Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

En els últims quatre anys la superfície inscrita de producció ecològica a Catalunya ha augmentat un 446%

query_builder   9 abril 2003 14:47

event_note Nota de premsa

En els últims quatre anys la superfície inscrita de producció ecològica a Catalunya ha augmentat un 446%

D’altra banda, el nombre d’explotacions ramaderes ha passat de 45 l’any 1999 a 255 l’any 2002, la qual cosa significa un increment del 466%

A Catalunya la producció ecològica representa quasi el 3% del total de producció agrària i, des del DARP es preveu que aquest tipus de producció arribi fins el 10% en els propers 5 anys

 Dins les polítiques de qualitat endegades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, cal destacar l’impuls a la producció agrària ecològica. En aquest sentit, la política iniciada aquests darrers anys pel conseller Josep Grau, preveu que aquest tipus de producció arribi fins el 10% en els propers 5 anys.

Actualment, aquest tipus de producció representa quasi el 3% de total de la producció agrària. Per aconseguir els objectius marcats respecte aquest tipus de producció des del DARP s’han emprès dues mesures per impulsar aquesta línia d’activitat. La primera és estructural, que preveu la dotació econòmica i la transformació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia i plena capacitat d’obrar i exercir les funcions del règim aplicable a aquest tipus de producció i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris establerts per Reglament CEE 2092/91, a més de dotar-lo com autoritat de control encarregada d’aplicar el sistema de control establert en la mateixa normativa, al qual estan sotmesos tots els operadors que produeixen, elaboren, importen o comercialitzen aquest tipus de productes. La segona, és l’impuls a la promoció d’aquest tipus de producció a través de les partides pressupostàries del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, en les línies de les mesures agroambientals. En aquest sentit, el DARP dota per a la promoció i suport a aquest tipus de producció prop de 175.000€ anuals.

Cal dir que aquestes mesures es complementen amb les ja existents també en la promoció de Denominacions d’Origen, Indicacions Geogràfiques Protegides, productes autòctons, d’artesania i marques amb la Q de qualitat i la producció integrada, que el DARP també impulsa com a qualitat diferenciada.

En aquest sentit, cal destacar que la superfície inscrita de producció ecològica a Catalunya ha augmentat un 446% en els darrers quatre anys, en passar de 9.570 hectàrees el 1999 a 52. 346 hectàrees el 2002. La demarcació de Lleida ha estat la que ha viscut un major increment, en passar de 3.065 hectàrees el 1999 a 39.023 hectàrees el 2002, la qual cosa representa un increment del 1.173%. Pel que fa a la resta de demarcacions, Tarragona ha passat de tenir 1.628 hectàrees el 1999 a 5.432 hectàrees el 2002, la qual cosa representa un 233%, Barcelona ha viscut un creixement del 100%, en passar de 2.722 hectàrees el 1999 a 5.449 hectàrees el 2002 i Girona ha tingut un increment del 13,31%, en passar de 2.155 hectàrees el 1999 a 2.442 hectàrees el 2002.

 1- Superfície inscrita (ha)

CATALUNYA 1999 2002 BARCELONA 2.722 5.449 GIRONA 2.155 2.442 LLEIDA 3.065 39.023 TARRAGONA 1.628 5.432 TOTAL 9.570 52.346 * no inclou les explotacions ramaderes

El número d’operadors augmenta en un 184% Quant al número d’operadors, entre el.laboradors i productors, en els darrers quatre anys ha augmentat un 84,56%, en passar de 421 el 1999 a 777 el 2002. Per demarcacions, Lleida ha estat la que ha vist incrementar més el número d’operadors, en passar de 119 el 1999 a 339 el 2002, la qual cosa representa un increment de 184%. Barcelona ha tingut un increment de 65,83%, en passar de 120 operadors el 1999 a 199 el 2002, Girona en els darrers quatre anys ha passat de tenir 50 operadors el 1999 a tenir-ne 78 el 2002, la qual cosa ha suposat un increment del 56% i, finalment Tarragona ha passat de tenir 132 operadors el 1999 a 161 el 2002, el que ha suposat un increment del 21,96%.

 2- Número d’operadors entre el.laboradors i productors

CATALUNYA 1999 2002 BARCELONA 120 199 GIRONA 50 78 LLEIDA 119 339 TARRAGONA 132 161 TOTAL 421 777

 Fort augment del número d’explotacions ramaderes

 Pel que fa a les explotacions ramaderes (entre boví, oví, porcí i avicultura) que es dediquen a la producció ecològica, també cal destacar que hi ha hagut un fort augment en els darrers quatre anys. Així, s’ha passat de 45 explotacions el 1999 a 255 el 2002, la qual cosa ha suposat un augment del 466%. La demarcació de Lleida és on s’ha produït un major augment, al passar de 7 explotacions el 1999 a 193 el 2002, la qual cosa representa un augment del 2.657%. Per altra banda, la demarcació de Barcelona ha tingut un augment del 105%, en passar de 17 explotacions el 1999 a 35 el 2002, la demarcació de Girona ha tingut un increment del 29,41%, passant de 17 explotacions el 1999 a 22 el 2002 i, finalment, de demarcació de Tarragona és la que ha tingut un increment menor, en passar de 4 explotacions el 1999 a 5 el 2002, la qual cosa representa un increment del 25%.

3- Número d’explotacions ramaderes (entre boví, oví, porcí i aviram)

CATALUNYA 1999 2002 BARCELONA 17 35 GIRONA 17 22 LLEIDA 7 193 TARRAGONA 4 5 TOTAL 45 255

La producció agrària ecològica és un sistema de producció i/o elaboració de productes agraris que té com a objectius l’obtenció d’aliments de màxima qualitat respectant el medi ambient i sense utilitzar productes químics de síntesis (hormones, adobs químics, plaguicides, etc.), potenciar la fertilitat dels sòls agrícoles, limitant les pràctiques agressives, evitar totes les formes de contaminació i pèrdues de qualitat als aliments i, proporcionar unes condicions de vida dignes als ramats respectant les seves necessitats biològiques i de comportament.

Barcelona, 9 d’abril de 2003