuacions.2. Creixement i desenvolupament (1), amb ajuts de suport a aspectes com ara les famílies amb infants menors de tres anys, famílies nombroses, per llars d’infants o escolarització dels tres als sis anys.3. Creixement i desenvolupament (2), amb mesures que permetin la socialització dels infants com ara els programes de famílies educadores, obtenció del graduat escolar, centres de formació o l’esport interescolar, etc.4. Salut i prevenció amb, entre d’altres actuacions, el seguiment del nen sa, la previsió d’accidents, de comportaments inadequats, d’hàbits tòxics o futures drogoaddiccions, sobretot en les edats més joves.5. Integració i solidaritat, amb mesures que persegueixin la participació infantil immigrant en la cultura social catalana, atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especial, millora de la detecció i el coneixement dels discapacitats lleus, atenció als infants sobredotats, o ajuts per a programes dedicats a infants del tercer món com a actuacions a destacar.6. Risc social, establint, entre d’altres mesures, un registre de maltractaments infantils, sistemes de prevenció dels maltractaments, mesures que permetin veure venir la violència a la parella, o estadístiques sobre absentisme escolar.7. Atenció institucional dels infants en risc social. En destaquen: Telèfon de la Infància, Servei d’Orientació i Mediació de la Infància, Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, programa de detecció precoç d’infants amb alt risc de patir un transtorn, acolliments o centres residencials. Aquest àmbit està desenvolupat d’acord amb el nou model d’atenció al menor en risc.8. Participació, amb mesures que fomentin l’associacionisme, participació dels adolescents en els consells escolars, foment del voluntariat i del civisme.9. Lleure i cultura, amb l’estudi del temps d’oci, l’ús de les noves tecnologies digitals, el medi ambient, les ludoteques, llegir i jugar o colònies d’estiu, etc.10. Polítiques d’infància i adolescència promogudes a nivell local i comarcal.A més, el Pla conté actuacions complementàries als programes i actuacions, i la seva naturalesa oberta i dinàmica contempla la possibilitat d’incloure aquells programes o actuacions que, per les seves característiques, requereixin un període d’anàlisi o valoració previ.L’execució d’aquest pla se centrarà en els exercicis 2002, 2003 i 2004. A l’horitzó final de 2004 hi ha la voluntat d’haver desenvolupat el conjunt dels programes i actuacions, establerts en el Pla, amb el compromís que, com a mínim el 60% dels programes nous i de les actuacions noves, estiguin en la fase d’execució i avaluació.