Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Govern aprova el Projecte de llei de qualitat agroalimentària.

query_builder   9 juliol 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de qualitat agroalimentària.

La Llei d’orientació agrària, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de desembre de 2001, va definir el marc de referència dels objectius i les línies d’actuació de la política agrària a Catalunya.A Catalunya, la varietat de les produccions agroalimentàries ha contribuït enormement al desenvolupament de la indústria de transformació.El Govern de la Generalitat ha apostat per un model alimentari català que garanteixi en tot moment la seguretat, la diversitat i la qualitat dels seus productes, alhora que s’han d’orientar les polítiques a afavorir els intercanvis comercials i la qualitat diferenciada i d’origen d’aquests productes. Només així s’assolirà el grau de competitivitat que permetrà la territorialitat de les produccions, la fixació de la població en el territori i la redistribució de l’activitat econòmica, especialment a les zones rurals amb menys possibilitats de desenvolupament.Amb aquesta finalitat de garantia i de protecció dels productes agroalimentaris, amb excepció dels regulats a la Llei vitivinícola de Catalunya, el Govern català ha aprovat aquest projecte de llei amb els següents objectius:- Regular els distintius d’origen i qualitat.- Establir les normes per garantir la seva qualitat i conformitat a la normativa comunitària i assegurar la protecció dels drets i els interessos legítims dels productors agraris, els operadors econòmics i professionals del sector i els consumidors finals.- Establir les obligacions dels operadors econòmics i dels professionals del sector, la inspecció i el control i el règim sancionador en matèria de qualitat i conformitat agroalimentària.El projecte de llei tracta la Qualitat Agroalimentària i regula les Denominacions d’Origen Protegides (DOP), les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), així com altres figures de protecció de la qualitat (l’Especialitat Tradicional Garantida (ETG), la marca de qualitat alimentària i la denominació geogràfica), estableix el procediment per al seu reconeixement i regula les entitats que realitzen el control i certificació de tots aquests productes agroalimentaris.Com a novetat, cal destacar que aquesta Llei atribueix als consells reguladors la representació, defensa, garantia i promoció de les DOP (Denominació d’Origen Protegida) i de les IGP (Indicacions Geogràfiques Protegides), tenint el caràcter de corporacions de dret públic amb personalitat jurídica diferenciada respecte de l’anterior normativa, en la qual eren definides com a òrgans desconcentrats de l’Administració. A la pràctica, això suposarà donar més rellevància als productors i als elaboradors en l’autoregulació del propi sector, reservant-se l’Administració, únicament, les funcions de tutela i supervisió sobre aquests consells.En relació a la marca Q, el projecte de llei preveu la creació de la Comissió catalana de la marca de qualitat alimentària amb l’objectiu d’informar els reglaments de marques de qualitat alimentària, de la que en formaran part representants de les organitzacions sectorials, les organitzacions professionals agràries més representatives, els consumidors, especialistes reconeguts en la matèria, els organismes de certificació i representants de l’Administració.El projecte de llei també fa referència a l’artesania alimentària (artesà alimentari, mestre artesà, empreses artesanals), atorgant un major reconeixement normatiu a aquestes figures. Així, en aquest nou marc es preveu la creació de la Comissió d’artesania alimentària catalana que haurà d’estudiar i proposar les disposicions reguladores de les condicions que calen per atorgar les distincions o els reconeixements en relació a l’artesania alimentària. Aquesta Comissió estarà integrada per representants de l’Administració de la Generalitat, representants de les organitzacions sectorials i representants de les organitzacions de consumidors. Les actuacions en aquest àmbit tenen per objectiu contribuir a la preservació i conservació de les petites empeses familiars que elaboren productes agroalimentaris.En aquest mateix apartat es tracta també la nova creació d’un inventari de productes de la terra, que és una relació dels productes agroalimentaris típics i tradicionals de les comarques de Catalunya, i que té l’objectiu de preservar i valoritzar aquest patrimoni a través de la seva caracterització i la seva història.Un altre apartat important d’aquesta llei és tot el que fa referència a l’assegurament de la Qualitat Agroalimentària. La finalitat de l’assegurament de la Qualitat Agroalimentària és garantir la conformitat dels productes agroalimentaris a la normativa vigent, la competència lleial de les transaccions comercials dels operadors agroalimentaris i la protecció dels consumidors. Amb aquesta finalitat s’estableixen una sèrie d’obligacions als operadors agroalimentaris relacionades amb les obligacions d’informació, sistemes de control de qualitat intern, sistemes de reclamacions i retirada de productes, identificació i traçabilitat dels productes, i s’estableixen funcions d’inspecció i control per part de l’Administració.El projecte de llei també recull el règim d’infraccions i sancions, amb tipificació de les conductes que poden distorsionar o falsejar el normal funcionament del sector agroalimentari i dels sistemes de protecció de qualitat.Per últim, cal recordar que, als efectes d’aquesta llei, s’entén per Denominació d’origen protegida (DOP) el nom d’un lloc determinat o d’una zona geogràfica que s’utilitza per designar un producte agroalimentari que en procedeix i que per les seves característiques són degudes fonamentalment i exclusiva al medi geogràfic, tenint en compte factors naturals i humans, i que la seva producció, elaboració o transformació es realitza en la zona delimitada. També rebran aquesta consideració aquelles denominacions tradicionals, geogràfiques o no, que compleixin els requisits.Indicació geogràfica protegida (IGP) fa referència al nom d’una zona geogràfica, d’un lloc o excepcionalment d’un país que s’utilitza per designar un producte agroalimentari que en procedeix, que presenta una qualitat determinada, una reputació o una altra característica que pugui atribuir-se a l’origen geogràfic i que sigui elaborat o produït en aquella delimitació.L’especialitat tradicional garantida (ETG) és una certificació de característiques que reconeix, mitjançant registre, un producte agroalimentari que s’ha obtingut a partir de matèries primeres tradicionals, o que té una composició tradicional, o que el mètode a través del qual ha estat obtingut és tradicional.La marca de qualitat alimentària és una marca de propietat de la Generalitat de Catalunya que s’atorga a productes agroalimentaris que presenten unes característiques diferencials prèviament fixades en un reglament específic, que compleixen les normes de qualitat en els seus nivells superior i que estan controlades i certificades per una entitat externa.