Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat la Llei de Qualitat Agroalimentària

query_builder   4 juny 2003 15:21

event_note Nota de premsa

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat la Llei de Qualitat Agroalimentària

Aquesta Llei, que respon tant a les necessitats dels sectors productius com a les del consumidor final, estableix els mecanismes de protecció de la qualitat i traçabilitat dels productes, i els paràmetres de lluita contra el frau agroalimentari

El  Parlament de Catalunya ha aprovat avui, per unanimitat dels grups parlamentaris, la Llei de Qualitat Agroalimentària que ha presentat el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, al Ple de la Cambra catalana. Amb aquesta aprovació es culmina el programa legislatiu del Govern català en matèria de qualitat i seguretat alimentària.

En el decurs de la seva intervenció el conseller Josep Grau ha destacat que amb la presentació per a la seva aprovació davant del Parlament de Catalunya del projecte de Llei de Qualitat Agroalimentària, el Govern de la Generalitat està donant compliment a un mandat establert en la disposició addicional quarta de la Llei d’Orientació Agrària.

A més, ha dit que el Govern català té la convicció de fer-ho en un moment oportú i necessari a la vista de l’actual escenari que tenim, no solament a Catalunya, sinó a tota la Unió Europea, marcat per l’ampliació a 25 països, els acords comercials en el si de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i la proposta de reforma de la Política Agrària Comunitària (PAC) presentada per la Comissió Europea.

També ha explicat que les tendències liberalitzadores actuals, que sembla que dominaran els propers anys, poden deixar els nostres agricultors i ramaders "desarmats" davant l’allau de productes alimentaris "Standard"  procedents de tercers països produïts amb baixos costos i en unes condicions no homologables a les dels productes catalans.

En aquest sentit Grau  ha assegurat que aquesta oferta massiva podria confondre als consumidors, si no establim un esquema, fonamentat en la qualitat, que els permeti elegir amb confiança plena, altres opcions alimentaries considerant altres factors diferents del preu.

En el decurs de la seva introducció a l’hora de presentar la Llei davant els membres del Ple del Parlament el responsable de l’Administració agrària catalana ha explicat que cal tenir present l’important paper que té l’agroindústria del nostre país. Del total del PIB del sistema agroalimentari de Catalunya, dues terceres parts provenen de l’agroindústria i l’altre tercera part es reparteix entre el sector agrari i la pesca. La indústria agroalimentària catalana ha assolit un altíssim nivell de competivitat i representa gairebé el 24% del total espanyol. L’elevat nivell de productivitat i de qualitat d’aquesta indústria ha permès que avui concorri amb èxit en els principals i més exigents mercats del món. I, cal ressaltar-ho, la qualitat és una garantia i un factor bàsic per a la competitivitat dels nostres productes.

Grau ha explicat que és  doncs, una obligació de l’Administració Catalana conformar un sistema de produccions agroalimentàries basades en una qualitat elevada, traçabilitat, protecció del medi ambient i benestar dels animals. Tots aquests requisits poden ser garantits a la societat a través de figures legals, establertes amb els corresponents distintius d’origen i qualitat.

El conseller ha explicat que si, com és de suposar i desitjar, aconseguim inclinar els hàbits de compra del consumidor cap aquests productes, i aquesta tendència segueix estenent-se entre els membres de la UE (en especial els 15 actuals) estaríem, cada vegada més, en condicions d’exigir en el context de la Organització Mundial del Comerç, que els acords multilaterals contemplessin, també, que aquestes anomenades "qüestions no comercials" adquirissin un lloc prioritari en les negociacions. Tot això equival,  ha assegurat, a demanar que els distintius diferencials de qualitat i origen admesos a la Unió europea, tinguin un reconeixement total i recíproc en el comerç internacional.

Grau ha explicat que aquesta Llei respon a la política del Govern de la Generalitat d’aconseguir un model alimentari català que garanteixi la seguretat, la diversitat i la qualitat del seus productes. Aquesta Llei té per objectiu establir les normes que garanteixin  la qualitat dels productes alimentaris, la seva harmonització amb les normatives europees i assegurar i protegir al màxim els drets tant dels productors com dels consumidors. També té l’objectiu d’establir les obligacions dels professionals d’aquest sector,  establir els sistemes de control intern de qualitat, les inspeccions de l’administració, les reclamacions o retirades de productes i el règim sancionador, a més de regular els distintius d’origen i de qualitat i reforçar el paper dels consells reguladors.

El conseller ha assegurat també que aquesta Llei endreça totes les marques de qualitat agroalimentària i estableix amb rang de Llei els paràmetres de producció i  manipulació dels productes amb Q de qualitat, els productes de la terra i l’artesania agroalimentària.  

Així mateix, el responsable del DARP ha explicat que la llei atribueix als consells reguladors la representació, defensa, garantia i promoció de les DOP i les IGP. Aquests organismes passaran a ser corporacions de dret públic i no òrgans desconnectats de l’administració com fins ara. Així doncs, es dóna més rellevància als productors i als elaboradors en l’autoregulació del propi sector reservant-se l’administració, només, funcions de tutela i supervisió.

Una altra novetat d’aquest projecte, ha assenyalat el conseller,  és la creació d’un inventari de productes de la terra, on figurin els productes agroalimentaris típics i tradicionals de les comarques de Catalunya per tal de preservar i donar valor a aquest important patrimoni.

Respecte al sistema general d’infraccions i sancions, el responsable de l’Administració agrària catalana ha explicat que la Llei recopila en una sola norma totes les possibles infraccions en matèria de qualitat agroalimentària que fins ara estaven disperses en diverses normatives. L’incompliment de la Llei pot suposar des d’un advertiment per les infraccions lleus fins a una sanció de fins a 1,2 M€ per les irregularitats més greus. La normativa també preveu la lluita contra el frau alimentari amb el control i les sancions per l’etiquetatge incorrecte dels productes agroalimentaris.

Grau ha assegurat que aquesta Llei ,que respon tant a les necessitats dels sectors productius com a les del consumidor final, estableix els mecanismes de protecció de la qualitat i traçabilitat dels productes, i els paràmetres de lluita contra el frau agroalimentari.

D’altra banda, el conseller ha explicat que amb aquesta llei es completa el model legislatiu que el Govern ha impulsat d’acord amb una política agroalimentària basada en la seguretat, qualitat i diferenciació, què es va iniciar amb l’aprovació de la Llei d’Orientació Agrària a finals de l’any 2001, que després ha estat complementat amb les Lleis d’Ordenació Vitivinícola i de Seguretat Alimentària aprovades durant l’any 2002. Amb l’aprovació d’aquest projecte de Llei de Qualitat Agroalimentària, Grau ha dir que es tanca el paquet legislatiu que el Govern català es va comprometre a presentar per a aquesta legislatura.

El conseller ha finalitzat la seva intervenció assegurant que a l’Estat espanyol no hi ha encara cap llei que doni resposta a la progressiva demanda de productes de qualitat per part dels consumidor. La qualitat agroalimentària incrementa substancialment el valor afegit dels productes, i esdevé cada cop més un element indispensable per a la competitivitat dels nostres productors. Per tant, ha afegit, l’aprovació d’aquesta Llei tindrà uns evidents efectes positius a Catalunya, tant per als productors com per als consumidors.

Barcelona, 4 de juny de 2003