Cultura

El Govern aprova el decret pel qual es regula l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

query_builder   5 març 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret pel qual es regula l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Les administracions, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya han de garantir la necessària capacitació i habilitació lingüístiques de tot el seu personal, el qual ha de tenir un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials que el faci apte per desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball.El present decret té per objecte regular els criteris de valoració del coneixement del català i de l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Com a novetats introduïdes pel decret, cal destacar les següents:- el nivell de coneixement de català es determina d’acord amb els grups de titulació previstos a la legislació sobre funció pública i la normativa laboral que sigui d’aplicació.- la manera bàsica d’acreditar l’esmentat coneixement és haver-lo acreditat a l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s’ha cursat de forma oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis i s’ha obtingut el títol que correspon després de 1992, expedida per qualsevol institut d’educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d’Ordenació Educativa, o bé per mitjà dels certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística o dels títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents.- En general, es configura la prova de català com un mitjà supletori per quan no s’estigui en possessió dels certificats esmentats..- S’estableixen múltiples supòsits d’exempció que faciliten l’accés de la ciutadania a la funció pública.- Es redueix el nivell de coneixement necessari per accedir a determinades places.Finalment, s’estableix una equivalència entre els títols de l’ensenyament reglat no universitari i els certificats de coneixements de català, amb la novetat de considerar equivalents els títols de graduat en educació secundària (ESO) i de batxiller (LOGSE) al Certificat de nivell de suficiència de català (nivell C).Pel que fa al personal del Consell General d’Aran i de les corporacions locals d’aquest territori, el que estableix aquest decret s’ha d’entendre referit al coneixement del català i de l’aranès.