Vicepresidència, Economia i Hisenda

El Govern ha acordat l'aprovació de la Memòria de l'Institut Català de Finances corresponent a l'exercici 2001.

query_builder   28 maig 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat l'aprovació de la Memòria de l'Institut Català de Finances corresponent a l'exercici 2001.

L’any 1985 es va crear aquest ens com a instrument principal de la política de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya, essent un punt de referència per al finançament de les inversions empresarials i eina bàsica per col·laborar a la millor dotació de capital públic i social de l’economia catalana.Al llarg dels seus disset anys d’existència aquesta entitat s’ha especialitzat en l’anàlisi, concessió i gestió d’operacions de crèdit a empreses i entitats públiques i privades, fins al punt d’esdevenir el referent públic de la banca d’inversions a Catalunya.L’ICF actua com el principal instrument de crèdit públic del Govern de la Generalitat i dóna el millor suport financer als seus objectius de política econòmica.La missió de l’Institut és facilitar instruments financers per a la creació de noves empreses i l’ampliació i la modernització de les existents, per tal d’incrementar així la competitivitat dels diferents sectors productius.Les operacions de crèdits i avals que duu a terme l’Institut Català de Finances s’han destinat a inversions productives d’empreses públiques i, molt especialment, d’empreses privades, amb una major atenció a les empreses petites i mitjanes, amb una àmplia extensió del crèdit públic tant per tot el territori com per la diversificada estructura productiva de l’economia catalana.Així doncs, des de l’any 1986 fins l’any 2001 s’han formalitzat crèdits per un import de 1.382,3 milions d’euros. Pel que fa als nous crèdits instrumentats durant el 2001, l’ICF ha superat per primera vegada els 200 milions d’euros en noves formalitzacions. En concret han estat 243.682.490 euros amb un increment per import del 24% respecte de l’any 2000 (un import de 198.518.938 euros). Pel que fa al nombre d’operacions signades hi ha un augment del 51,6% al passar de 289 nous crèdits l’any 2000 als 438 l’any 2001.Cal observar que els darrers quatre anys s’ha formalitzat més de la meitat del crèdit atorgat en tota l’existència de l’ICF: en concret el 52’8% del total. Una altra dada significativa és que el creixement anual acumulat els darrers tres exercicis ha estat del 26,1%. Aquest fet fa palesa la bona acollida que tenen les línies d’actuació de l’Institut entre les Pime catalanes i el més ampli coneixement de les seves condicions de finançament entre els diversos sectors empresarials.Pel que fa als avals cal dir que la seva proporció és molt petita respecte dels préstecs (un 3 i un 97% respectivament), formalitzant-se només cinc operacions.Durant l’any 2001 s’ha prestat particular dedicació a sectors com les instal·lacions esportives (amb un 18,8% de l’import formalitzat, equivalent a 43.548 MEUROS), la indústria audiovisual (amb un 17,7% equivalent a 41.020,3 MEUROS), les indústries manufactureres (un 14,8% equivalent a 34.209,4 MEUROS), entitats sanitàries i d’assistència social (14,4% equivalent a 33.240,4 MEUROS), etc.L’Institut Català de Finances pot signar convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades, així com amb departaments de la Generalitat, els quals donen pas a l’establiment de línies de finançament específic, amb condicions creditícies especials. Així doncs l’any 2001 trobem 19 línies especials de crèdit tant signades aquest any com signades en exercicis precedents que continuen vigents.Entre aquestes línies trobem préstecs per aiguats, producció audiovisual, biblioteques, cultura, dona emprenedora, estalvi energètic, ensenyament, i les noves línies de l’any 2001 pel finançament de la reconversió dels comerços de vacum, euro’comerç per tal de finançar projectes d’inversió amb la finalitat de modernitzar els sistemes de pagament i altres sistemes informàtics vinculats dels petits establiments comercials amb motiu de la introducció de l’euro, per a la prevenció de riscos laborals i per a la modernització de la flota d’empreses de serveis regulars de transport públic de viatgers a Catalunya.