Economia i Hisenda

Castells presenta al Parlament els primers pressupostos del canvi

query_builder   15 juny 2004 12:00

event_note Nota de premsa

Castells presenta al Parlament els primers pressupostos del canvi

Els pressupostos del 2004 situen els ingressos en 17.660,3 milions d’euros, i la despesa en 18.513,9 milions

La política de despesa de l’anterior govern condiciona fortament els comptes i deixa un marge estret d’actuació

El control i rigor en la gestió de la despesa permetrà impulsar les grans línies d’actuació del programa de govern. L’augment de l’estalvi corrent en un 37% permet incrementar l’esforç inversor

El Govern elaborarà un programa d’inversions per al conjunt de la legislatura

El model de finançament del 2001 només aporta a la Generalitat uns ingressos extres de 265 milions d’euros

El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, ha presentat avui al Parlament de Catalunya el Projecte de Llei de Pressupostos per a aquest 2004. Uns pressupostos molt condicionats per la situació financera de la Generalitat, “seriosament preocupant” i que l’Informe Economicofinancer va posar en evidència. Castells ha destacat com, tot i l’estret marge financer que l’actual situació permet, el Govern farà un esforç important per contenir i racionalitzar la despesa i per poder disposar dels recursos necessaris per impulsar les grans línies fonamentals del seu programa de legislatura. Castells ha afegit que el que avui presentava a la consideració del Parlament són uns “pressupostos de transició”, però també ha advertit als diputats que estaven davant dels primers“pressupostos del canvi” perquè reflecteixen ja els canvis en les prioritats de la política de govern.

El Projecte de llei incorpora importants novetats, com és ara presentar els escenaris pressupostaris fins el 2008, que preveuen l’assoliment de l’equilibri pressupostari per aquesta data. Castells ha volgut destacar especialment que “la solvència de la Generalitat està fora de tot dubte”, tot i la situació financera en què va deixar-la l’anterior executiu fruit d’una mala gestió financera i pressupostaria. El conseller ha recordat que els pressupostos d’aquest any es troben fortament condicionats per la despesa compromesa per l’anterior govern, uns compromisos que en alguns casos“són més que discutibles des del punt de vista de la seva justificació econòmica” i que semblen respondre més a interessos electorals que no als interessos dels ciutadans. El conseller ha assegurat davant la cambra catalana que l’actual executiu afrontarà la situació amb responsabilitat, transparència i rigor.“El primer signe de què estem redreçant la situació que ens hem trobat, són, precisament, els pressupostos d’aquest any 2004”, ha afegit.

Contenció de la despesa i ajustament pressupostari

El conseller Castells ha destacat que un dels eixos fonamentals en el Projecte de pressupostos per al 2004 és la contenció de la despesa i l’ajustament pressupostari. Un dels objectius fonamentals del govern per aquest any és la reducció del dèficit, que passarà del 0’86% del PIB del 2003 al 0’58% el 2004. Davant d’aquesta situació de dèficit, la Llei d’Estabilitat Pressupostaria obliga a la generalitat a presentar un pla de sanejament que preveu l’equilibri pressupostari l’any 2008. Castells ha preparat aquest pla de sanejament a partir de la situació legal i del marc financer vigent, tot advertint que si no hi ha una revisió del sistema de finançament actual “els escenaris d’equilibri pressupostari obligarien a una política d’extrema severitat pel que fa al control de la despesa corrent”. És per això que la revisió del l’actual sistema és una de les prioritats del Govern juntament amb una gestió més rigorosa dels recursos, “hem de revisar el sistema de finançament i a la vegada hem de millorar la gestió de les nostres finances adoptant mesures precises” i ha afegit “autogovernar-nos significa tenir més recursos i competències per decidir per nosaltres mateixos però també implica estar permanentment sotmesos a la fiscalització i al control dels ciutadans”.

Bona part de les mesures contingudes en el Projecte de llei presentat avui al Parlament tenen com a objectiu el control de la despesa. El conseller ha anunciat que s’establiran mesures estrictes per limitar els increments de despesa no pressupostada. Al mateix temps es farà un esforç important per reduir la despesa corrent en tots els departaments. Destaca especialment la contenció efectuada en despeses protocol·làries i de publicitat i propaganda, amb una reducció de més de la meitat respecte a la realment efectuada l’any 2003, i la contenció realitzada en el capítol de personal eventual i alts càrrecs.

El rigor en el control de la despesa és imprescindible per dotar l’Executiu del marge de maniobra suficient per dur a terme les grans línies del seu programa de govern: les polítiques socials, l’impuls de la competitivitat i dels sectors productius i les infrastructures. Castells ha destacat que els pressupostos del 2004 “signifiquen ja una clara inflexió de les prioritats i els accents de l’acció de govern”. El conseller ha detallat les actuacions previstes en matèria de salut, ensenyament, polítiques de família, cooperació i solidaritat, seguretat, justícia, habitatge i infrastructures. Ha destacat especialment l’increment del nombre de metges, infermeres i auxiliars; la dotació de 10’5 M€ per al pla de foment de les llars d’infants; els 12’3 milions per l’atenció a la infància i a l’adolescència; l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses; 1.281 noves dotacions de mossos i bombers; el desplegament del pla d’habitatge; i la major inversió en carreteres i transport públic.

Antoni Castells també ha destacat l’objectiu de millorar la competitivitat de l’economia catalana, tant a través de polítiques departamentals, com de l’impuls de l’Acord per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Finalment, el conseller ha assenyalat que els pressupostos 2004 signifiquen una inflexió de fons en l’actuació respecte al món local. Això es concretarà en un augment substancial de les transferències al Pla Únic d’Obres i Serveis i l’important increment de la dotació del Fons de Cooperació Municipal, que passarà de 36,9 M€ el 2003, a 110,8 al final de la legislatura.

Dades bàsiques dels pressupostos 2004

El pressupost de l’Administració Pública de la Generalitat en termes SEC-95 assoleix la xifra de 18.513,9 M€ de despeses no financeres, que incrementen un 7,1%. Pel que fa als ingressos, es situen en 17.660,3 M€, un 9,7% més. D’aquesta manera, el dèficit per aquest 2004 serà de 853,5 M€.

Ingressos

Els ingressos no financers provenen en un 70,2% dels ingressos tributaris, mentre que el 29,1% restant es correspon amb les transferències procedents de l’Estat. La recaptació dels tributs cedits incrementarà un 16,5% respecte el 2003.

“A l’hora de confeccionar el pressupost d’ingressos, el Govern ha volgut seguir un doble principi de transparència i prudència financera, acabant d’aquesta manera amb algunes pràctiques del passat, que preveien ingressos per damunt dels que previsiblement es podien obtenir per poder presentar al Parlament un pressupost equilibrat que després no es complia”, ha indicat el conseller d’Economia.

Dins del projecte de Llei de Mesures Fiscals i Administratives el Govern ha fet ús de la seva capacitat normativa en matèria de tributs. Així, ha creat bonificacions en l’Impost sobre el Patrimoni per a les persones amb minusvalies, o deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF per a les persones vídues. En aquest mateix camp, destaca l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs per finançar la sanitat. El conseller ha explicat que el Govern català no pot aplicar impostos sobre el tabac o l’alcohol, perquè no hi té capacitat normativa. Castells també ha anunciat que s’ha creat un grup de treball, format per membres de l’Administració i representants dels col·lectius més afectats per aquest gravamen. L’objectiu és trobar mesures precises per minimitzar l’impacte de l’impost sobre la competitivitat determinats sectors. “L’anterior Govern va deixar un dèficit de 1.177 M€, i nosaltres estem obligats a reduir-lo per llei, tot i que els instruments que tenim per fer-ho són molt limitats”, ha afirmat Castells. 

Despeses

Les despeses corrents creixen un 7,4% i les de capital un 13,4%. El conseller ha subratllat que això significa un notable increment de la inversió pública. “Aquest pressupost representa el major esforç inversor realitzat per la Generalitat al llarg de la seva història, ja que les inversions ascendeixen fins als 2.901 M€, un 16,6% més que l’exercici anterior ”. El conseller ha anunciat que el Govern formularà un programa d’inversions per al conjunt de la legislatura, per tenir una visió global dels equipaments que s’estan construint. El pla tindrà també en compte els diversos sistemes de finançament d’aquest tipus d’inversions. Segons ha dit, “la potenciació de la inversió no seria possible sense un gran esforç de contenció de la despesa corrent”. Castells ha destacat com en el 2004 aquest tipus de despesa ha augmentat només un 5% respecte al 2003, dos punts per sota de l’increment registrat el 2003 (7%).

Pel que fa a la despesa per departaments, Sanitat i Ensenyament continuen sent els que tenen un major pes pressupostari. Entre els dos, augmenten en més d’un punt el seu pes en el conjunt de la despesa, fins a situar-se en el 52,8%. El conseller ha destacat també el creixement en termes relatius dels departaments de Medi Ambient i Habitatge, de Comerç, Turisme i Consum, de Governació i Administracions Públiques, i de Benestar i Família, tots ells amb una taxa superior al 15%.

Només 265 milions d’euros més amb al model de finançament del 2001

Castells ha fet públiques les primeres estimacions sobre els recursos que Catalunya ha rebut gràcies al model de finançament pactat per l’anterior executiu al 2001. Amb la liquidació de l’exercici del 2002 es coneix ja la diferència entre el que la Generalitat obté amb el nou sistema i el que hagués obtingut amb l’antic. “El model del 2001 tan sols ha aportat entre 230 i 265 M€ més, lluny dels 2.400 que alguns s’havien fixat com a objectiu, i que en el moment de signar l’acord es van publicitar amb tot tipus de luxe i sense estalviar mitjans”, ha declarat el conseller.

El conseller també ha concretat, que aquest any els ingressos estrictament vinculats al sistema de finançament tindran un creixement del 9,7%, el mateix increment que el conjunt dels ingressos.