Polítiques Digitals

Carretero i Grau reivindica la reforma de la Llei d'hisendes locals

El Govern incrementa en un 19,3% les transferències al món local

query_builder   26 maig 2004 14:43

event_note Nota de premsa

Carretero i Grau reivindica la reforma de la Llei d'hisendes locals

El Govern incrementa en un 19,3% les transferències al món local

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Carretero i Grau, ha reivindicat avui un nou sistema de finançament de les institucions públiques catalanes. En resposta a una interpel·lació sobre la política del Govern pel que fa al finançament dels ens locals, Carretero i Grau ha demanat una reforma en profunditat de les hisendes locals i, en conseqüència, de la llei estatal que les regula. El conseller ha reiterat que el suport dels municipis és una de les prioritats del Govern de la Generalitat i ha recordat que enguany aquest suport es concreta en els pressupostos del 2004 en un augment important de recursos.

En la seva intervenció, Carretero i Grau ha lamentat que “vint-i-cinc anys després de la recuperació dels ajuntaments democràtics encara no s’hagi dotat els ens locals d’un sistema de finançament satisfactori” i que la seva situació s’hagi agreujat en els últims anys amb mesures com la Llei d’estabilitat pressupostària i la reforma de la Llei d’hisendes locals”.

El conseller ha assenyalat tres aspectes negatius que caracteritzen les actuals hisendes locals. En primer lloc, les reduïdes dimensions econòmiques, atès que l’increment de recursos gestionats pel sector públic no s’ha repartit linealment entre els tres nivells administratius. Per això, ha reivindicat augmentar el pes econòmic del sector local sense que això comporti reduir la fracció de despesa pública que en l’actualitat és gestionada per la Generalitat. En aquest sentit, ha apostat per “abordar la urgent reforma de l’actual sistema de finançament de les institucions públiques catalanes, les del Govern i les dels ens locals, en el marc d’un nou estatut d’autonomia per a Catalunya”.

Un altre dels aspectes que defineix les actuals hisendes locals és “l’elevat grau de corresponsabilitat fiscal a través d’impostos deficients”. Per al conseller cal redefinir el marc impositiu i complementar els actuals ingressos de naturalesa tributària dels ens locals amb participacions creixents en impostos estatals i autonòmics.

En la mateixa línia, Carretero i Grau ha reivindicat un model propi de finançament local que reflecteixi la diversitat de l’estructura territorial, el sistema competencial i el model d’organització territorial del qual es doti Catalunya.

Per últim, ha remarcat “la necessitat de millorar la suficiència financera” i  establir un model que garanteixi una suficient capacitat recaptatòria dels municipis a través d’unes figures tributàries sòlides, combinat amb un sistema de transferències intergovernamentals.  En relació amb la participació en els ingressos de l’Estat, ha reivindicat un creixement, “com a mínim, segons el percentatge anual d’increment del producte interior brut nominal”. I “el que és més important, el Parlament de Catalunya ha de tenir la potestat necessària per fer el repartiment definitiu de la participació en els ingressos de l’Estat entre els ens locals”.

El conseller ha conclòs que “no es pot separar indegudament la problemàtica del finançament local de la del finançament autonòmic; són dues qüestions estretament lligades. La relació dels governs locals catalans s’ha d’establir primordialment amb el Govern de la Generalitat, i amb aquesta òptica cal abordar globalment el problema del finançament públic de Catalunya”.

Vocació municipalista del Govern

En el torn de rèplica, Joan Carretero i Grau ha defensat la vocació municipalista del Govern i ha assenyalat que aquesta vocació es fa palesa en els pressupostos del 2004, en què les transferències al món local  tenen un increment global del 19,3% en relació amb els pressupostos del 2003. L’increment al Departament de Governació i Administracions Públiques és de l’11,5%.

En el mateix sentit, s’ha incrementat la previsió inicial del Pla únic d’obres i serveis en 60 milions d’euros, i s’ha establert el pressupost total en 315 milions d’euros. També, com a primer pas cap a increments més importants en els propers exercicis, s’augmentarà en 6 milions d’euros la partida destinada a lliure disposició per als municipis dels fons de cooperació local de Catalunya, després de consolidar els que l’any 2003 es varen destinar a municipis de menys de 1.000 habitants, de manera que es disposi, doncs, d’un total de 39 milions d’euros.

El conseller ha alertat, però, del fet que “el finançament local depèn sobretot de l’Administració central”. I és per això que ha acabat la seva intervenció reclamant  impulsar en el procés de revisió del marc estatutari la reforma del sistema de finançament actual de les institucions públiques catalanes. Igualment, considera necessari incrementar les polítiques de suport econòmic adreçades als ens locals, tal com ja està fent el nou Govern.