Vicepresidència, Economia i Hisenda

Ha acabat el termini de presentació d'esmenes al Projecte de Pressupostos pel 2003

query_builder   4 desembre 2002 13:30

event_note Nota de premsa

Ha acabat el termini de presentació d'esmenes al Projecte de Pressupostos pel 2003

Aquest matí ha acabat el termini de presentació d’esmenes al Projecte de Pressupostos de la Generalitat pel 2003. Un cop els Pressupostos elaborats pel Govern van ser  presentats al Parlament, el Conseller d’Economia i Finances, Francesc Homs, va obrir una ronda de converses amb tots els grups parlamentaris per negociar els comptes. Només un grup, el Partit Popular, va acceptar el diàleg i s’ha predisposat a una negociació. El Conseller Homs lamenta “la posició d’ERC que ha rebutjat frontalment establir un diàleg i arribar a acords”.

El diàleg amb el Partit Popular s’ha centrat els últims dies en aprofundir en les dues línies principals dels pressupostos que ha presentat el Govern: la inversió pública i les mesures de caràcter social com ara els ajuts i estímuls a la família, i la concreció dels criteris per establir els complements a les pensions de viduïtat.

Aquest complement a les pensions de viduïtat estava pendent de concreció amb els grups parlamentaris. El diàleg amb el Partit Popular ha permès determinar aquest complement en el següent sentit:

Seran beneficiàries totes les persones que tinguin una pensió de viduïtat inferior a 7.213 Euros (1’2 milions de ptes), rendes inferior als 21.035 Euros (3’5 milions de ptes) i que no estiguin en règim laboral.

La quantia d’aquest complement puja a 24’04 euros per mes (4000 ptes/mes) pel 2003. El compromís a que s’ha arribar preveu que s’actualitzarà el 2004 i el complement serà de 30’08 Euros per mes (5000 ptes/mes) i el 2005 de 36’08 euros per mes (6000 ptes/mes).

El nombre de persones vídues que cobra una pensió inferior a 600 Euros (100 mil ptes) està al voltant de les 300 mil, a aquesta xifra cal restar-li les persones que tenen altres rendes o que treballin. Es calcula que l’univers que pot beneficiar-se de la mesura està al voltant de 245 mil persones vídues.

Mesures en matèria d’habitatge

El Govern manté la seva proposta de prioritzar socialment els ajuts a l’habitatge per joves menors de 32 anys, famílies nombroses, aturats i persones amb minusvalia.

S’amplien el col·lectiu de beneficiats per les deduccions d’habitatge en l’IRPF ja que es fan extensives a totes les famílies amb fills. D’aquesta manera els col·lectius que el Govern vol prioritzar tindran la deducció més elevada que existeix a Espanya. La deducció passa del 15 al 16’5 % la deducció de la quota general; els dos trams restants passen del 20 al 21’5%; i del 25 al 26’5%. Pel que fa a la resta de persones es millora respecte el Projecte de Llei de Pressupostos perquè la deducció en la quota general passarà del 13’02 al 13’5%; i als trams següents passarà de 17’36% a 18’5%; i de 21’70% a 23’5%.

La deducció per lloguer s’incrementa del 5 al 10% amb un límit de 300 Euros. Per les famílies nombroses el límit se situa als 600 Euros.

Ajuts a les famílies amb fills

Els ajuts a les famílies amb fills, que amb el projecte de pressupostos s’universalitzen, també s’amplien.

Les famílies amb fills menors de 3 anys rebran 525 Euros anuals per fill. (La mesura beneficia a 180 mil famílies).

Les famílies nombroses amb fills menors de 6 anys rebran 600 Euros anuals per fill. (La mesura beneficia a 6 mil famílies).

En aquesta línia suport a les famílies cal destacar també la creació d’un programa especial per subvencionar part de les despeses ocasionades pels tràmits a les famílies que duguin a terme una adopció o un acolliment internacional.

Esmenes inversió

La inversió pública és un dels dos pilars del Projecte de Pressupostos presentat pel Govern. En aquest sentit, el procés de negociació ha permès introduir un seguit de millores en xarxa de carreteres i diverses actuacions en infrastructures públiques.

Del paquet d’esmenes referides a inversió en destaquen les següents:

Línia 9. Instrumentalitzar durant el primer semestre del 2003 l’adjudicació de la resta del projecte executiu de la Línia 9 del metro.

FIRA.

Promoure les accions necessàries per tal de que es pugin dur a terme les inversions d’ampliació del recinte previst per la FIRA, a la zona de Gran Via/Pedrosa, en un termini no superior a 5 anys.

Adoptar mesures per facilitar que la intercomunicació singular i segregada dels recintes de Montjuïc i Gran Via es realitzi en un termini inferior als 2 anys.

Una vegada el Govern hagi aprovat el pla de finançament de les inversions destinades a l’ampliació del recinte i a la intercomunicació, la Generalitat aportarà els recursos propis que se’n derivin i estarà autoritzat per l’atorgament dels avals necessaris per garantir els recursos aliens requerits pel finançament de les obres d’ampliació.

Barcelona, 4 de desembre de 2002