Educació

El Govern aprova el Decret pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics

query_builder   20 febrer 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics

Bàsicament tres aspectes motiven la necessitat d’aquest nou règim:- Les modificacions de caràcter normatiu que s’han produït als llarg dels últims anys (el decret vigent va ésser publicat l’any 1996 i modificat l’any 1997) i que han comportat modificacions substancials en normes de caràcter general.- Canvis en la realitat educativa de Catalunya: cal tenir en compte que en aquests darrers anys s’ha intensificat l’arribada de ciutadans d’altres països, als quals cal acollir de forma adequada i facilitar l’accés dels seus fills a l’educació en condicions d’equitat, de tal manera que s’afavoreixin la seva integració efectiva i la cohesió social de la societat catalana. - Necessitat de disposar d’una reglamentació general i un procediment amb la màxima claredat i simplificació El règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics es regeix pels principis d’equitat, igualtat i integració i cohesió social, tot garantint als pares o tutors, i als alumnes quan són majors d’edat, el dret a l’educació i la possibilitat d’escollir centre docent, tenint en compte les necessitats educatives de l’alumnes i els llocs ofertats.El Decret modifica substancialment l’anteriorment vigentLes diferències més importants entre ambdues disposicions són les següents: - Participació de la comunitat educativaS’estableix que els Ajuntaments, els Consells Comarcals, els titulars dels centres, el directors i els pares i mares intervenen en el procés d’admissió.- El dret a l’educacióEs referma el dret a l’educació i la possibilitat (no el dret) d’elecció de centre, tenint en compte les necessitats educatives de l’alumne i els llocs ofertats.- Ampliació de les possibilitats d’informacióLes delegacions i oficines territorials del Departament d’Ensenyament han d’informar sobre l’oferta educativa dels centres sostinguts amb fons públics, cosa que també podran fer els Ajuntaments.- La integració dels alumnes i la cohesió socialEs garanteix la integració dels alumnes i la cohesió social mitjançant l’escolarització, en tots els centres sostinguts amb fons públics, dels alumnes amb necessitats educatives especials.A aquests efectes, s’estableix la prioritat d’accés d’aquells alumnes a quatre places de cada grup d’alumnes. Les delegacions territorials podran ampliar aquest nombre en funció de la realitat educativa dels diferents territoris.- Presentació de sol.licitudsLes sol.licituds d’admissió es presentaran al centre sol.licitat en primer lloc, com es fa actualment.Així mateix, es podran presentar a l’Ajuntament o a la delegació territorial del Departament d’Ensenyament, la qual cosa és novedosa.- Disminució del pes de la renda anual de la unitat familiar en els criteris d’admissió d’alumnesEls criteris de prioritat estan establerts a la Llei 8/1985, de 3 de juliol (LODE), i no són modificats. Són criteris prioritaris: la renda anual de la unitat familiar, la proximitat del domicili al centre docents i l’existència de germans matriculats al centre.El nou Decret valora la renda anual només en els supòsits que els pares o tutors (o l’alumne) siguin beneficiaris de la renda mínima d’inserció.- Garantia del compliment de les normes sobre admissió d’alumnesLes comissions d’escolarització es creen per garantir el compliment de les normes sobre admissió d’alumnes i la participació dels sectors educatius en el seguiment del procés d’admissió.- Les comissions faciliten l’acolliment d’alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socials o culturals desfavoridesEs crearan en aquelles àrees territorials en què convingui fer-ho en atenció a la població que s’hi escolaritza i tindran continuïtat al llarg del curs.La determinació de les àrees territorials es farà d’acord amb els Ajuntaments corresponents.