Economia i Hisenda

Decret pel qual es creen els òrgans de defensa de la competència de la Generalitat de Catalunya.

query_builder   27 agost 2002 10:00

event_note Nota de premsa

Decret pel qual es creen els òrgans de defensa de la competència de la Generalitat de Catalunya.

La llei de Mesures Fiscals i Administratives aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2001 va autoritzar el Govern de la Generalitat perquè pogués crear i regular els òrgans de defensa de la Competència en el marc de la normativa que aprovés l’Estat.El Govern català, conscient que per poder portar a terme l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de defensa de la competència aquesta s’ha d’efectuar d’acord amb la normativa vigent, ha aprovat avui el decret que crea els òrgans que tindran encomanada aquesta funció a Catalunya.El decret crea la Direcció general de Defensa de la Competència, i l’òrgan que haurà de resoldre els expedients, que serà el Tribunal Català de Defensa de la Competència com a organisme autònom de caràcter administratiu. Ambdós òrgans de nova creació quedaran adscrits al Departament d’Economia i Finances.Aquest Tribunal tindrà encomanada la funció d’investigar i penalitzar aquelles conductes que atemptin contra la lliure competència dins el territori català, en els casos com ara:- realització de pràctiques que tingui per objectiu impedir, restringir, o falsejar la competència en tot o en part del mercat català, fixant els preus o les condicions comercials, o repartint-se el mercat, controlant o limitant la producció, aplicant condicions desiguals per prestacions equivalents que col·loquin uns competidors en situacions desavantatjoses envers els altres, etc.- pràctiques d’explotació abusiva per una o vàries empreses donada la seva posició de domini en tot o en part del mercat, fixant també els preus, limitant la producció o negant-se injustificadament a satisfer les demandes de compra de productes o de serveis.- actes de competència deslleial que tinguin per objectiu falsejar la lliure competència, utilitzant tècniques o procediments contraris a les normes de correcció i bons costums en matèria comercial.Pel que fa a la Direcció general de Defensa de la Competència, aquesta dependrà de la Secretaria de Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Finances, i exercirà les seves funcions mitjançant les següents àrees funcionals:- Àrea de Conductes Restrictives de la Competència: instrucció d’expedients i vigilància del compliment de les resolucions en matèria de defensa de la competència- Àrea d’Estudis i Anàlisis de Mercat: gestió del Registre de Defensa de la Competència, estudis i anàlisis de Mercat en relació a situacions que atemptin contra la lliure competència. Tanmateix, el decret crea el Registre de Defensa de la Competència al qual s’inscriuran els acords, decisions, recomanacions i pràctiques autoritzades pel Tribunal i els que hagi declarat totalment o parcial prohibits. Aquest registre, que gaudirà de caràcter públic, serà gestionat per la Direcció general de la Competència.