Educació

La Generalitat aprova el nou decret d'admissió d'alumnes

query_builder   21 febrer 2001 13:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova el nou decret d'admissió d'alumnes

En la darrera reunió del Consell Executiu celebrada ahir, el Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics. El nou decret respon a la necessitat de regular adequadament l’atenció educativa d’alumnes amb necessitats educatives especials i la integració de ciutadans d’altres països, als quals cal acollir de forma adequada i facilitar l’accés dels seus fills a l’educació en condicions d’equitat, de tal manera que s’afavoreixin la seva integració efectiva i la cohesió social de la societat catalana.També estableix la participació dels ajuntaments i de tots els sectors educatius en els procediments d’admissió d’alumnes, així com la dels òrgans institucionals de participació i consulta. Aquest nou Decret modifica substancialment el que estava vigent fins ara i hi incorpora aspectes novedosos. Pel que fa als principis generals cal ressaltar la participació de tota la comunitat educativa en el procés d’admissió (ajuntaments, consells comarcals, titulars dels centres, directors i pares i mares), i la possibilitat d’elecció de centre tenint en compte les necessitats educatives de l’alumne i els llocs ofertats.Respecte a l’oferta de llocs escolars i reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials, el nou Decret garanteix la integració d’aquests alumnes i la cohesió social mitjançant l’escolarització, tot establint per a ells una reserva de quatre places per a cada grup d’alumnes en tots els centres. Les delegacions territorials podran ampliar aquest nombre en funció de la realitat educativa dels diferents territoris. L’oferta de llocs escolars podrà ser modificada (en més o en menys) en acabar els períodes de preinscripció o matrícula que s’estableixin. El Decret també estableix el caràcter informador de les delegacions i oficines territorials d’Ensenyament, així com els ajuntaments, sobre l’oferta educativa de la zona. A més, els centres també han d’informar del seu projecte educatiu.Per garantir el compliment de les normes d’admissió d’alumnes es creen les comissions d’escolarització, de les quals en formen part l’administració educativa, els directors dels centres, els ajuntaments, els consells comarcals, els pares i mares d’alumnes membres dels consells escolars i els directors dels equips d’assessorament psicopedagògic. En aquelles àrees territorials on hi hagi un nombre important d’alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socials o culturals desfavorides, les comissions tindran continuïtat al llarg de tot el curs. Determinar aquestes àrees territorials es farà d’acord amb els ajuntaments corresponents.Pel que fa a la formalització de sol·licitud d’admissió, caldrà fer-ho sempre per accedir a cursar P3, malgrat l’alumne hagi cursat altres ensenyaments en el mateix centre. Les sol·licituds s’han de presentar al centre sol·licitat en primer lloc i, com a novetat, a partir d’ara també es podran presentar a l’ajuntament o a les delegacions territorials d’Ensenyament. Respecte als barems de prioritat d’admissió, cal destacar la disminució del pes de la renda anual de la unitat familiar. El nou Decret valora la renda anual només en els supòsits que els pares o tutors siguin beneficiaris de la renda mínima d’inserció.La delimitació de les àrees d’influència dels centres docents correspon al Departament d’Ensenyament, d’acord amb els ajuntaments corresponents i un cop escoltats els centres i òrgans institucionals de participació .Barcelona, 21 de febrer de 2001